Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 12 september 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. Kennis te nemen van de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatienota
  2. De raad middels de bijgevoegde raadsinformatienota te informeren over de stavaza van de energiearmoedeaanpak.

 2. 5.2

  Bij collegebesluit van 7 februari 2023 is besloten deel te nemen aan het Regionaal Expertiseteam Energie (REE). Hierbij is een budget van €13.576 gereserveerd voor het uitbrengen van individuele adviezen aan bedrijven. Het REE is een gezamenlijk initiatief van de Groene Metropoolregio en VNO-NCW. Het REE heeft als doel om ondernemingen praktijkgericht te ondersteunen bij het besparen van energie.
  Om dit mogelijk te maken stelt iedere gemeente die deelneemt aan de expertpool een gelijkvormige subsidieregeling vast. Op punten is maatwerk per gemeente mogelijk. De gemeente machtigt de GMR (waar het REE in 2023 organisatorisch onder valt) om de subsidieaanvragen te toetsen teneinde de capaciteitsvraag voor deelnemende gemeenten te minimaliseren.
  De regeling is primair gericht op kleine en middelgrote ondernemingen, met een meer complexe energievraag waarbij een doorlichting van het bedrijfsproces of pand door een energie-expert gewenst is alvorens te kunnen komen tot een keuze voor uitvoering van energiemaatregelen.

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. Kennis te nemen van bijgevoegde notitie ’Dit is het REE!’ (Bijlage 1).
  2. De subsidieregeling "Regeling ondersteuning energiebesparing ondernemingen 2023" vast te stellen ter financiering van individuele energieadviezen aan ondernemers en in te laten gaan per 1 november 2023.
  3. De regeling open te stellen voor midden- en kleinverbruikers met een verbruik > 10.000kWh of 5.000 m3 aardgas per jaar (Bijlage 2).
  4. De Raad voor te stellen het subsidieplafond voor 2023 vast te stellen op € 13.576.
  5. Opdracht te verstrekken aan de Groene Metropoolregio (GMR) voor het uitvoeren van de toetsing van de regeling, zoals beschreven in bijgevoegde brief (Bijlage 3).

 3. 6.1

  De atletiekbaan is in 2016 voorzien van en nieuwe toplaag. Deze is na 8 jaar dermate versleten dat de Atletiekunie de baan op onderdelen heeft afgekeurd. Om ervoor te zorgen dat de baan weer veilig gebruikt kan worden dient de toplaag te worden gerenoveerd.


  De renovatie past binnen de kaders van het onderhoudsplan sport en komt ten laste van de RSA reserve.

  Besluit

  Het college besluit de raad voor te stellen een krediet van € 321.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de atletiekbaan en dit te dekken uit de Renovatieplan Sport Accommodaties reserve.

  tesktuele aanpassing op blz 2
  maar het ligt zeer voor de
  hand om de atletiekaccommodatie (zeker de komende 8 – 9 jaar) op de huidige locatie te
  handhaven.


  aanpassen naar:


  maar het ligt voor de
  hand om de atletiekaccommodatie op de huidige locatie te
  handhaven.