Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 21 maart 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  In te stemmen met bijgaand voorstel aan de gemeenteraad om:

  1. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven voor de realisatie van het zonnepark Bankhoef, ten oosten van de A50 nabij Leur;
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals opgenomen in bijgevoegde zienswijzenota.
 2. 5.2

  Besluit

  Het college besluit:
  de beslisnota voor de raad vast te stellen met de volgende beslispunten:

  1. het bestemmingplan ‘Bergharen, herziening Molenweg tussen 33/33a en 35’ vast te stellen;
  2. de ingekomen zienswijze te weerleggen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te
   voeren.
 3. 5.3

  Beslisnota aan de raad ter vaststelling door uw college.


  In het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2020 (IHP) is voor het Maaswaal College een uitbreiding opgenomen. Met de uitbreiding van ca. 300 m2 kan de verouderde dislocatie van het Maaswaal College aan de Leemweg 121 als onderwijslocatie worden afgestoten. Om de uitbreiding voor te bereiden willen we het Maaswaal College een bouwvoorbereidingskrediet geven.

  Besluit

  1. Aan het schoolbestuur @voCampus een voorbereidingskrediet van € 67.360 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het Maaswaal College aan de Veenseweg.
 4. 5.4

  De indexeringsmethode die de gemeenschappelijke regeling (GR) Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) hanteert blijft sterk achter bij actuele inflatie.
  De ODRN verwacht door de huidige inflatie en de indexeringsmethode dat zijn vermogenspositie uitgehold raakt in 2023 en 2024.
  De ODRN is daarom van plan om bij het algemeen bestuur bij de begrotingsbehandeling in de zomer van 2023 de volgende beslispunten voor te stellen:
  1. Additionele bijdrage 2023 van deelnemers van € 1.898.623 op basis van een additionele kostenstijging van 7,31% en per deelnemer verdeeld naar rato van aandelen werkplannen 2023.
  2. Te hanteren uurtarieven 2024: € 102 voor deelnemende gemeenten en € 110 voor provincies Gelderland en Overijssel en overige opdrachtgevers
  3. Additionele bijdrage over 2023 (ad 1) en uurtarieven 2024 in najaar 2023 nacalculeren op basis van de CAO 2023 (loonsom) en de CEP (materiële lasten). Nacalculatie van de additionele bijdrage met opdrachtgevers verrekenen. Tarieven 2024 op basis hiervan herzien.

  Besluit

  1. In te stemmen met bijgevoegde informatienota voor de gemeenteraad.
  2. Deze informatienota door te sturen naar de gemeenteraad.

 5. 5.5

  Dit agendapunt hangt samen met het agendapunt m.b.t. de wijziging van het uitwegenbeleid en dient ná dat agendapunt te worden behandeld.

  Besluit

  Het college besluit:
  - bijgaande beslisnota met bijlagen aan de raad voor te leggen.

 6. 6.1

  Vanwege eerdere uitval van de betrokken ambtenaar wordt dit eerst nu aangeboden.

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  1.     kennis te nemen van de rapportage discriminatie over 2021 (Monitor Discriminatie         2021 Oost-Nederland en de cijfers op gemeenteniveau Wijchen)
  2.    de gemeenteraad te informeren met de bijgevoegde informatienota

 7. 6.2

  Besluit

  1. Het uitwegenbeleid Wijchen 2023 vast te stellen;
  2. Het uitwegenbeleid Wijchen 2023 op 1 mei 2023 in werking te laten treden onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Wijchen;
  3. Het uitwegenbeleid Wijchen 2021, vastgesteld op 15 december 2020, in te trekken per 1 mei 2023.

 8. 6.3

  College informeren over voortgang LEADER en instemmen bijdrage in proceskosten regio
  Verder de raad meenemen in LEADER traject middels raadsinformatie nota.

  Besluit

  1. In te stemmen met de Informatienota voor de Gemeenteraad met onderwerp LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal (bijlage 1);
  2. Kennis te nemen het verzoek aan de provincie én van de opdracht van de Provincie voor het opstellen van een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) (bijlage 2 en 3);
  3. In te stemmen met het incidenteel beschikbaar stellen van een bijdrage van €3.500,- aan de WDW voor het opstellen van LOS.