Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 5 december 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het initiatief voor de realisatie van 8 appartementen aan de Oude Klapstraat 74/74A te Wijchen.
  2. Af te wijken van de geldende planstop in Wijchen voor woningbouwplannen van meer dan 2 woningen.
  3. Aan principemedewerking de volgende voorwaarden te koppelen.
  • Initiatiefnemer kan beschikken over de gronden in het plangebied ten behoeve van parkeren, waarbij nadere afstemming plaatsvindt tussen initiatiefnemer en gemeente over de benodigde grondruil.
  • Initiatiefnemer sluit een realisatieovereenkomst met de gemeente.
  • Initiatiefnemer zal 5 van de 8 appartementen laten vallen onder goedkope koop en 3 van de 8 appartementen laten vallen onder de betaalbaarheidsgrens.                                            
   4. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.
 2. Besluit

  Het College van B&W besluit; 
  1. De Informatienota voor de gemeenteraad vast te stellen. 
  2. De Informatienota op dinsdag 5 december te versturen naar de gemeenteraad. 
  3. De teksten voor de pagina in de Wegwijs vast te stellen voor publicatie op woensdag 6 december (Bijlage 1). 
  4. Vormgeving Jaarlijkse Stand van Zaken voor kennisgeving aan te nemen (Bijlage 2).

 3. 5.1

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ontvangen op het ontwerp besluit hogere waarde.


  2. Het besluit hogere waarden ongewijzigd vast te stellen.

 4. 5.3

  Besluit

  1. De Programmarapportage Wijchen november 2023 vast te stellen. 
  2. De Begrotingswijziging uit de Programmarapportage (hoofdstuk 6) door te voeren.

 5. 5.6

  Besluit

  Het college van B&W besluit:


  1. De vaststellingsprocedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Sleedoornweg 7 Wijchen en deze ter inzage te leggen.
  2. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.
  3. Het ontwerpbestemmingsplan niet aan te bieden aan de raad zonder dat de realisatieovereenkomst getekend is.

  tekstuele aanpassing

 6. 6.1

  Besluit

  1. De subsidieaanvraag van de Stichting Adviesraad Minima (STAM) voor het jaar 2024 af te wijzen

 7. 6.2

  Besluit

  1. Stichting ’t Mozaïek een bedrag van € 18.378,- toe te kennen voor energiecompensatie vanuit de resterende middelen van het Gelders Winterfonds Wijchen.
  2. De bijdrage van het Gelders Winterfonds Wijchen vervolgens vast te stellen op € 0,-.
  3. In te stemmen met de eindrapportage richting de provincie Gelderland.
  4. Dorpshuis ’t Ballegoyke in 2024 een bedrag van € 10.000,- toe te kennen ter energiecompensatie vanuit de calamiteitenreserve maatschappelijke accommodaties.

 8. 6.4

  Besluit

  1. In te stemmen met het Regioprogramma Rijk van Nijmegen herdenkt 80 jaar Vrijheid voor 2024 – 2025, waarmee u instemt met:
  - het inhoudelijke programma 80 jaar vrijheid.
  - de uitvoering van het regioprogramma door een regionaal kernteam.
  2. Het college van de gemeente Nijmegen te mandateren als penvoerder om namens de gemeente Wijchen die zaken te verrichten ten behoeve van de aanvraag subsidie en de verantwoording ervan bij de provincie Gelderland voor het project “Rijk van Nijmegen herdenkt 80 jaar vrijheid”.
  3. Toe te staan dat ondermandaat kan worden verleend voor de bevoegdheid genoemd in beslispunt 2.
  4. De informatienota voor de raad vast te stellen.

 9. 6.5

  Besluit

  het College  besluit:


  1. De tarieven (zorg in natura en PGB) voor de ambulante Wmo, Jeugdhulp en Beschermd Wonen voor 2024 vast te stellen volgens het Tarievenoverzicht in bijlage 1.

 10. 6.6

  Besluit

  Het College van B&W besluit: 


  1. De vaststellingsprocedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Egelpad 15 Wijchen en deze ter inzage te leggen. 
   2. Het ontwerpbestemmingsplan niet aan te bieden aan de raad zonder dat de realisatieovereenkomst getekend is.

 11. 6.7

  Op 16 november 2023 lag de meningvormende nota, zaaknr: 138856, voor aan de commissie van de raad met 2 scenario’s. Scenario 1: stoppen met de uitvoering van raadsbesluit 52710 en scenario 2: doorgaan met het uitvoeren van raadsbesluit 52710. Tijdens de commissievergadering tekent zich een meerderheid af voor scenario 1. Afgesproken is dat uw college een beslisnota voorlegt aan de raad. Hierin zijn de consequenties van het gekozen scenario uitgewerkt met een besluit.

  Besluit

  1. Bijgevoegde beslisnota aan de raad voor te leggen.
  2. Na het raadsbesluit de werkgroep carillon op te heffen.