Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 26 september 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 2.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een levensloopbestendige woning aan de Graafseweg 701 Wijchen.
  2. Als voorwaarde te stellen dat er een realisatieovereenkomst wordt gesloten.
  3. Als voorwaarde te stellen dat de instandhouding van het bos zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.
  4. Als voorwaarde te stellen dat de initiatiefnemer een omgevingsdialoog voert.
  5. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.
 2. 5.1

  Besluit

  1. In te trekken van het op 2 maart 2023 met zaaknummer Z/20/051271 en met dossiernummer 4424 genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Eindsestraat 22a, Balgoij’, zoals dit plan is vervat in de verbeelding met als naam NL.IMRO.0296.BGBeindsestraat22a-DFBP, met bijbehorende regels en toelichting.

 3. 5.2

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  De beslisnota voor de raad vast te stellen, met de volgende beslispunten:


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Broekstraat 37 Hernen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBbroekstraat37-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond KAD dd. 13 september 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBbroekstraat37-VG01.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voe

 4. 5.3

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Hoekgraaf 11 Bergharen’, inclusief een ambtelijke wijziging, gewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBHoekgraaf11-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK dd. 20 september 2021 met bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBHoekgraaf11-VG01 van de gemeente Wijchen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 5. 5.4

  Besluit

  1. De subsidie voor stichting MeerVoormekaar voor 2022 vast te stellen op € 1.300.351, respectievelijk € 1.211.827 voor stichting MeerVoormekaar en € 88.524 voor stichting LuciVer;
  2. De niet bestede subsidie 2022, respectievelijk € 22.666 voor stichting MeerVoormekaar en € 75.275 voor stichting LuciVer, totaal € 97.941 terug te vorderen en vrij te laten vallen in de algemene middelen Wijchen;
  3. De subsidie uitbreiding jongerenwerk 2022 vast te stellen op € 75.000;
  4. De informatienota voor kennisgeving aan te nemen;
  5. De informatienota ter kennisneming voor te leggen aan de Gemeenteraad.

  beslispunten aangepast

 6. 5.5

  Begin 2018 meldden zich de Vrienden van het Wijchens carillon. Zij wilden een carillon in Wijchen realiseren. In eerste instantie in de st. Antonius Abtkerk. Later wordt dat de toren van het kasteel van Wijchen. Nadat het college afraadt om een carillon in de toren van het kasteel te realiseren, draagt de raad het college op om een aantal onderzoeken uit te voeren. Dit staat in het initiatiefvoorstel 52710 van Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal van 30 september 2021. Hiermee moet duidelijk worden of een carillon in de kasteeltoren mogelijk is. Op 12 juni 2023 trekken de initiatiefnemers hun voorstel in en informeren zij het college per brief. De vraag is nu of we wel of niet verder gaan met de uitvoering van de raadsopdracht. De onderzoeken die nog uitgevoerd moeten worden zijn:
  - Het akoestisch onderzoek. Dit gaat over de geluidsbelasting buiten, binnen en de geluidstrillingen die een carillon veroorzaakt;
  - Het draagvlakonderzoek.

  Besluit

  1. De raad te adviseren te stoppen met de uitvoering van raadsbesluit 52710: Initiatiefvoorstel Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: Carillon Kasteeltoren. Hierin draagt de raad het college op om een aantal onderzoeken uit te voeren voor het carillon.
  2. Dit besluit voor te leggen aan de raad in bijgevoegde beslisnota.
  3. Afhankelijk van het raadsbesluit de werkgroep op te heffen.

 7. 5.6

  Besluit

  “Het college van B&W besluit:
  1. het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 en het Regionaal Risicoprofiel 2024 en de daarbij horende zienswijze ter kennisgeving aan te nemen
  2. de zienswijze ter vaststelling door te zetten naar de gemeenteraad.”

