Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 12 december 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. De wijziging van beleidsregel Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) 2023
  gemeente Wijchen (bijlage 1) vast te stellen, waarin vanaf 1 januari 2024 de
  inkomensgrens terug wordt gebracht van 130% naar 120% van de van toepassing
  zijnde bijstandsnorm;
  2. De wijziging van beleidsregel Bijdrage extra kosten chronisch zieken 2023 gemeente
  Wijchen vast te stellen, waarin vanaf 1 januari 2024 de inkomensgrens terug wordt
  gebracht van 130% naar 120% van de van toepassing zijde bijstandsnorm;
  3. De raad te informeren met bijgaande informatienota (bijlage 3).

 2. 5.2

  Besluit

  1. Met ingang van 1 januari 2024 de navolgende leden te benoemen als lid van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Wijchen, voor een termijn van één jaar:

  1. De heer G.W.J. Hendriks in functie als voorzitter;
  2. De heer W.A. Kattenberg in functie als ondervoorzitter;
  3. De heer ir. L.P.M. Reijmer (Gelders Genootschap), in functie als dorpsbouwmeester;
  4. De heer F. van Slochteren MA (Gelders Genootschap);
  5. De heer J.P.H. Daverveld
  6. De heer P.H.J. van Uden;
  7. De heer G.J.A. van Dijk;
  8. De heer H.W.G.M. van Elk.

 3. 5.3

  Besluit

  Het college B&W voor te stellen de gemeenteraad te laten besluiten:
  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geen zienswijze naar voren te brengen.

 4. 5.4

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. In te stemmen met het mandaat, de volmacht en machtiging van gemeente Wijchen aan gemeente Nijmegen, om namens gemeente Wijchen de middelen in het kader van de Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 aan te vragen, te beheren, uit te geven en daarover verantwoording af te leggen.
  2. De samenwerkingsovereenkomst IZA Rijk van Nijmegen vast te stellen, waarin de afspraken over de uitvoering van het IZA zijn vastgelegd.  Ter besluitvorming door de burgemeester:


  3. Het verstrekken van een volmacht aan wethouder B. Schouten tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

 5. 5.5

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. De ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021’ met terugwerkende kracht in te trekken tot en met 1 maart 2023 door middel van het bijgevoegde collegebesluit (bijlage 1).
 6. 5.6

  voorliggend plan is van één van de twee plangebieden die door CPO BING ontwikkeld wordt. In dit geval plandeel Lagestraat.
  De bij deze beslisnota gevoegde overeenkomst geldt ook voor het ontwerp plan Dorpsstraat - Gildestraat, kern Niftrik dat gelijktijdig aan uw college is aangeboden. Uiteraard beslist u over deze SOK bij één van de twee beslisnota's, dat is deze.
  De burgemeester is bevoegd tot ondertekening, maar krijgt separaat van dit collegebesluit een volmacht ter ondertekening om de wethouder te laten tekenen.

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. Het ontwerp-bestemmingsplan Lagestraat, kern Niftrik met identificatienummer NL.IMRO.0296.NTRlagestraat-OW01 ter inzage te leggen.
  2. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen.
  3. Het ontwerp besluit hogere waarden ter inzage te leggen.
  4. Tot het aangaan van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst en overgaan tot ondertekening.


  de Burgemeester besluit:
  1. Wethouder G.W.R. Gerrits te mandateren voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

 7. 5.7

  Bijlagen

  Besluit

  1. Het ontwerp bestemmingsplan Spoorstraat/Herenstraat ter inzage te leggen.
  2. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ter inzage te leggen.

 8. 5.8

  Besluit

  De beslisnota voor de raad vast te stellen met daarin het volgende beslispunt:
  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling financiële grondslag stichting RBT KAN geen zienswijze naar voren te brengen.

 9. 5.9

 10. 5.10

 11. 5.12

  Besluit

  1. In te stemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘De Lymen’. Dit plan maakt het mogelijk dat Natuurmonumenten in opdracht van Rijkswaterstaat de in dit gebied gewenste natuurontwikkeling als onderdeel van de 4 KRW-opgaven kan realiseren.
  2. De vaststellingsprocedure van dit ontwerpbestemmingsplan te starten.
  3. Dat er geen milieu-effectrapportage hoeft te worden opgesteld, voorafgaand aan het vaststellen en het uitvoeren van het voorliggende bestemmingsplan ‘De Lymen’.
  4. Het aan te gaan van de realisatieovereenkomst zoals bijgevoegd bij deze beslisnota.

 12. 5.13

 13. 5.14

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. In te stemmen met de Prestatieafspraken Wijchen 2024, tussen Talis, Accio, Huurdersvereniging Omslag (beide huurdersvereniging van Talis), De Kernen, Bewonersraad De Kernen en gemeente Wijchen.


  De burgemeester besluit:
  Wethouder Gerrits te machtigen voor het ondertekenen van de prestatieafspraken Wijchen 2024.

 14. 5.16

  Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (verder Wgr) gewijzigd. Voor 1 juli 2024 moet een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd in de gemeenschappelijke regelingen. Het voornaamste doel van de wijziging is het verbeteren van de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen. Dit geschiedt via een versterking van de kaderstellende en controlerende rollen van de raden. Een aantal van de wijzigingen volgt rechtsreeks uit de wet, daarvoor hoeven de gemeenschappelijke regelingen zelf niet gewijzigd te worden. Voor de overige wijzigingen zijn er keuzes te maken die we vervolgens in de regelingen zelf verwerken. Op 1 juli 2024 moeten deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de gemeenschappelijke regelingen.


