Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 7 november 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  1. Het financieel verslag 2022 van De Meerval B.V. vast te stellen en de totale kapitaalstorting op € 791.389 te bepalen.


  2. De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) vast te stellen en te ondertekenen, waarmee u de directie decharge verleent voor boekjaar 2022.

 2. 5.2

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  de gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota te informeren over de stand van zaken van de Omgevingswet.

 3. 5.3

  Besluit

  1. Het leefgeld per volwassene gelijk te stellen aan de norm voor een alleenstaande volwassene in de GOO;
  2. Het leefgeld per kind gelijk te stellen aan de norm voor één kind per huishouden in de GOO;
  3. De mogelijke extra kosten voor het leefgeld te dekken uit het budget Oekraine noodopvang.

 4. 5.5

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. Het wijzigingsbesluit Algemeen mandaatbesluit omgevingsdienst Regio Nijmegen vast te stellen;
  2. Te bepalen dat dit besluit op 1 januari 2024 in werking treedt.
 5. 6.2

  Het college beantwoordt de door D66 Wijchen gestelde schriftelijke vragen “Hoe toegankelijk is de digitale gemeente”. De digitale toegang tot de gemeente is niet meer weg te denken. Wij voldoen aan de daarvoor gestelde verplichtingen en toegankelijkheidseisen.


  De vragen zijn in gezamenlijkheid beantwoord door de collega's van Digitale Dienstverlening en de CISO.

  Besluit

  Het college stelt de initiatiefnota vast waarmee de vragen van D66 beantwoord worden.

 6. 6.3

  Besluit

  1. De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Wijchen (bijlage 1) vast te stellen, waarbij we de landelijke richtlijn volgen;
  a. We hanteren een inkomensgrens van 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en geen vermogensgrens
  b. De hoogte van de toeslag bedraag € 800,- ongeacht de samenstelling van het huishouden
  c. Alle Wijchense huishoudens die we kennen die aan de criteria voldoen betalen we uit zonder aanvraag
  d. Jongeren onder de 21 jaar, studenten en dak- en thuislozen hebben geen recht op deze toeslag.
  2. De kosten hiervoor te dekken uit de middelen die het Rijk met dit doel beschikbaar stelt aan gemeenten in een decentralisatie-uitkering.


  3. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgaande informatienota (bijlage 2).

 7. 6.4

  Besluit

  College van B&W besluit: bijgaande beslisnota voor te leggen aan de raad.

 8. 6.5

  zoals besproken met de burgemeester.
  Leandra is eigenaar/verantwoordelijke voor deze startnotitie, echter heeft zij nog geen toegang tot Ibabs. Voor vragen kun je bij haar terecht.

  Besluit

  vaststellen startnotitie

 9. 6.6

  Besluit

  In te stemmen met bijgaande beslisnota voor de raad om:
  1. De Structuurvisie Bijsterhuizen-West vast te stellen.
  2. Dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

 10. 6.7

  Besluit

  1. De beslisnota Subsidieaanvraag 2024 en 2025 stichting MeerVoormekaar inclusief bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad van Wijchen.
 11. 6.8

  Besluit

  1. Om de zomerinzameling van gft volledig af te schaffen.
  2. De raad te informeren over het genomen besluit middels bijgevoegde informatienota inclusief bijlage Brief zomerinzameling Dar 2023 en bijlage Q&A zomerinzameling Dar.

 12. 6.9

  Besluit

  1. In te stemmen met bijgaande informatienota voor de gemeenteraad over de voortgang van het project TKWM.

 13. 6.10

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de rapportage ‘verkeersonderzoek Edisonstraat-Einsteinstraat’ (bijlage1).
  2. In te stemmen met het uitvoeren van de aanbevelingen in de rapportage. Dit met uitzondering van de aanbeveling ‘rugdekking fietsers’ (bijlage 2 t/m 5).
  3. De gemeenteraad, na de nog te houden inloopavond, voor te stellen een krediet van € 1.159.075 beschikbaar te stellen om de maatregelen in 2024 uit te voeren.
  4. De bijbehorende kapitaallasten van € 40.227 per jaar, ingaande 2025 te verwerken bij het opstellen van de perspectiefnota 2024, zodat de raad een integrale afweging kan maken.