Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 7 maart 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Op 19 en 20 november 2022 is een evenement gehouden. Op 20 november 2022 is het Mixed hockeyclub evenement gehouden. Op 17 en 18 december 2022 is het Trivos Nachttoernooi gehouden in Sportcentrum Arcus. Hiertegen is door bezwaarmakers op 23 december, per post ontvangen op 29 december 2022, een bezwaarschrift ingediend. Op 20 februari 2023 is door de commissie voor bezwaarschriften (hierna: commissie) advies uitgebracht.

  Besluit

  1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. Het advies van de commissie over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit.
 2. 5.2

  Op 29 juli 2019 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) respectievelijk een evenementenvergunning, een ontheffingen toestellen of geluidsapparaten, een ontheffing Drank- en Horecawet en een ontheffing Zondagswet verleend voor het organiseren van het evenement: “Okie Dokie Dorp”. Het betrof meerjarige toestemmingen die ook betrekking hadden op het jaar 2022. Op 15 september 2022, ontvangen per e-mail op 17 september 2022, ontvangen per post op 20 september 2022, hebben bezwaarmakers hier bezwaar tegen gemaakt. Bezwaarmakers hebben ook bezwaar ingesteld tegen geluidshinder van de warmtepomp van de buren aan de Valendrieseweg 91 in Wijchen.

  Besluit

  1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit.
 3. 5.3

  Besluit

  Stichting Samenwerkende Wijchense Muziekverenigingen een incidentele subsidie te verlenen van € 29.000 voor muziekonderwijs via de leerorkesten, conform bijgevoegde subsidiebeschikking.

 4. 5.4

  Besluit

  het College besluit:
  1. De gemeenteraad in te laten stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijze zoals deze is opgenomen in de zienswijzennota.
  2. Het bestemmingsplan ‘Kasteellaan 130 Wijchen’ gewijzigd vast te laten stellen door de gemeenteraad bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.OOSTKasteellaan130-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT en BRK dd. 7 juni 2022 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBgraafsewbosk104-VG01.
  3. De gemeenteraad geen exploitatieplan vast te laten stellen.
  4. De gemeenteraad te laten besluitengeen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 5. 5.5

  Besluit

  De informatienota Voortgang en vervolgproces regioprogramma Jeugd ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad

 6. 6.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. In te stemmen met het addendum bij de realisatieovereenkomst Kasteellaan 130 Wijchen van 7 september 2022.
 7. 6.2

  Besluit

  In te stemmen met de informatienota voor de gemeenteraad als antwoord op de schriftelijke vragen, fractie D66 Wijchen: Kunnen onze basisscholen verplicht twee lesuren per week gym geven.

 8. 6.3

  Besluit

  In te stemmen met voorgestelde beantwoording van schriftelijke vragen van Kernachtig Wijchen over verontreiniging voormalig Defensieterrein Alverna.

 9. 6.4

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1.  het beheer en de exploitatie van multifunctionele accommodaties uit te besteden aan Stichting Het Mozaïek.
  2. Aan Stichting Het Mozaïek volgens artikel 12, lid 1 van de subsidieverordening eenmalig € 18.480,- subsidie te verstrekken voor de organisatie én inrichting van de bedrijfs-voering onder begeleiding van Synarchis.
 10. 6.5

  Besluit

  In te stemmen met de beslisnota voor de raad, met daarin de volgende beslispunten:

  1. Het onderzoeksvoorstel, om inzicht te krijgen in het toekomstperspectief van de kermissen in de kernen van de gemeente Wijchen, vast te stellen.
  2. Voor de uitvoering van het onderzoek een bedrag van € 10.990,00 beschikbaar te stellen.
  3. Dit als nieuw beleid integraal af te wegen bij de perspectiefnota 2023.
 11. 6.6

  Leer- en Ontwikkelcentrum 'de Bonte Boomhut' is de nieuwe basisschool van schoolbestuur Samenwerkingsstichting Kans&Kleur. De gemeenteraad heeft de nieuwe basisschool opgenomen op het Plan van Scholen. Hiermee neemt de gemeente de wettelijke zorgplicht voor huisvesting van de nieuwe school op zich.

  Besluit

  1. In te stemmen met het voornemen van schoolbestuur Kans&Kleur om Leer- en Ontwikkelcentrum De Bonte Boomhut te laten starten in het schoolgebouw aan de Blauwe Hof 4006.
  2. Dit voornemen te zien als onderdeel van een samenhangend plan dat uitmondt in de vestiging van de Bonte Boomhut in de nieuwbouwwijk Groen Geest.
 12. 6.7

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met het implementeren van een CO2-Prestatieladder voor de
  WDW-organisatie.
  2. De benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen vanuit het budget
  klimaatbeleid.
  3. De gemeenteraad middels een informatienota te informeren over dit besluit.

 13. 6.8

  Besluit

  1. In te stemmen met de planning P&C-cyclus 2023.
  2. De volgende projecten via de (dashboard)rapportages uitgebreid te volgen:
   a. Herhuisvesting vluchtelingen Oekraïne;
   b. Verduurzaming Mozaïek;
   c. Voorbereidingskrediet Hart van Zuid
   d. Voorbereidingskrediet Wijchen West
   e. Renovatie de Meerval (na raadsbesluit tot kredietverlening)
 14. 6.9

  Besluit

  1. Het uitvoeringsplan voor het versterken van de werkgeversdienstverlening van WerkBedrijf en UWV vast te stellen (bijlage 1), waarmee we hen opdracht geven om te komen tot één aanspreekpunt voor werkgevers met gezamenlijke instrumenten en voorzieningen.
  2. De raad hierover te informeren met bijgaande informatienota (bijlage 3).

 15. 6.10

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. Een beheerplan Kasteeltuin voor de komende 10 jaar op te laten stellen door een extern adviesbureau.
  2. In het beheerplan Kasteeltuin mee te nemen de afwegingen tussen groenbeheer, beeldkwaliteitsniveau, evenementen, toezicht en handhaving.
  3. Voor het opstellen van het beheerplan Kasteeltuin incidenteel € 20.000 als nieuw in 2023 in de perspectiefnota op te nemen.