Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

maandag 12 juni 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Zie voorstel

  Besluit

  Kennis nemen van de informatienota en deze na goedkeuring doorgeleiden naar de gemeenteraad

 2. 5.2

  Besluit

  1. In te stemmen met de bijgevoegde programmalijnen en bouwstenen (bijlage 3) als kaders voor het lokaal beleid huisvesting arbeidsmigranten;
  2. De gemeenteraad te verzoeken de bijgevoegde programmalijnen en bouwstenen (bijlage 3) als kaders voor het lokaal beleid huisvesting arbeidsmigranten vast te stellen.
 3. 5.3

  Heeft spoed i.v.m. benodigde ondertekening door wethouder in de stuurgroep WRN (werkeenheid regio Nijmegen) van 15 juni 2023

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. In te stemmen met een aanvraag van een rijksbijdrage op grond van de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. Hiermee wordt ingestemd met:
  a. De indiening van de projecten van de gemeenten Wijchen, Heumen, West Maas en Waal en Nijmegen.
  b. De gemeente Berg en Dal als aanvrager en kassier namens de werkregio Rijk van Maas en Waal


  De burgemeester besluit:
  2. Wethouder Schouten te machtigen tot mede ondertekening van de bovengenoemde aanvraag in de WRN-stuurgroep van 15 juni 2023.

 4. 5.4

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ontvangen op het ontwerp besluit hogere waarde. 
  2. Het besluit hogere waarden ongewijzigd vast te stellen.

 5. 5.5

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Oosterweg 279 Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBOosterweg279-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT en BRK dd. februari 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBOosterweg279-OW01 van de gemeente Wijchen; 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 6. 5.6

  Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet van 15 december 2021 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten (hierna: de Wijzigingswet) in werking getreden. De Wijzigingswet is erop gericht om de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Over de verschillende keuzemogelijkheden en verplichte onderdelen en is een gespreksnotitie opgesteld (bijlage 1).
  In het Rijk van Nijmegen is de implementatie van deze wet gezamenlijk opgepakt. Op 27 maart 2023 heeft er een regionale raadsbijeenkomst plaatsgevonden waar met raadsleden en vertegenwoordigers van de colleges varianten zijn besproken. Dit heeft geresulteerd in een uitgangspuntennotitie (bijlage 2) die al kort tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 17 april 2023 in het kader van de begrotingen en jaarrekeningen van diverse gemeenschappelijke regelingen is gedeeld en toegelicht. De Uitgangspuntennotitie is bedoeld als basis voor het opstellen van de nieuwe ontwerp-regelingen en de besluitvorming door colleges en raden hierover.
  De voor dit proces verantwoordelijke ambtelijke stuurgroep heeft de besturen van de betreffende GR-en schriftelijk verzocht om – met inachtname van de uitgangspuntennotitie – een ontwerp voor wijziging van de GR op te stellen (zie bijlage 3)

  Besluit

  1. Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen waarin de Uitgangspuntennotitie wordt doorgeleid naar de raad met daarbij een vervolgplanning zoals is vastgesteld door de Stuurgroep Wijzigingswet Wgr;
  2. Kennis te nemen van de brief die vanuit de Stuurgroep Wijzigingswet Wgr naar de gemeenschappelijke regelingen is verzonden.

 7. 6.1

  Besluit

  1. In te stemmen met bijgaande informatienota aan de raad over het versterken van communicatie en inwonersparticipatie bij woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling.

 8. 6.2

  Besluit

  Kennisnemen van de jaarverslagen “Interne klachtbehandeling gemeente Wijchen 2022” en “Gemeentelijke ombudsman 2022” en doorzenden naar de Gemeenteraad

 9. 6.3

  Besluit

  het College van B&W te laten besluiten:

  - Het Uitvoeringsplan Tweestromenland 2023-2024, bijbehorende bij het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026, vast te stellen

  - Het Uitvoeringsplan Tweestromenland 2023-2024 te delen met de gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota

 10. 6.4

  Na de opdracht van de provincie aan de penvoerder (WDW) LEADER-regio om een Lokale Ontwikkelstrategie ikv LEADER op te stellen wordt hier hier het resultaat gepresenteerd ter besluitvorming dat i.s.m. de inwoners van de LEADER regio Rijk van Nijmegen Maas en Waal tot stand is gekomen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de bijgevoegde Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER-gebied Rijk van Nijmegen Maas en Waal (bijlage 1).