Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 18 april 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  Het college besluit:
  De beslisnota voor de raad vast te stellen, met de volgende beslispunten:

  1. het bestemmingplan ‘Parallelweg ong., Batenburg’ gewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te
   voeren.
 2. 5.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. Een speelplek aan te leggen bij Saltshof 13e straat en daarmee af te wijken van het speelbeleid.
  2. Voor de speelplek incidenteel € 15.000 als nieuw beleid in 2023 in de perspectiefnota op te nemen.

 3. 5.4

  Juni 2023 wordt er gestart met het bouwrijp maken van fase 4A binnen het projectgebied Huurlingsedam in Wijchen. In het projectgebied ontstaan 3 nieuwe openbare ruimten. Het is noodzakelijk om hier straatnamen aan toe te kennen. Daarnaast wordt de bestaande openbare ruimte van de “Herbergier” uitgebreid.

  Besluit

  1. De straatnamen “Opperman”, “Metselaar” en “Timmerman” toekennen aan de nieuwe openbare ruimten binnen het projectgebied Huurlingsedam fase 4A in Wijchen.
  2. De geometrische afbakening van de reeds toegekende straatnaam Herbergier actualiseren.

 4. 5.5

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Hoge Rot 22, Hernen’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.HERHetHogeRot22-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT en BRK dd. februari 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.HERHetHogeRot22-OW01.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 5. 5.6

  Besluit

  Het College besluit:


  1. De gemeenteraad vast te laten stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ’Molenweg 28, Bergharen’ gewijzigd vast te laten stellen door de gemeenteraad bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BHRMolenweg28-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT dd. 9 februari 2022 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BHRMolenweg28-VG01.
  3. De gemeenteraad geen exploitatieplan vast te laten stellen.
  4. De gemeenteraad laten besluiten geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 6. 6.1

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  De gemeenteraad besluit:
  Alle moties en toezeggingen, waarvan het college aangeeft dat ze gerealiseerd zijn, door de raad als afgehandeld aan te merken.
  Opdracht te geven aan de Griffie om dat wat de raad besloten heeft bij beslispunt 1 administratief te verwerken.

 7. 6.2

  Besluit

  1. In te stemmen met de aankoop van 4 percelen grond van in totaal 2781 m2 voor een bedrag van €16.686,-- k.k.
  2. In te stemmen met de informatienota voor de gemeenteraad.
 8. 6.3

  Besluit

  1. In te stemmen met bijgevoegde informatienota voor de gemeenteraad.
  2. Deze informatienota door te sturen naar de gemeenteraad.

 9. 6.4

  wethouders Nick Derks en Bea Schouten dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dit dossier.

  Besluit

  het college van B&W besluit:

  1. Kennis te nemen van de beslisnota Verordening Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Wijchen en de bijbehorende bijlagen;
  2. De beslisnota Verordening Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Wijchen aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling.