Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 29 augustus 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

 2. 5.3

  Het besluit van het college op dit voorstel hangt samen met de te verkopen bouwkavels in Bergharen door de gemeente aan de CPO-leden van CPO vereniging de Steenuil.

  Besluit

  1. De prijsgrens goedkope koop vast te stellen op €225.000 voor CPO-project de Steenuil.

 3. 5.4

  Besluit

  Het college besluit:
  In te stemmen met de beslisnota voor de gemeenteraad inzake de subsidieaanvraag van de stichting VPTZ voor huishoudelijke hulp.

 4. 5.5

  Besluit

  1. In te stemmen met het jaarverslag 2022 inclusief de jaarrekening van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.
  2. Op grond van de gemeenschappelijke regeling Financiële grondslag Stichting RBT KAN de normsubsidie voor 2022 aan Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe op € 52.681 vast te stellen.

 5. 6.1

  Besluit

  1. Af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid;


  2. De inhuur van planeconomie voor projectgebonden werkzaamheden, voor de periode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024, één op één te gunnen aan PAS BV.

  Conform besloten

 6. 6.2

  Besluit

  De informatienota voor de raad vast te stellen met daarin de beantwoording van de schriftelijke vragen van Groen Links Wijchen over de toeristische visie.

  tekstuele aanpassing in de antwoorden.

 7. 6.3

  Besluit

  Deze nota is eerder geaccordeerd door het college. Er is echter een tekstuele wijziging doorgevoerd nav opmerkingen van de griffie. Deze wijzingen veranderen niets aan de inhoud.  Gewijzigde beslispunten:
  de Gemeenteraad besluit:
  1. Dat de keuzes die gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van een Omgevingsvisie zijn vastgelegd in het raadsbesluit over het Strategisch Kompas Wijchen2035 (20 oktober 2022 – 22 87361). Waarin de volgende scenario’s (denk)richting, sturing en focus geven aan de ontwikkeling van een Omgevingsvisie:
  a. Groeiscenario met streven naar +/-45.000 tot 50.000 inwoners.
  b. Gefaseerde investering in alle kernen met een integrale aanpak op een gezonde, groene, klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving.
  c. Beperkte uitbreiding van de bedrijventerreinen en vooral inzetten op revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.
  d. Gefaseerde investering in alle kernen en wijken.
  e. Voortzetten van de bestaande actieve rol m.b.t. een energieneutrale en fossielvrije toekomst.
  f. Voorop lopen in de dienstverlening.

  Tekstuele aanpassing van het besluit


  en tekstuele aanpassing in paragraaf 'participatie'
  Daarom organiseren we voorafgaand aan de ter inzagelegging een informatiebijeenkomst voor inwoners en ketenpartners waar we de concept Omgevingsvisie toelichten.

 8. 6.4

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. In te stemmen met inhoud, uitwerking en uitvoering van het Programma Conceptueel Circulair Bouwen 2023-2030;


  2. In te stemmen met de voor de jaren 2024-2026 gevraagde ureninzet van 84 uur per jaar en het toewijzen van €2.232 binnen de begrote bijdrage aan de GMR voor circulaire opgaven, voor de deelname aan het Programma Conceptueel Circulair bouwen 2023-2030  Burgemeester besluit:
  1. Wethouder Schouten te machtigen bijgevoegde intentieverklaring te ondertekenen.

  tekstueel aangepast

 9. 6.5

  Besluit

  Kennis nemen van het jaarverslag van de bezwaarschriftencommisie Wijchen 2022

  tekstueel toevoegen in kernboodschap wat verloop in aantallen is.

 10. 6.6

  We adviseren het college gebruik te maken van zijn bevoegdheid om leegstaande klaslokalen in BS Antonius te onttrekken aan het onderwijs.

  Besluit

  1. Twee lokalen in de Antoniusschool op Alverna te onttrekken aan het onderwijs en dit in een akte vast te leggen.
  2. Toestemming te verlenen aan Samenwerkingsstichting Kans & Kleur om lokalen in de Antoniusschool te verhuren aan kinderdagopvangorganisatie de Eerste Stap.  Burgemeester besluit:
  3. Portefeuillehouder Van Bronkhorst te machtigen de onder 1 bedoelde akte te ondertekenen.

  conform besloten

 11. 6.7

  Dit regioarrangement beschrijft de ambities, doelen en opgaven voor de fysieke leefomgeving in de groene metropoolregio. Al gemaakte keuzes in bijvoorbeeld de verstedelijkingsstrategie zijn hierin opgenomen; nieuwe ruimtelijke opgaven en te maken keuzes worden geagendeerd. Dit regioarrangement is een vervolg op de door de raad aangenomen verstedelijkingsstrategie (verstedelijkingsconcept ANFV) Het regioarrangement vormt de basis voor het NOVEX ontwikkelperspectief voor de NOVEX regio FoodValley-Groene Metropoolregio, dat weer de basis vormt voor het NOVEX verstedelijkingsprogramma dat eind 2023 gereed moet zijn. Uiteindelijk zal in 2024 de NOVEX uitvoeringsagenda voor FoodValley-Groene Metropoolregio gereed moeten zijn. Met elke stap die gezet wordt in dit NOVEX proces worden de keuzes duidelijker, de voorgenomen projecten concreter en het commitment van overheden groter.

  Besluit

  de beslisnota inclusief bijlages  aanbieden aan de gemeenteraad voor besluitvorming

  conform besloten. De informatienota is achtergrondinformatie.