Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 11 april 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  het college besluit om:
  1. Informatienota voor de Raad met antwoord op de schriftelijke vragen D66 over gebruik van menggranulaat vast te stellen.

 2. 5.2

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  het College van B&W besluit:

  1. In te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijze zoals deze is
   opgenomen in de zienswijzenota;
  2. De omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, het uitvoeren van werk en afwijken van het bestemmingsplan voor het aanleggen van zonnepark Bankhoef met de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing te verlenen en ter inzage te leggen.
 3. 6.1

  Besluit

  1. In te stemmen met de concept beantwoording van de gestelde raadsvragen.

 4. 6.2

 5. 6.3

  Besluit

  In te stemmen met bijgaande informatienota en deze te versturen naar de raad.

 6. 6.4

  Besluit

  het college besluit:
  1. Het Uitvoeringsprogramma integraal beheer openbare ruimte 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

 7. 6.5

  Besluit

  1. de gemeenten Druten en Wijchen de vraagstukken m.b.t. opvang van
   asielzoekers in gezamenlijkheid oppakken en daarmee hun verantwoordelijkheid
   nemen in een groot maatschappelijk vraagstuk.
  2. beide colleges in een afzonderlijke beslisnota hun aandeel in het gezamenlijk
   pakket besluiten uit te voeren en de bijdrage van de andere gemeente te
   beschouwen als de gewenste bijdrage in de gezamenlijke opgave.
  3. deze beslisnota ter informatie ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad
   middels bijgevoegde informatienota (verdeling) gezamenlijke opgave opvang
   asielzoekers.