Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 7 februari 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. In te stemmen met de wijziging van artikel 6 lid 2 uit de Beleidsregels Studietoeslag gemeente Wijchen 2022.
 2. 5.2

  In verband met een terugvordering is de vereiste dat dit langs het college moet.

  Besluit

  1. De COVID19 subsidie voor de historische vereniging Tweestromenland vast te stellen ter hoogte van het bedrag van € 13.693 voor de vaste huurkosten in ’t Mozaïek voor 2020 en 2021.
  2. Het bedrag ter hoogte van € 6.307 terug te vorderen.
 3. 5.3

  Besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de gestelde raadsvragen door de fractie van
  Kernachtig Wijchen en de beantwoording voor te leggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota.

 4. 5.4

  In de regio-agenda van de GMR stond voor 2022 de actie opgenomen om een onderzoek te doen naar de behoefte aan ondersteuning voor bedrijven bij hun energietransitie. Dit behoefteonderzoek met als titel “Regionaal expertiseteam energie (REE) voor bedrijven: goed idee?” is inmiddels afgerond. Voor het onderzoek zijn ruim 20 bedrijven, organisaties en de 16 betrokken gemeenten geraadpleegd.

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. De oprichting van een Regionaal Expertiseteam Energie (REE) voor bedrijven te ondersteunen.
  2. Kennis te nemen van het voornemen om de beschikbare gelden voor het onderwerp binnen de GMR-begroting 2023 te besteden aan het programmateam van het REE.
  3. In te stemmen met het deelnemen aan de expertpool voor het REE die als taak heeft om individuele adviezen aan de bedrijven te verstrekken. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen voor 2023 van €13.576,00 ten laste van het budget Klimaatbeleid
 5. 5.5

  Besluit

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoge Rot 22, Hernen’, welke het mogelijk maakt om het bijgebouw van de woning aan de Hoge Rot 22 in Hernen af te splitsen, om hier een seniorenwoning in te realiseren.
  2. De vaststellingsprocedure van dit ontwerpbestemmingsplan te starten.
  3. Akkoord te gaan met de realisatieovereenkomst zoals bijgevoegd bij deze beslisnota.

 6. 6.1

  Op 5 september 2022 is een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing van een verzoek om handhavend op te treden tegen (geluids)overlast. Op 30 januari 2023 heeft de commissie voor de bezwaarschriften advies gegeven over het besluit.

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
  2. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen en onderdeel uit te laten
      maken van dit besluit;
  3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

 7. 6.2

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het beleidsverslag participatiecoaches 2022;
  2. In te stemmen met het structureel continueren van het beleid participatiecoaches voor de gemeente Wijchen;
  3. Kennis te nemen dat in de begroting 2023 hiervoor structureel € 65.000,- is opgenomen waarmee we de extra inzet (0,78 fte) en de kosten voor activiteiten financieren;
  4. In te stemmen met bijgaande informatienota aan de gemeenteraad.
 8. 6.3

  De beslisnota is onlangs aangenomen in het college.

  Besluit

  De informatienota aan te bieden aan de gemeenteraad van Wijchen.

 9. 6.4

  Deze nota bij besluit op de Niet openbare lijst zetten.
  Dit in  afwachting van het persbericht mét verwijzing naar de on-line module voor de aanvragen.

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1.  Om het Gelders Winterfonds van € 194.998,- te bestemmen voor de ondersteuning van:
   a) maatschappelijke- en sportaccommodaties met € 116.999,- (60%) en
   b) het midden- en kleinbedrijf met € 77.999,- (40%);
  2. op aanvraag van besturen van accommodaties en ondernemers in het MKB tot 1 april 2023 een noodkrediet te verstrekken, gegeven het budget onder 1;
  3. Uw besluit van 10 november 2020 tot instandhouding van de accommodaties in het Sociaal domein te bevestigen.
  4. een regeling voor te bereiden voor de verlening van energiesubsidie aan maatschappelijke en sportorganisaties.