Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad van Wijchen is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en telt 27 raadsleden. Om de vier jaar wordt de samenstelling van de Wijchense gemeenteraad door de kiezers bepaald.

Iedere fractie kan commissieleden voordragen die benoemd worden in een raadsvergadering.

Het presidium bestaat uit de burgemeester en de fractievoorzitters, met ondersteuning vanuit de griffie. De burgemeester is de voorzitter van het presidium.


Spoedeisende procedurele besluiten worden door de leden van het presidium genomen. Het presidium is het aanspreekpunt voor alle procedurele zaken die te maken hebben met de vergaderingen van de gemeenteraad. Het presidium komt ieder maand bijeen.

De agendacommissie bestaat uit drie raadsleden. Zij overleggen elke twee weken over de agenda's van de bijeenkomsten van de gemeenteraad.

De auditcommissie is een commissie ingesteld door de gemeenteraad. Het doel van de commissie is afstemming over de accountantscontrole, zodat die efficiënt en doeltreffend plaatsvindt. De auditcommissie bestaat uit raadsleden. Naast de leden is een aantal adviseurs benoemd.


De auditcommissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad. De audit-commissie werkt op basis van de Verordening op de auditcommissie.


Taken van de auditcommissie zijn onder andere:

  • Voorbereiding van het controleprotocol, dat vastgesteld wordt door de raad.
  • Voorbereiding selectie van de door de raad aangestelde accountant.
  • Evaluatie van werkzaamheden van de accountant.
  • Eerste aanspreekpunt voor de accountant.
  • Afstemmingsoverleg van onderzoeken door accountant, rekenkamer en college.
    Adviseurs van de auditcommissie zijn de wethouder Financiën, beleidsmedewerkers Financiën, voorzitter van de rekenkamercommissie, gemeentesecretaris, accountant.

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. De Rekenkamer onderzoekt:

  • Doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil?
  • Doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed?
  • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?