Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 16 mei 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  Het college van b&w besluit:
  1. Het bestemmingsplan “ Huurlingsedam 64 tweede fase, Wijchen” te laten
  vaststellen door de gemeenteraad.

 2. 5.2

  Besluit

  1. Het onder het overgangsrecht te brengen van de bestaande bedrijfswoning op de locatie Puitsestraat 2 in Leur, overeenkomstig het bestemmingsplan buitengebied 19.0 uit 1998.
  2. De brief in de bijlage te sturen aan de eigenaar van de Puitsestraat 2 in Leur, als een bevestiging voor de eigenaar dat de huidige situatie een legale situatie is.

 3. 6.1

  Besluit

  1. De zienswijze uit bijlage 1 vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) waarmee u instemt met:

  - De jaarstukken 2022 en het resultaatbestemmingsvoorstel;
  - De voorgestelde budgetoverhevelingen van € 916.000,- voor het WerkBedrijf naar 2023 voor de uitbreiding van de pilot Simpel Switchen (Op Weg Naar Werk), een kwaliteitsimpuls en uitbreiding van vervoerskostenregeling voor SW-medewer­kers vanwege gestegen brandstofprijzen;
  - De overheveling van het investeringsbudget (onderdeel automatisering) van € 1,1 miljoen naar 2023.  2. De zienswijze uit bijlage 1 over de ontwerpbegroting 2024-2027 (en bijstelling 2023) vast te stellen, waarmee u onder meer:
  - Instemt met de ontwerpbegroting 2024;
  - Instemt met de bijgestelde begroting 2023 en het voorgestelde investeringsvolume MGR van € 7,4 miljoen;
  - Kennisneemt van de meerjarenbegroting 2025-2027;  3. Kennis te nemen van de financiële effecten van de jaarstukken 2022, de ontwerpbegroting 2024-2027 (en bijstelling 2023) van de MGR en de effecten hiervan, voor zover niet opgenomen in de jaarrekening 2022, mee te nemen in de perspectiefnota 2023.

  achten die onontkoombaar.  Deze zinsnede in de zienswijze vervangen door: maar vragen aandacht voor kostenbeheersing.

 4. 6.2

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  De schriftelijke vragen van Kernachtig Wijchen  en CDA Wijchen over Starterslening Wijchen te beantwoorden middels de bijgevoegde informatienota.

 5. 6.3

  Besluit

  Het College van B&W besluit:   1. De intentieovereenkomst voor samenwerking ter verwerving van essentiële jeugdhulpfuncties in Gelderland aan te gaan.    De burgemeester besluit:   1. De verantwoordelijk wethouder mevrouw B. Schouten te machtigen om namens haar de intentieovereenkomst te ondertekenen.

 6. 6.4

  Onder verwijziging naar het raadsbesluit van 24 november 2022 leveren we hierbij de nieuwe beslisnota aan de raad.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. het Mozaïek in drie fases te verduurzamen en het investeringskrediet te verhogen tot € 6.801.383 met een extra kapitaallast van € 18.547.
  2. bouwdeel D te verbouwen voor huisvesting van de Jeugdgezondheidszorg en hiertoe  € 1.099.517 te investeren met een extra kapitaallast van € 14.235.
  3. Onder voorbehoud van instemming met beslispunt 2 bouwdeel D te voorzien van een 1e etage voor € 429.014 met een extra kapitaallast van € 20.736.
  4.  De asbesthoudende kozijnen uit het theater te vervangen voor € 48.400 met een extra kapitaallast van € 2.339.
  5. De extra kapitaallasten te betrekken bij de integrale afweging in de Perspectiefnota 2023.
 7. 6.5

 8. 6.6

  Besluit

  het College besluit:
  1. De gemeenteraad vast te laten stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Ploegweg 3 Wijchen’ ongewijzigd vast te laten stellen door de gemeenteraad bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.WOEZPLOEGWEG3-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond dd. 7 april 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.WOEZPLOEGWEG3-VG01.
  3. De gemeenteraad te laten besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. De gemeenteraad te laten beluiten geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 9. 6.7

  Besluit

  Voorstellen om de gemeenteraad te laten besluiten:


  1. In te stemmen met de conceptjaarrekening 2022;
  2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023;
  3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming
  2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen;
  4. De brief aan het dagelijks bestuur van de VRGZ over de zienswijze op deze stukken vast te stellen.

 10. 6.8

  Besluit

  in te stemmen met bijgevoegde raadsbeslisnota inzake zienswijze GMR jaarstukken 2022, begroting 2024-2027 en het GMR lidmaatschap VNG Gelderland

 11. 6.9

  Het voorstel is op de niet openbare agenda geplaatst omdat na het collegebesluit eerst de dorpsraad van Alverna op de hoogte wordt gebracht van de inhoud van de informatienota. Zodra de voorzitter van de dorpsraad in kennis is gesteld mag de nota naar de openbare agenda.

  Besluit

  1. Instemmen met de informatienota inzake de marktverkenning buurtsuper Alverna
  2. De informatienota aanbieden aan de gemeenteraad van Wijchen.