Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 19 september 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Dit voorstel is door Monique van den Brekel (projectleider Verkiezingen) met beide burgemeesters besproken en akkoord bevonden.

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. het wijzigingsbesluit Mandaatbesluit gemeente Wijchen aan de Werkorganisatie Druten Wijchen vast te stellen.


  de Burgemeester besluit:
  1. het wijzigingsbesluit Mandaatbesluit gemeente Wijchen aan de Werkorganisatie Druten Wijchen vast te stellen.

 2. 5.2

  Als gevolg van een ernstige ziekte is één van de medewerkers van de bomenploeg vorig jaar uitgevallen. Mede hierdoor is er een forse achterstand in het onderhoud ontstaan. Het ziet er niet naar uit dat het ons lukt om op korte termijn een geschikte vervanger te vinden. En als dat wel lukt dan is er hoe dan ook een extra inspanning nodig om de ontstane achterstand weg te werken. Daarom wordt voorgesteld middelen beschikbaar te stellen voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan onze bomen.

  Besluit

  1 In te stemmen met het inzetten van een aannemer om de achterstand in het boomonderhoud weg te werken.


  2 Via de eerstvolgende programmarapportage de gemeenteraad voor te stellen de kosten ad. € 60.000 te dekken uit de egalisatiereserve groen.

 3. 5.3

  In 2014 heeft de gemeente op sportpark De Wissen een hybrideveld aangelegd. Het veld heeft eigenlijk vanaf het begin niet voldaan aan de  kwaliteitseisen. Daarom heeft de gemeenteraad in 2022 besloten budget beschikbaar te stellen voor de versnelde renovatie van het veld. Met de nieuwe aanleg kan Diosa weer beschikken over twee speelvelden. 
  Beheer en onderhoud van het veld zal plaatsvinden conform de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomsten tussen gemeente en club m.b.t. de RSA en de overeenkomst tussen gemeente, club en de Stichting Groene Grasvelden (SGG). In 2014 is met SC Diosa afgesproken dat zij een eigen bijdrage zouden doen aan de aanleg van het veld, te betalen in 10 termijnen. Omdat het veld echter niet voldeed is de betaling van de eigen bijdrage opgeschort. Het nieuwe veld is echter onder andere voorwaarden gerealiseerd, daarom zal de gemeente afzien van de eigen bijdrage van de club.

  Besluit

  De eigen bijdrage voor de aanleg van een hybrideveld SC Diosa kwijt te schelden.

 4. 5.4

 5. 6.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. De onderstaande gelabelde middelen vanuit de circulaires algemene uitkering beschikbaar te stellen aan de WDW en deze in te zetten voor uitbreiding van de benodigde capaciteit voor Dienstverlening zodat er formatie/ capaciteit beschikbaar is om de nieuwe wettelijke taken uit te voeren en om onze dienstverlening verder te versterken. Het betreft de budgetten voor:
  a. Versterking dienstverlening;
  b. De Wet Open Overheid;
  c. De Wet Kwaliteitsborging;
  d. Versterking BOA’s.


  2. Het bestuur van de WDW te verzoeken om uitvoering te geven aan deze taken, binnen de beschikbare gestelde middelen.

 6. 6.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. In te stemmen met de actualisatie van de Erfgoedverordening en deze aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling.

  Tekstuele aanpassing

 7. 6.3

  Besluit

  Het college van B&W stemt in met de informatienota voor de gemeenteraad

  tekstuele aanpassingen in de informatienota

 8. 6.4

  Besluit

  1. De nieuwe invulling van de Brede Regeling Combinatiefuncties mogelijk te maken voor de jaren 2024 t/m 2026, onder voorbehoud van financiering door de raad.
  2. De verenigingsmonitor uit te voeren, onder voorbehoud van financiering door de raad.
  3. De financiële afweging op te nemen in de meerjarenbegroting 2024.

  Toe te voegen argument 1.4


  1.4 De nieuwe functie van cultuurcoach sluit aan bij de behoefte die er in de cultuursector is aan een verbinder in de culturele infrastructuur. Ook sluit de functie aan bij de behoefte om de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein te maken en cultuurparticipatie in de wijken en kernen te bevorderen.
  In de cultuurnota, die eind dit jaar aan u wordt voorgelegd, gaan we dieper in op de functie van de cultuurcoach.

 9. 6.5

  Inwoners van het dorp Bergharen willen een winkel opzetten voor hun dorp. Hiervoor is onlangs een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie om in aanmerking te komen voor een Dorpendeal. Het enige wat nog ontbreekt is een ondertekende overeenkomst.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Dorpendeal Bergharen.  De burgemeester besluit:
  2. Wethouder N. Derks volmacht te geven om de Dorpendeal Bergharen te ondertekenen.

 10. 6.6

  In de perspectiefnota is een bedrag van € 75.000 opgenomen voor een projectleider voor de implementatie en borging van een digitaal platform. Uw college heeft gevraagd om een nadere onderbouwing. Deze nota voorziet daarin. Voor de gemeente Druten ligt een zelfde beslisnota voor, voor 1/3e van de kosten.

  Besluit

  1. De WDW opdracht te geven om formatie voor digitale participatie aan te stellen.
  2. In te stemmen met eenmalige kosten zijnde 64,8% van € 48K wat neerkomt op € 31.100 voor het jaar 2024 en dit bedrag beschikbaar te stellen aan de WDW.
  3. In te stemmen met structurele kosten zijnde 64,8% van € 24k wat neer komt op € 15.500 per jaar vanaf 2025 en dit beschikbaar te stellen aan de WDW.
  4. Het bedrag op te nemen in de begroting voor een integrale afweging.

  beslispunt 4 toegevoegd

 11. 6.7

  Besluit

  het college van B&W besluit:  1. Kennis te nemen van de bijgevoegde raadsinformatienota met de bijlage ‘Stand van zaken ontzorgingsaanpak Energietransitie’


  2. De raad middels de bijgevoegde raadsinformatienota met bijlage te informeren over de stand van zaken van verschillende projecten op het vlak van de ontzorgingsaanpak energietransitie.

  tekstuele aanpassing

 12. 6.8

  De leefbaarheidsgroep Batenburg heeft het college van B&W gevraagd om mee te werken aan een haalbaarheidsonderzoek voor het verplaatsen van de tennisvelden naar de MFA en op de achtergebleven locatie woningbouw te ontwikkelen. Ook willen we de locatie aan de Bredehof onderzoeken of daar woningbouw mogelijk is. Samen met de besturen van de MFA, voetbalvereniging en tennisvereniging is er een intentie overeenkomst getekend waarin partijen naar elkaar uitspreken om gezamenlijk mee te werken aan dit onderzoek. Alle betrokken gronden zijn in eigendom van de gemeente.

  Besluit

  1. Een voorbereidingskrediet van € 35.000,- beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de tennisvelden van ’t Heufke naar de MFA de Batenburcht en voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de woningbouw op de achtergebleven locatie van de tennisbanen ’t Heufke en de Bredehof.


  2. Het voorbereidingskrediet ten laste te brengen van de te ontwikkelen grondexploitatie (grex). Bij het niet tot stand komen van een haalbare grondexploitatie de algemene reserve in te zetten als dekking.

  beslispunt 1 tekstueel aangepast