 8. 6.1

  Besluit

  het College van B&W besluit: 


  • In te stemmen met de opstart en uitvoering van het archiefbewerkingstraject voor de archieven die volgens de Archiefwet en volgens het verslag van de gemeentearchivaris overgedragen moeten worden naar het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). 


  • De hieruit voorvloeiende financiële consequenties te verwerken in de conceptbegroting 2024 van de gemeente Wijchen.

  tekstuele aanpassing

 9. 6.2

  Besluit

  Het college besluit in te stemmen met de beslisnota voor de gemeenteraad inzake de voortzetting van het ontmoetingscentrum voor ouderen in Villa Sterrebosch met de volgende beslispunten:


  1. De vergoeding van de kosten van een ontmoetingscentrum in het centrum van Wijchen vanaf 2024 voort te zetten en hiervoor een bedrag van €11.550 te reserveren in de begroting voor 2024 en volgende jaren.
  2. Het bestuur van het Ontmoetingscentrum de VillA de opdracht te geven om te onderzoeken of er een meer passende locatie in het centrum van Wijchen beschikbaar is.

 10. 6.3

  Voorstel is bedoeld om slagkracht te creëren op regionale samenwerking en belangenbehartiging voor Wijchen.

  Besluit

  1. Bij de begroting 2024 af te wegen structureel € 90.000 op te nemen ten behoeve van regionale samenwerking en belangenbehartiging van de gemeente Wijchen en deze taak te beleggen bij de WDW.

 11. 6.4

  Multifunctionele accommodatie (MFA) Westwijzer is een gebouw uit 1978 en 45 jaar oud. Daarmee een van de oudere schoolgebouwen en MFA’s in de gemeente Wijchen. De leeftijd, de staat van onderhoud en de beperkte functionaliteit maken vervabnfgende nieuwbouw noodzakelijk.

  Besluit

  1. Vervangende nieuwbouw te realiseren voor MFA Westwijzer
  2. Een krediet beschikbaar stellen van € 13.75 miljoen, onder voorbehoud van vaststelling begroting 2024;
  3. De extra kapitaallasten af te wegen in de Begroting 2024.

 12. 6.5

  Besluit

  De beleidsregels plaatsing laadinfrastructuur gemeente Wijchen 2023 vast te stellen

 13. 6.6

  Besluit

  1. De beslisnota over het plan van aanpak voor het GALA door te leiden naar de gemeenteraad.


  2. De wethouder Welzijn en Gezondheid mandaat te verlenen om deze aanvraag te ondertekenen.

  tekstuele aanpassingen

 14. 6.7

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. Kennis te nemen van het bijgevoegde rapport en dit ter informatie naar de raad te verzenden.

 15. 6.8

  Tijdens de behandeling van de Kadernota in het college eerder dit jaar is verzocht om nadere onderbouwing aan te leveren. Dit voorstel dient daarvoor.

  Besluit

  1. Een samenwerking aan te gaan met StartUp Nijmegen ter ondersteuning van ZZP-ers en starters in   de gemeente Wijchen.
  2. Een bedrag van € 5.000 opnemen in de begroting voor de jaren 2024, 2025 en 2026 om deelname te financieren.
  3. Na 3 jaar evalueren en op basis daarvan het vervolg bepalen.

 16. 6.9

  Besluit

  1. In te stemmen met het subsidiëren van de huisvestingskosten van de speelOtheek Wijchen per 1 januari 2024, voor een periode van twee jaar, ter hoogte van het bedrag van € 15.000 per jaar, dit naar aanleiding van de verhuizing van locatie Passchalishonk naar locatie De Bibliotheek Wijchen, waarbij er na deze periode een evaluatie plaatsvindt om de effecten ervan te beoordelen.
  2. Het bedrag opnemen in de begroting 2024 voor een integrale afweging.

 17. 6.10

  Zie voorstel

  Besluit

  1. instemmen met de beslispunten uit de nota.
  2. De nota aan de gemeenteraad voorleggen ter besluitvorming.

  tekstuele aanpassingen in de beslisnota voor de raad

 18. 6.11