Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 21 november 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Zie voorstel

  Besluit

  1. Een voorlopige budgetsubsidie te verlenen voor het jaar 2024 van € 130.000 aan Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Wijchen-Oost, conform de ingediende begroting.

 2. 5.2

  Bijlagen

  Besluit

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bergharen, Kerkenweide’ met identificatienummer NL.IMRO.0296.BHRVeldsestraat-OW01;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bergharen Kerkenweide’ in procedure brengen;
  3. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan Kerkenweide Bergharen;
  4. Tot het aangaan van de anterieure overeenkomst ‘Kerkenweide te Bergharen’ en overgaan tot ondertekening.

 3. 5.3

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. Concept ontwikkelperspectief NOVEX Arnhem Nijmegen Foodvalley “Meer landschap, meer stad” vaststellen als bouwsteen voor een volgende, completere versie van het Ontwikkelperspectief, de gebiedsprogramma’s, de NOVEX uitvoeringsagenda Arnhem Nijmegen Foodvalley, het Ruimtelijk voorstel van de provincies Gelderland en Utrecht en gemeentelijk omgevingsbeleid.


  2. Aandachtspunten, waar nodig, mee te geven voor de volgende, completere versie van het ontwikkelperspectief NOVEX Arnhem Nijmegen Foodvalley.

 4. 5.5

  Jaarlijks terugkerend raadsvoorstel.

  Besluit

  1. Een voorlopige budgetsubsidie te verlenen voor het jaar 2024 van € 133.896 aan het CMW, conform de ingediende begroting.

 5. 5.6

  Zie voorstel

  Besluit

  Een voorlopige budgetsubsidie te verlenen voor het jaar 2024 van € 160.000 aan Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Bijsterhuizen, conform de ingediende begroting.

 6. 5.7

 7. 5.8

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Elzendweg 13b Bergharen’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBElzendweg13b-VA01met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK dd. 27 januari 2023 met bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBElzendweg13b-VA01 van de gemeente Wijchen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 8. 5.9

  Besluit

  Het college besluit het volgende besluit voor te leggen aan de gemeenteraad:
  'De gemeenteraad besluit
  1. De verordening onroerende zaakbelasting 2024 vast te stellen en de verordening onroerende zaakbelasting 2023 in te trekken;
  2. De verordening rioolheffing 2024 vast te stellen en de verordening rioolheffing 2023 in te trekken;
  3. De verordening reinigingsheffingen 2024 vast te stellen en de verordening reinigingsheffingen 2023 in te trekken;
  4. De verordening hondenbelasting 2024 vast te stellen en de verordening hondenbelasting 2023 in te trekken;
  5. De verordening toeristenbelasting 2024 vast te stellen en de verordening toeristenbelasting 2023 in te trekken;
  6. De verordening reclamebelasting Wijchen Centrum 2024 vast te stellen en de verordening reclamebelasting Wijchen Centrum 2023 in te trekken;
  7. De verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Bijsterhuizen 2024 vast te stellen en de verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Bijsterhuizen 2024 in te trekken;
  8. De verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Oost 2024 vast te stellen en de verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Oost 2023 in te trekken;
  9. De Legesverordening 2024 met bijbehorende tarieventabel en bijlage vast te stellen en de Legesverordening 2023 met bijhorende tarieventabel en bijlagen in te trekken;
  10. De verordening Marktgelden 2024 vast te stellen en de verordening Marktgelden 2023 in te trekken;
  11. De verordening Precariobelasting 2024 vast te stellen en de verordening Precariobelasting 2023 in te trekken;
  12. De herziene paragraaf Lokale heffingen van de Programmabegroting 2024 vast te stellen.'

 9. 5.10

  Besluit

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Herzieningsplan parkeren Blije Dries’, welke een aanduiding toevoegt aan de bestemmingen ‘bos’ en ‘Agrarisch met waarden -1’, waarmee duidelijker wordt gemaakt dat binnen deze bestemmingen een strook aanwezig is voor het parkeren.
  2. De vaststellingsprocedure van dit ontwerpbestemmingsplan te starten.
  3. Geen realisatieovereenkomst aan te gaan.

