Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 24 oktober 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Zie voorstel

  Besluit

  Beslispunt 1: instemmen met beantwoording schriftelijke vragen.
  Beslispunt 2: beantwoording doorgeleiden naar gemeenteraad.

 2. 5.2

  Besluit

  1. De gemeenteraad te informeren over het “Duurzaam portefeuilleplan gemeentelijk vastgoed” middels bijgevoegde informatienota voor de gemeenteraad (bijlage 1).

 3. 5.3

  Besluit

  1. De subsidieaanvraag van de Cliëntenraad Participatie Wet (CPW) voor het jaar 2024 af te wijzen.

 4. 5.4

  Besluit

  1. De toezichthoudende taken voor de Wet Inburgering 2021 onder te brengen bij het IBO;
  2. In te stemmen dat het IBO bijzondere onderzoeken kan instellen in geval de rechtmatigheid in de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 ter discussie staat.

 5. 5.5

 6. 6.1

 7. 6.2

 8. 6.3

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. In te stemmen met de ‘Rapportage Verkeersanalyse Heumenseweg, Alverna’ (bijlage 1) en deze te betrekken bij de afweging voor principemedewerking van relevante initiatieven in de omgeving;
  2. In te stemmen met het onderzoek ‘Toerisme in gemeente Wijchen en recreatie in het vennengebied’ (bijlage 2) en deze te betrekken bij de afweging voor principemedewerking van relevante initiatieven in de omgeving;
  3. In te stemmen met de informatienota voor de raad ‘Initiatieven Alverna – Onderzoek gevolgen Heumenseweg en natuurgebieden’ (bijlage 3), met de twee onderzoeksrapporten uit bovenstaande beslispunten als bijlagen.
 9. 6.4

  Besluit

  1. In te stemmen om op de voorgestelde locaties (zie bijlage) de langsparkeerplaatsen aan te passen en de geraamde kosten van € 14.500 ten laste te brengen van het budget Verkeersveiligheid 2024 (grootboeknummer 617037).


  2. In te stemmen met de informatienota aan de raad.

 10. 6.5

  Besluit

  1. De informatienota ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen

 11. 6.6

  Besluit

  de Burgemeester besluit:
  geweldsbevoegdheden toe te kennen aan de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (hierna: Boa) openbare ruimte (domein 1). Hierbij gaat het om het toekennen van de bevoegdheid tot:
   fysiek geweld (zoals afweren) en gebruik van vrijheidsbeperkende middelen
  (handboeien) (artikel 7 lid 1 Politiewet 2012);
   het uitvoeren van de veiligheidsfouillering (artikel 7 lid 3 Politiewet 2012);
   het uitvoeren van de vervoerfouillering (artikel 7 lid 4 Politiewet 2012 2012);
   het uitvoeren van een identiteitsfouillering (artikel 55b Wetboek van
  Strafvordering).


  het College van B&W besluit:
  in te stemmen met het verstrekken van de informatienota ‘Toekenning geweldsbevoegdheden Buitengewoon Opsporingsambtenaar’ voor de
  Gemeenteraad.

 12. 6.7

  Besluit

  Het college besluit de beslisnota voor de raad vast te stellen met de volgende beslispunten:


  1. Te constateren dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ’Dorpsstraat 1, Hernen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBDorpsstraat1-DFBP met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BRK februari 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBDorpsstraat1-DFBP. 
   3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 13. 6.8

  Begin 2018 meldden zich de Vrienden van het Wijchens carillon. Zij wilden een carillon in Wijchen realiseren. In eerste instantie in de st. Antonius Abtkerk. Later wordt dat de toren van het kasteel van Wijchen. Nadat het college afraadt om een carillon in de toren van het kasteel te realiseren, draagt de raad het college op om een aantal onderzoeken uit te voeren. Dit staat in het initiatiefvoorstel 52710 van Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal van 30 september 2021. Hiermee moet duidelijk worden of een carillon in de kasteeltoren mogelijk is. Op 12 juni 2023 trekken de initiatiefnemers hun voorstel in en informeren zij het college per brief. De vraag is nu of we wel of niet verder gaan met de uitvoering van de raadsopdracht. De onderzoeken die nog uitgevoerd moeten worden zijn:
  - Het akoestisch onderzoek. Dit gaat over de geluidsbelasting buiten, binnen en de geluidstrillingen die een carillon veroorzaakt;
  - Het draagvlakonderzoek.

  Besluit

  De initiatiefnemers die een carillon willen in de toren van het kasteel van Wijchen hebben kenbaar gemaakt dat ze hun initiatief intrekken. Zij hebben het college hierover geïnformeerd per brief gedateerd 12 juni 2023. Hierdoor is er een geheel nieuwe situatie ontstaan. Voor de beste keuze hebben we twee scenario’s voor u uitgewerkt.


  **Scenario 1:**stoppen met de uitvoering van raadsbesluit 52710: Initiatiefvoorstel Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: Carillon Kasteeltoren.
  **Scenario 2:**doorgaan met het uitvoeren van de laatste onderzoeken uit het initiatiefvoorstel van raadsbesluit 52710: Initiatiefvoorstel Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: Carillon Kasteeltoren.

 14. 6.10

  Op verzoek van Bea Schouten deze niet openbare nota aan het college over de bestuurlijke inrichting en exploitatie van zwembad De Meerval.
  Ter agenda in het college op 24 oktober2023 .
  Let op ! Gelijktijdig op 24 oktober 2023 te behandelen met de niet openbare meningsvormende notitie voor de raad

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. De exploitatie van zwembad De Meerval uit te besteden aan een gemeentelijke BV, die de exploitatie btw-belast gaat uitvoeren;
  2. Het besluit van Stichting Exploitatie van Zwembaden in de gemeente Wijchen tot opheffing van deze stichting volgens haar statuten goed te keuren.

 15. 6.11

  Op verzoek van Bea Schouten deze niet openbare meningsvormende notitie voor de raad. Ter agenda in het college op 24 oktober2023 .
  Let op ! Gelijktijdig op 24 oktober 2023 te behandelen de niet openbare nota over de bestuurlijke inrichting en exploitatie van zwembad De Meerval.