Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 19 december 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  1. Vluchtelingenwerk Nederland een budgetsubsidie van €263.070,- toe te kennen voor het jaar 2024 voor de uitvoering van de (maatschappelijke) begeleiding van statushouders in de gemeente Wijchen conform bijgevoegde beschikking;
  2. De subsidie á€263.070 te dekken uit de post statushouders;
  3. De subsidieverlening van 2022 á€160.288,- in te trekken in verband met een verhoging van de kosten, waardoor de hoogte van de subsidie wijzigt;
  4. Vluchtelingenwerk Nederland een subsidie van €166.268,- (€160.288,- plus een nabetaling van €5.980,-) toe te kennen voor het jaar 2022 voor de uitvoering van de (maatschappelijke) begeleiding van statushouders in de gemeente Wijchen conform bijgevoegde beschikking;
  5. De subsidie á€166.268,- te dekken uit de post statushouders.

 2. 5.2

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het regiobeeld Rijk van Nijmegen.
  2. In te stemmen met het regioplan Rijk van Nijmegen.
  3. Kennis te nemen van het bestedingsplan 2023 SPUK IZA Rijk van Nijmegen.
  4. Kennis te nemen van de begroting 2024-2026 SPUK IZA Rijk van Nijmegen.
  5. De bijdrage die vanuit het SPUK-IZA aan Wijchen wordt doorbeschikt, te verwerken in de jaarrekening 2023.
  6. De informatienota ‘Integraal Zorg Akkoord: regiobeeld en regioplan Rijk van Nijmegen’ vast te stellen en te delen met de gemeenteraad.

 3. 6.1

  Besluit

  1. Bijgaande informatienota aan de gemeenteraad van Wijchen met onderwerp "Antwoord op schriftelijke vragen D’66: Welke methode hanteren we in de zorg?" voor te leggen.
 4. 6.2

  Volgens de ‘Festiviteitenregeling voor inrichtingen’ uit de APV wijst het college jaarlijks een aantal dagen aan als collectieve festiviteit. Er geldt dan een collectieve verruiming van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Dit besluit gaat over alle collectieve festiviteiten in 2024.

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  De hierna genoemde dagen in 2024 aan te wijzen als collectieve festiviteiten.

 5. 6.3

  Besluit

  1. In te stemmen met capaciteitsfinanciering ten behoeve van jeugdwetzorg op de St. Maartenschool voor 2024 en 2025
  2. Bij te dragen aan de capaciteitsfinanciering voor de Wijchense leerlingen op de St. Maartenschool middels het beschikbaar stellen van een bedrag ter hoogte van € 47.347.
  3. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen mandaat te verlenen met de mogelijkheid tot ondermandaat voor alle rechtshandelingen die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de capaciteitsfinanciering ten behoeve van de jeugdwetzorg op de St. Maartenschool, binnen het vastgestelde budgettaire kader.

 6. 6.4

  Besluit

  De beslisnota voor de raad vast te stellen met daarin de volgende beslispunten:
  1. De cultuurnota Wijchen vast te stellen, waarmee de raad instemt met:
  a. De visie op Cultuur.
  b. De geformuleerde ambities en de daaruit voortvloeiende doelen.
  2. Het uitvoeringsprogramma Cultuur 2024-2028, inclusief het financieel kader, vast te stellen, waarmee de raad onder andere instemt met:
  a. het vormen van een cultureel ontwikkelingsfonds waarmee we verbindende projecten stimuleren.
  b. het weer plaatsen van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte.
  c. de ondersteuning van de culturele basis.
  3. Een bestemmingsreserve Cultureel Ontwikkelingsfonds te vormen ad € 160.000, uit de incidentele middelen van € 277.000 en daarmee de lasten af te dekken conform actiepunt 16 van het uitvoeringsprogramma
  4. Een bestemmingsreserve Cultuur te vormen ad € 117.000, uit de incidentele middelen van € 277.000, en daarmee de lasten af te dekken conform het uitvoeringsprogramma.

 7. 6.5

  Besluit

  1. De zienswijze op de kaders van de MGR begroting 2025-2028 (bijlage 1) vast te stellen.

 8. 6.8

  Besluit

  De informatienota voor de raad vast te stellen met daarin het volgende informatiepunt:
  Uitkomsten onderzoek bereik voorschoolse voorziening gemeente Wijchen.

 9. 6.9

  Op 16 november 2023 lag de meningvormende nota, zaaknr: 138856, voor aan de commissie van de raad met 2 scenario’s. Scenario 1: stoppen met de uitvoering van raadsbesluit 52710 en scenario 2: doorgaan met het uitvoeren van raadsbesluit 52710. Tijdens de commissievergadering tekent zich een meerderheid af voor scenario 1. Afgesproken is dat uw college een beslisnota voorlegt aan de raad. Hierin zijn de consequenties van het gekozen scenario uitgewerkt met een besluit.

  Besluit

  1. Bijgevoegde beslisnota aan de raad voor te leggen.
  2. Na het raadsbesluit de werkgroep carillon op te heffen.

 10. 6.10

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. De zienswijze vast te laten stellen over de kadernota 2024/2025 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (hierna ODRN);


  2. De zienswijze middels bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de ODRN kenbaar te maken.