Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad van Wijchen is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en telt 27 raadsleden. Om de vier jaar wordt de samenstelling van de Wijchense gemeenteraad door de kiezers bepaald.

Iedere fractie kan commissieleden voordragen die benoemd worden in een raadsvergadering.

Het presidium bestaat uit de burgemeester en de fractievoorzitters, met ondersteuning vanuit de griffie. De burgemeester is de voorzitter van het presidium.

Spoedeisende procedurele besluiten worden door de leden van het presidium genomen. Het presidium is het aanspreekpunt voor alle procedurele zaken die te maken hebben met de vergaderingen van de gemeenteraad. Het presidium komt ieder maand bijeen.

De agendacommissie bestaat uit drie raadsleden. Zij overleggen elke twee weken over de agenda's van de bijeenkomsten van de gemeenteraad.

De auditcommissie is een commissie ingesteld door de gemeenteraad. Het doel van de commissie is afstemming over de accountantscontrole, zodat die efficiënt en doeltreffend plaatsvindt. De auditcommissie bestaat uit raadsleden. Naast de leden is een aantal adviseurs benoemd.

De auditcommissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad. De audit-commissie werkt op basis van de Verordening op de auditcommissie.

Taken van de auditcommissie zijn onder andere:

  • Voorbereiding van het controleprotocol, dat vastgesteld wordt door de raad.
  • Voorbereiding selectie van de door de raad aangestelde accountant.
  • Evaluatie van werkzaamheden van de accountant.
  • Eerste aanspreekpunt voor de accountant.
  • Afstemmingsoverleg van onderzoeken door accountant, rekenkamer en college.
    Adviseurs van de auditcommissie zijn de wethouder Financiën, beleidsmedewerkers Financiën, voorzitter van de rekenkamercommissie, gemeentesecretaris, accountant.

De rekenkamercommissie bestaat uit raadsleden. Zij heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De rekenkamercommissie is bedoeld als instrument om de gemeenteraad te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn controlerende taak.

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijke beleid. Dat wil zeggen dat ze nagaat of gemeentelijk geld besteed is zoals het door de raad besloten is en of alles volgens de wettelijke regels is gegaan.

De rekenkamercommissie bepaalt zelf wat zij gaat onderzoeken. De rekenkamercommissie werkt op basis van de Verordening op de rekenkamercommissie.
De rekenkamercommissie werkt samen met rekenkamers in de regio, zoals van Nijmegen, Beuningen, Druten, Berg en Dal en Malden.
Onlangs heeft de Rekenkamercommissie een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de start en de daarop volgende gang van zaken bij de samenwerking binnen Veilig Thuis.

Heeft u zelf een idee voor een onderzoek van de rekenkamercommissie, dan kunt u een hiertoe een verzoek indienen bij de griffie, via telefoonnummer (088) 432 70 00 of (088) 432 72 03 of e-mail naar: griffie@wijchen.nl.