 10. 5.11

 11. 6.1

  Besluit

  Bijgaande informatienota over de 2e Bestuursrapportage WDW 2023 aan de raad voor te leggen.

  Conform besloten

 12. 6.2

  Zie voorstel.
  Dit voorstel is eerder aangeboden aan wethouder Gerrits maar toen niet geagendeerd omdat de motie m.b.t. het onderzoek naar de mogelijkheden naar verplaatsingen van bedrijven vanaf bestaande bedrijventerreinen aangekondigd was. In het huidige voorstel is de relatie met deze motie beschreven.

  Besluit

  1. Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor project uitbreiding Bijsterhuizen van € 150.000.
  2. Het voorbereidingskrediet ten laste brengen van de anterieure overeenkomst. Bij het niet kunnen verhalen van de voorbereidingskosten in de anterieure overeenkomst de Algemene Reserve inzetten.

  Conform besloten

 13. 6.3

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. De raad voor te stellen de nieuwe verordening Adviesorgaan sociaal domein gemeente Wijchen vast te stellen (bijlage 1).
  2. De “ Nadere regels Wmo-raad Wijchen (inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs)” in te trekken.
  3. De normsubsidie voor cliëntenraden, in artikel 13 van de Subsidieregeling Wijchen 2021, aan te passen en de normsubsidie voor het nieuwe adviesorgaan te verhogen van €0,18 naar €0,30 per inwoner.
  4. Deze aanpassing in de Subsidieregeling Wijchen op te nemen op het moment dat deze wordt gewijzigd.
  5. Het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) te verzoeken om een ambtelijk secretaris beschikbaar te stellen voor het nieuwe adviesorgaan sociaal domein voor ca. 12 uur per maand.
  6. Voor de meerkosten van deze ambtelijke secretaris de gemeentelijke bijdrage aan de WDW met ingang van 2024 te verhogen met € 2.500 per jaar.

 14. 6.4

  Besluit

  1. De Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulp, Wmo regiogemeenten Rijk van Nijmegen meerjarig aan te gaan.
  2. De begroting ROB 2024, als onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2), vast te stellen voor een totaalbedrag van € 3.446.369,- waarvan € 433.292 ten laste komt van de gemeente Wijchen. Dit onder voorbehoud van conforme besluitvorming van de Perspectiefnota 2024 door de gemeenteraad.
  3. Het financieel effect 2024 van de hogere bijdrage Wijchen ad € 50.246 op te nemen in de Perspectiefnota 2024.
  4. De beslisnota voor de gemeenteraad vast te stellen.
 15. 6.5

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. De subsidieregeling verduurzaming woningen lage energielabels vast te stellen;
  2. De regeling aan de raad voor te leggen ter vaststelling van het subsidieplafond.

  conform besloten

 16. 6.6

  Besluit

  De Gemeenteraad besluit:
  1. Stichting De Bibliotheek Wijchen een budgetsubsidie te verlenen van € 859.372 voor 2024, conform bijgevoegde subsidiebeschikking, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst De Bibliotheek Wijchen 2020-2023.
  2. Stichting De Bibliotheek Wijchen een subsidie te verlenen van € 71.000 voor 2024, vanwege onontkoombare kosten door prijsstijgingen in CAO-ontwikkeling, prijsinflatie en hogere energiekosten.

  conform besloten

 17. 6.7

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ontvangen op het ontwerp besluit hogere waarde.


  2. Het besluit hogere waarden ongewijzigd vast te stellen.

 18. 6.9

  Besluit

  Het College van B&W besluit de raad voor te stellen:

  1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Wijchen 2024 vast te stellen;
  2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Wijchen 2021 in te trekken.

  conform besloten