Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 23 mei 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  1. Te bekrachtigen geheimhouding op te leggen op het Meerjaren Perspectief Grondexploitatie 2023 (MPG).

 2. 5.2

  De GR MARN heeft de jaarrekening 2022, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aan de gemeenteraad toe gezonden. De gemeenteraad kan haar zienswijze over de stukken geven. In de gemeente Wijchen is deze bevoegdheid gedelegeerd aan het college. De raad wordt over de zienswijze van het college geïnformeerd voordat deze aan het bestuur van GR MARN wordt toegezonden.

  Besluit

  1. De volgende zienswijze vast te stellen:
  a. In te stemmen met de jaarrekening 2022 en met de resultaatbestemming onder voorbehoud van de correctie van enkele omissies in cijfers, data en overige gegevens die geconstateerd zijn in de jaarrekening 2022 (balans en exploitatie) en bevindingen rondom dividend.
  b. In te stemmen met het voorstel om het te bestemmen resultaat van 2022 van
  € 115.004,- toe te voegen aan de winstreserve.
  c. In te stemmen met het voorstel om € 55.872,- uit te betalen uit de bestemmingsreserve aan de gemeente Wijchen.
  d. In te stemmen met het voorstel om € 100.000,- uit de dividenduitkering ARN (2021) ten behoeve van MARN+ te bestemmen.
  e. In te stemmen met het voorstel om € 52.328,- uit te betalen uit de dividenduitkering ARN (2021) aan de gemeente Wijchen.
  f. In te stemmen met de begroting 2024 mits de correctie van enkele omissies in cijfers, data en overige gegevens die geconstateerd zijn in de begroting 2024 en bijhorende begrotingswijzigingen en de toelichting hierop in de stukken verwerkt zijn.
  g. Meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aannemen.
  2. De brief aan het Algemeen Bestuur van de GR MARN met de zienswijzen vast te stellen.
  3. Raad informeren over de  zienswijze conform bijgevoegde informatienota.

 3. 5.3

  Besluit

  het College van B&W besluit:   1. In te stemmen met bijgaande beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van CDA Wijchen over circulair en biobased bouwen.

 4. 6.1

  Besluit

  het College van B&W besluit aan de raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de jaarstukken 2022 en het resultaatbestemmingsvoorstel;
  2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 van de begroting 2023;
  3. In te stemmen met de begroting 2024 voor wat betreft de toegepaste indexering;
  4. Niet in te stemmen met de begroting 2024 voor wat betreft de werkplannen en advieslijsten;
  5. De meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen;
  6. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze.

 5. 6.2

 6. 6.3

  Besluit

  1. De voorbereiding en de bekendmaking van de volgende besluiten voor realisatie Windpark Bijsterhuizen te coördineren op grond van artikel 3.30, lid 1, onder b van de Wet ruimtelijke ordening:


  • het bestemmingsplan Windpark Bijsterhuizen;
  • de Omgevingsvergunning (onderdelen bouwen en milieu);

  2. De raad van gemeente Beuningen te informeren over een te ontvangen verzoek van Wind in Wijchen voor het vaststellen van een facetbestemmingsplan voor contouren met betrekking tot externe veiligheid op het grondgebied van de gemeente Beuningen.

 7. 6.4

  Besluit

  college van B&W besluit:  1. Kennis te nemen van de beslisnota gemeenteraadVaststellenToekomstbestendig Wonen Lening VvE’s en nieuwe verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Wijchen, met bijlagen;
  2. De beslisnota VaststellenToekomstbestendig Wonen Lening VvE’s en nieuwe verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Wijchenaan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling.
 8. 6.5

  Besluit

  Het college besluit in te stemmen met de beslisnota aan de gemeenteraad met de volgende beslispunten"


  1. Kennis te nemen van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023).
  2. De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief de gewijzigde begroting 2023) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN hiervan in kennis te stellen (bijlage 1).
  3. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) van BVO DRAN voor de begroting van de gemeente Wijchen en de uitkomsten op te nemen in de Perspectiefnota 2023.
  4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers BVO DRAN 2022.
 9. 6.6

  Besluit

  Het college van B&W besluit om bijgaande zienswijze aan de raad voor te leggen.

 10. 6.7

  Na 10 jaar is het beleid en beheer van de openbare verlichting in Wijchen aan een herijking toe. Maatschappelijke en milieutechnische inzichten dwingen ons om anders te kijken naar de openbare verlichting. Bijgaand beleidsplan betekent een forse kanteling in beleid. Niet meer verlichten tenzij.. wordt niet verlichten tenzij...
  Daarnaast behandelen we zoals met de raad afgesproken de beantwoording van amendement 3 van 11 november 2021 en motie 4 van 10 november 2022 bij de voorstellen rondom het nieuwe OVL-beleid.

  Besluit

  1. In te stemmen met het beleidsplan Openbare Verlichting 2023 t/m 2030 met de daarin voorgestelde uitgangspunten voor beleid;
  2. Kennis te nemen van de rapportage beantwoording Amendement 3 van 11 november 2021 en in lijn met het beleidsplan te besluiten geen verlichting aan te brengen langs de fietsroute Hernen-Leur-Wijchen;
  3. In te stemmen met beheerplan Openbare Verlichting 2024 t/m 2030 en de daarin voorgestelde maatregelen t.w.:
  a. het versneld verLEDden van ons OVL-areaal in lijn met motie 4 van 10 november 2022, vooroplopen met Ledverlichting;
  b. het toepassen van dim- en detectiesystemen;
  c. het reduceren van het areaal.
  4. Het beschikbaar stellen van krediet voor:
  a. het verLEDden in 2024 € 1.699.800, 2025 € 900.000, in 2026 € 816.600 en in 2027 ook € 816.600;
  b. het toepassen voor dim en detectiesystemen in 2024 € 424.950, 2025 € 225.000, 2026 € 204.150 en in 2027 € 204.150.
  c. het vervangen van masten in 2024 € 480.000 en in 2025 528.000.
  5. Kennis te nemen van de structurele financiële effecten (zie financiën) van deze beslisnota. Dit verwerken we in de perspectiefnota 2023.
  6. In te stemmen met het inzetten van de reserve openbare verlichting van € 219.000 voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Tevens in te stemmen met het laten vrijvallen van deze reserve voor € 1.681.000 naar de algemene reserve.