Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

maandag 17 juli 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Krediet beschikbaar stellen voor de plaatsing van airco's in het schooldeel van MFA De Brink.

  Besluit

  1. In te stemmen met het plaatsen van airco’s in de klaslokalen in MFA De Brink;


  2. Een krediet beschikbaar te stellen voor helft van de daarmee gemoeide investeringskosten ad € 30.072.

 2. 5.2

  Het college informeert  de raad over het proces rond het carillon. Er is een werkgroep carillon ingericht na het raadsbesluit van september 2021. In de werkgroep zitten voor- en tegenstanders. Het proces was complex. Zowel voor de voor- als de tegenstanders was er veel aangelegen om hun invalshoek voor het voetlicht te krijgen. Uiteindelijk trekken de voorstanders hun initiatief in, omdat zij geen vertrouwen meer hebben in de samenwerking. Daarnaast hebben zij geen vertrouwen in de advisering van de SCG (Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland) en verwachten ze dat het nog lang duurt, voordat er een carillon komt.

  Besluit

  Beantwoording vaststellen van de vragen van het CDA over een carillon in de toren van het kasteel in Wijchen

 3. 5.3

  Besluit

  het College van B&Wbesluit:


  1. In te stemmen met capaciteitsfinanciering ten behoeve van de jeugdwetzorg op de voortgezet speciaal onderwijs (VSO) scholen Tarcisius, Mikado en de Kom voor 2023 en 2024. Dit betreft een pilot voor de komende 2 jaar.
  2. Bij te dragen aan de capaciteitsfinanciering voor de Wijchense leerlingen op de VSO-scholen Tarcisius, Mikado en de Kom middels het beschikbaar stellen van een bedrag te hoogte van € 39.751 voor 2023 en € 99.379 voor 2024.
  3. Eenmalig regionaal (Rijk van Nijmegen en Land van Cuijk) subsidie te verlenen voor de implementatiekosten aan de zorgaanbieders voor de Wijchense leerlingen voor een bedrag van € 3.920,- voor het jaar 2023.
  4. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten binnen Rijk van Nijmegen en Land van Cuijk voor de financiën.
  5. Portefeuillehouder zorg te mandateren tot het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 7.

 4. 5.4

  Besluit

  1. In te stemmen met de ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wijchen 2023’ (bijlage 1).
  2. De oude verordening, zoals vastgesteld 28 september 2017, in te trekken als de nieuwe in werking treedt.
  3. De uitzetting van de kosten te dekken conform besluitvorming in de Perspectiefnota 2023.

 5. 5.5

  Besluit

  ​Het College van B&W besluit:


  1. De vaststellingsprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ‘Broekstraat 37 Hernen’ ter visie te leggen, en bekend te maken dat men zienswijzen kan indienen.
  2. In te stemmen met de concept realisatieovereenkomst.

 6. 5.6

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoekgraaf 11 Bergharen’ vast te stellen, welke het mogelijk maakt om aan het bestaande perceel een duurzame seniorenwoning toe te voegen. Daarnaast vindt natuurontwikkeling en herstel van het landschap (heide) op het perceel plaats, inclusief een robuuste landschappelijke inpassing. 
  2. De vaststellingsprocedure van dit ontwerpbestemmingsplan te starten. 
  3. Het aan te gaan van de realisatieovereenkomst zoals bijgevoegd bij deze beslisnota.

 7. 6.1

  Portefeuillehouders in deze zijn wethouder Derks en burgemeester Helmer-Englebert

  Besluit

  De informatienota voor de raad vast te stellen met daarin de beantwoording van de raadsvragen van D66 Wijchen over het actualiseren van de toeristische visie en het evenementenbeleid.

 8. 6.2

  portefeuillehouders in deze zijn wethouders Schouten en Derks.

  Besluit

  De informatienota voor de raad vast te stellen met daarin de beantwoording van de raadsvragen van PvdA Wijchen over de Culturele Broedplaats.

 9. 6.3

  Besluit

  1. In te stemmen met de nieuwe ‘Beleidsregels Geldterugregeling Wijchen 2023’ (bijlage 1)
  2. De inwoner aan wie in 2023, vóór publicatie van deze beleidsregels, een tegemoetkoming van € 100,- is verstrekt de verhoging van € 50,- automatisch uit te betalen
  3. De oude ‘Beleidsregels Geldterugregeling gemeente Wijchen’, zoals vastgesteld op 13 juni 2017, in te trekken als de nieuwe in werking treden
  4. De uitzetting van kosten te dekken conform besluitvorming in de Perspectiefnota 2023
  5. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgaande informatienota (bijlage 2)

 10. 6.4

  Besluiten

  1. De jaarrekening 2022 en de begroting 2024 van het Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO) vast te stellen en de meerjarenbegroting van het IBO voor kennisgeving aan te nemen.
  1. De jaarrekening 2022 en de begroting 2024 van het Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO) vast te stellen en de meerjarenbegroting van het IBO voor kennisgeving aan te nemen.
 11. 6.5

  Besluit

  Het college van B&W besluit: 


   1. Geen nieuwe kleinschalige initiatieven voor woningbouw in behandeling te nemen
  uitgezonderd sloop van voormalige bedrijfsgebouwen in ruil voor woningbouw,
  zorg-voor-elkaarwoningen, goedkope koop, sociale huur en woningsplitsing tot en
  met 31 december 2024.
  2. De informatienota voor de raad hierover vast te stellen.