Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 3 oktober 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluiten

  Het College besluit :
  1 In te stemmen met de concept beantwoording van de gestelde raadsvragen

  Het college besluit:
  1. De informatienota voor de gemeenteraad vast te stellen waarmee de vragen van de fractie van Kernachtig Wijchen over straatnamen in Wijchen West worden beantwoord.

  beslispunt tekstueel aangepast

 2. 5.2

  Besluit

  Het antwoord op schriftelijke vragen van Partij van de Arbeid over Gelijke kansen in het onderwijs vast te stellen en deze door te sturen naar de Gemeenteraad.

 3. 5.3

  De leefbaarheidsgroepen van de dorpen Hernen, Leur en Bergharen werken aan de versterking van de sociale structuur. Dit doen ze samen met de besturen van dorpshuis De Mijlpaal, MFA de Zandloper, het bestuur van stichting Schaarweide en de gemeente. De samenwerkende partijen verdelen de activiteiten onderling. De Zandloper richt zich op de culturele activiteiten. De Mijlpaal op de binnensport en Stichting Schaarweide op de buitensport. In overleg met de gemeente is besloten om de gymzaal van MFA De Zandloper aan te passen en te renoveren, zodat hij beter geschikt is voor evenementen en activiteiten.
  In 2022 is de verbouwing van de Zandloper gestart. In de tussenliggende periode zijn de kosten van bouwmaterialen en personeel enorm gestegen. Daarnaast bieden de plannen kansen voor verduurzaming. Hierdoor is 237k extra nodig.

  Besluit

  1. Akkoord te gaan met een begroting van € 987.000 voor verduurzaming, renovatie en uitbreiding van De Zandloper in Bergharen voor culturele activiteiten.
  2. Een extra krediet van 237k vrij te geven voor de maatregelen die hiermee samenhangen. Dit onder het voorbehoud dat de extra kapitaallasten (zie beslispunt 3) worden opgenomen in de begroting voor 2024 en verder.
  3. De extra kapitaallasten van € 16.500 af te wegen in de begroting voor 2024 en verder.
  4. Akkoord te gaan met bijgevoegde informatienota aan de gemeenteraad.

 4. 5.4

  Besluit

  1. Kennis nemen van rapport  en bijbehorende informatienota en deze beide naar de raad te sturen.

 5. 5.5

  Dit regioarrangement  beschrijft de ambities, doelen en opgaven voor de fysieke leefomgeving in de groene metropoolregio. Voor elke regio in Gelderland maakt de provincie zo'n voorstel, i.s.m. de gemeente en regio. Al gemaakte keuzes in bijvoorbeeld de verstedelijkingsstrategie zijn hierin opgenomen; nieuwe ruimtelijke opgaven en te maken keuzes worden geagendeerd. Dit regioarrangement is een vervolg op de door de raad aangenomen verstedelijkingsstrategie (verstedelijkingsconcept ANFV).

  Besluit

  Het College van B&W besluit; 


  1. De beslisnota Regioarrangement Meer Landschap, Meer stad ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad van Wijchen. 
  2. Als bijlagen mee te sturen; Regioarrangement Groene Metropoolregio (informatief), het Regioarrangement Groene Metropoolregio en de kaarten behorend bij het regioarrangement van de Groene Metropoolregio.