Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 30 mei 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 3.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:
   1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van twee levensloopbestendige woningen naast Houtsestraat 10 in Balgoij en een struinpad wat aansluiting heeft op het wandelnetwerk van Wijchen.
   2. Als voorwaarde te stellen dat er een realisatieovereenkomst wordt gesloten. 
   3. Als voorwaarde te stellen dat er een landschappelijk inpassingsplan wordt aangeleverd bij nadere uitwerking van het plan.
  4. Als voorwaarde te stellen dat de initiatiefnemer een omgevingsdialoog voert. 
  5. Als voorwaarde te stellen dat de maat en schaal van de bebouwing van beperkte grootte mag zijn en de architectuur aansluit bij bestaande bebouwing. 
  6. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.

 2. 5.1

  Besluit

  1. Het gemeentelijk jaarverslag Toezicht en handhaving kinderopvang 2022 vast te stellen.
  2. De informatienota aan de raad vast te stellen met daarin het volgende informatiepunt:
  - Kennis te nemen van het gemeentelijk jaarverslag Toezicht en handhaving kinderopvang 2022.

 3. 6.1

 4. 6.2

  Vanwege de collegebevoegdheid om met de samenwerkingsovereenkomst in te stemmen maar tegelijk de vraag aan de raad om het bestemmingsplan voor hetzelfde plan vast te stellen, ontvangt u een beslisnota met daarbij een beslisnota voor de raad.

  De burgemeester krijgt los van deze besluitvorming een tekenboek met volmacht  voor ondertekening door wethouder voorgelegd.

  Besluit

  1. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Wijchen en CPO-vereniging de Steenuil aan te gaan.
  2. De gemeenteraad voor te stellen het gewijzigde bestemmingsplan CPO de Steenuil en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen conform de beslisnota.