Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 14 maart 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen (hierna: college) heeft de bouw aan de Kanariestraat 28 in Wijchen toegestaan. Op 17 oktober 2022, ontvangen per post op 19 oktober 2022, heeft bezwaarde hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Op 20 februari 2023 heeft de commissie voor de bezwaarschriften (hierna: commissie) advies gegeven over het bezwaarschrift.

  Besluit

  1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. Het advies van de commissie over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit.
 2. 5.2

  Besluit

  1. Het ontwerp bestemmingsplan CPO De Steenuil ter inzage te leggen
  2. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan CPO De Steenuil ter inzage te leggen

 3. 5.3

  Besluit

  1. Het gewijzigde normenkader rechtmatigheid vanaf het boekjaar 2022 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de informatienota aan de Raad: Normenkader 2022.

 4. 6.1

  Beantwoording schriftelijke vragen CDA Wijchen carnaval Sterrebosch

  Besluit

  Beantwoording vragen.

 5. 6.2

  De burgemeester van Wijchen (hierna: burgemeester) heeft op 8 augustus 2022 – verzonden op 8 augustus 2022 – een evenementenvergunning, een ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken en een ontheffing Zondagswet verleend voor het evenement Alverna Barst Los op 27 en 28 augustus 2022. Het college van burgemeesters en wethouders heeft op 8 augustus – verzonden op 8 augustus 2022 – een ontheffing toestellen of geluidsapparaten verleend voor het voornoemde evenement. Op 19 september 2022 – binnengekomen op 19 september 2022 – is tegen deze besluiten een bezwaarschrift ingediend. Op 14 oktober 2022 - binnengekomen op 14 oktober 2022 – zijn door bezwaarde de gronden van bezwaar aangevuld. Op 10 januari 2023 heeft de commissie voor de bezwaarschriften (hierna: commissie) een hoorzitting gehouden. Naar aanleiding van deze hoorzitting heeft de commissie op 20 februari 2023 een advies uitgebracht over het bezwaarschrift.

  Besluit

  1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit;
  2. De bezwaren ongegrond te verklaren;
  3. Het bestreden besluit in stand te laten.

 6. 6.3

  Op 16 september 2022, verzonden op 16 september 2022, heeft de burgemeester een evenementenvergunning, een ontheffing Alcoholwet en een ontheffing Zondagswet verleend, en heeft het college van burgemeester van wethouders (hierna: college) een ontheffing toestellen of geluidsapparaten verleend. De vergunning en ontheffingen zijn verleend ten behoeve van het evenement: Borreltent kermis Wijchen van 16 t/m 20 september 2022 in Wijchen. Op 25 oktober 2022, ontvangen per post op 27 oktober hebben bezwaarmakers bezwaar gemaakt tegen de betreffende besluiten. Op 20 februari 2023 heeft de commissie voor de bezwaarschriften (hierna: commissie) advies gegeven over het bezwaarschrift.

  Besluit

  1. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. Het advies van de commissie over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit.
 7. 6.4

  Eerder bent u geïnformeerd via voortgangsrapportage 22/89542 over de stand van zaken rond de onderzoeken van het carillon. Op dat moment was het definitieve pre-advies van het SCG (2e termijn) er nog niet. Inmiddels is dat er wel (zie bijlage 2). Het pre-advies vraagt om een politieke uitspraak.

  Besluit

  1. Vast te stellen dat we een ontwikkelgericht cultureel erfgoedbeleid voeren voor het kasteel van Wijchen en de toren.
  2. Opnieuw advies te vragen aan het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland (SCG) voor sec de plaatsing van een carillon in de kasteeltoren.
 8. 6.6

  Besluit

  het College van BenW besluit:
  1.  Aspirant-lidmaatschap aan te vragen bij de M50.
  2.  Dit besluit kenbaar te maken aan de raad middels bijgaande informatienota (bijlage 1).

 9. 6.7

 10. 6.8

  Besluit

  De gemeenteraad voor te stellen om te besluiten:

  1. Het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026 vast te stellen.