Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 5 september 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 5.1

  Op 29 juni 2023 heeft demissionair minister Hugo de Jonge een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief stelt demissionair minister Hugo de Jonge een vervolg aanpak voor op de Actieagenda Vakantieparken. In zijn voorstel geeft hij aan dat een aantal vakantieparken onder voorwaarden mogelijk voor wijziging van de bestemming in aanmerking komt. Voor de Wighenerhorst zijn de mogelijkheden voor het veranderen van de bestemming reeds onderzocht. Gelet op de toeristische perspectieven beogen we recreatief gebruik van de Wighenerhorst. Dit is ook in lijn met de opdracht van uw raad. Samen met de vitaliteitsmanager is gezocht naar mogelijkheden voor de Wighenerhorst.

  Besluit

  Het college van b&w besluit.


  1. akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen.

 2. 5.2

  Besluit

  Op grond van artikel 9 lid 3 Algemene subsidieverordening subsidie aan stichting Liox te weigeren voor het project Liox Plus.

 3. 5.3

  Besluit

  Het college van B&W besluit:


  De beslisnota voor de raad vast te stellen, met de volgende beslispunten:


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Huurlingsedam 141 te Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.HUURhuurlingsed141-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond dd. 19 mei 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.HUURhuurlingsed141-VG01
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 4. 6.1

  Besluiten

  het College van B&W besluit:
  1. de heer mr. M.U. Smis, werkzaam voor de Werkorganisatie Druten Wijchen, aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Wet politiegegevens (Wpg) alsmede de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en deze aanwijzing te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 juli 2023.
  De Burgemeester besluit:
  1. de heer mr. M.U. Smis, werkzaam voor de Werkorganisatie Druten Wijchen, aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Wet politiegegevens (Wpg) alsmede de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en deze aanwijzing te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 juli 2023.

  College is tevens akkoord met het aanbieden van de beslisnota aan de raad.

  het College van B&W besluit:
  1. de heer mr. M.U. Smis, werkzaam voor de Werkorganisatie Druten Wijchen, aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Wet politiegegevens (Wpg) alsmede de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en deze aanwijzing te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 juli 2023.  De Burgemeester besluit:
  1. de heer mr. M.U. Smis, werkzaam voor de Werkorganisatie Druten Wijchen, aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Wet politiegegevens (Wpg) alsmede de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en deze aanwijzing te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 juli 2023.

 5. 6.2

  Rob Ribbink heeft voorstel  opgesteld maar i.v.m. zijn vakantie zet ik het nu in iBabs.

  Besluit

  1. Een vrijliggend recreatief fietspad in de Lymen tussen Batenburg en de gemeentegrens met West Maas en Waal aan te leggen, onder voorbehoud van positieve besluitvorming inclusief financiering door Gemeente West Maas en Waal. 
  2. De financiële afweging op te nemen in de meerjarenbegroting 2024.

  Onder participatie mist de tekst die nu wel onder communicatie staat:
  NM heeft informatiebijeenkomsten over het natuurproject georganiseerd voor de
  bewoners en geïnteresseerde partijen.
  Deze zin graag opnemen onder participatie.