  In het Rijk van Nijmegen (verder RvN) werkt de Kring van griffiers en de Kring van gemeentesecretarissen (verder de stuurgroep) samen aan het implementeren van de wijzigingen, uiteraard in nauwe samenwerking met de samenwerkingsverbanden zelf. U bent hierover meerdere malen geïnformeerd.


  Dit voorstel is regionaal afgestemd met de stuurgroep. Alle colleges van het RvN zullen een gelijkluidend voorstel op 12 december 2023 behandelen.

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. Kennis te nemen van het “concept-ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen”(bijlage 1) , als ook van de bijbehorende “Onderbouwing wijzigingen Groene Metropoolregio” (bijlage 2) en de geconsolideerde regeling met wijzigingen zichtbaar (bijlage 3)
  2. Aan de raad voor te stellen: op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen, geen zienswijze naar voren te brengen (bijlage 4).
 15. 5.18

  Besluit

  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten Wijchen, geen zienswijze naar voren te brengen.

 16. 5.19

  Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (verder Wgr) gewijzigd. Voor 1 juli 2024 moet een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd in de gemeenschappelijke regelingen. De wijzigingen  zijn regionaal voorbereid.
  De regeling van GR MARN is aangepast om te voldoen aan de gewijzigde Wgr. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd.

  Besluit

  Aan de raad voor te stellen:
  Op het ontwerp wijzigingsbesluit van gemeenschappelijke regeling MARN, geen zienswijze naar voren te brengen

 17. 5.20

  In de Algemene Subsidieverordening Wijchen zijn de kaders voor de verstrekking van gemeentelijke subsidies vastgelegd. Deze zijn per beleidsterrein verder verbijzonderd in de Subsidieregeling Wijchen 2021. Door aanpassing van gemeentelijk beleid sluit de subsidieregeling niet meer aan bij de uitgangspunten, daarom wordt de Subsidieregeling op een aantal onderdelen aangepast.

  Besluit

  De subsidieregeling Wijchen 2021 aan te passen door middel van ‘Wijzigingsbesluit van de Subsidieregeling Wijchen 2021’.

 18. 5.21

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  De gemeenteraad besluit:


  1. op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Nijmegen een zienswijze naar voren te brengen waarmee aan het college kenbaar wordt gemaakt dat:
  - het wijzigingsbesluit geen grondslag voor de oprichting van een raadsadvies- commissie hoeft te bevatten;
  - het nut en noodzaak van een raadsadviescommissie separaat en op latere termijn onderzocht kan worden;
  - voor het overige kan worden ingestemd met het ontwerp wijzigingsbesluit.

 19. 5.22

  Bijlagen

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. Dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voorafgaand aan het vaststellen van een bestemmingsplan voor het realiseren van windpark Bijsterhuizen.
  2. In te stemmen met de concept anterieure overeenkomst
  3. Het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen.
  4. De ontwerp omgevingsvergunning voor zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen.


  De burgemeester besluit:
  5. Wethouder B.E.M. Schouten te machtigen om de anterieure overeenkomst namens de gemeente Wijchen te ondertekenen.

 20. 5.23

 21. 5.24

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag ‘Toepassen Kennis Gezonde Leefomgeving’ om de aanpak gezonde leefomgeving te versterken en verbeteren.


  De burgemeester besluit:


  2. Wethouder B. Schouten te machtigen ‘Verklaring Akkoord Indienen’ te ondertekenen.

 22. 6.1

 23. 6.2

  Besluit

  Het college voor te stellen de raad te laten besluiten:
  1. De zienswijze vast te laten stellen over de kaderbrief 2025 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (hierna VRGZ) met het volgende aandachtspunt:
  a. In deze Kaderbrief staat, net zoals het voorgaande jaar, een grote mate van onzekerheid centraal. De financiële vertaalslag komt aan de orde bij de behandeling van de zienswijze op de conceptbegroting 2025.
  2. De zienswijze middels bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid kenbaar te maken.

 24. 6.3

  Voorstel om af te wijken van het aanbestedingsbeleid en opdracht voor het projectmanagement voor MFA Westwijzer toe te kennen aan Complan

  Besluit

  Af te wijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Wijchen en enkelvoudig onderhands opdracht verstrekken aan Complan voor het projectmanagement van het project Multifunctionele accommodatie Westwijzer (MFA Westwijzer)

 25. 6.4

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. tot het aangaan van de bestuursovereenkomst woonruimteverdeling 2024;
  2. vast te stellen het volgende besluit tot wijziging van Mandaatbesluit gemeente Wijchen aan externen 2018.  De burgemeester besluit:
  1. vast te stellen het volgende besluit tot wijziging van Mandaatbesluit gemeente Wijchen aan externen 2018;
  2. wethouder Gerrits te machtigen tot het ondertekenen van de bestuursovereenkomst woonruimteverdeling 2024 namens de gemeente Wijchen.

 26. 6.6

  Voorliggend plan is van één van de twee plangebieden die door CPO BING ontwikkeld wordt. In dit geval plandeel Dorpsstraat - Gildestraat


  Het CPO heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst. Daar zij op private grond van derden wil bouwen gaat zij op grond van de samenwerkingsovereenkomst zelf weer overeenkomsten aan met de grondeigenaren. Het CPO heeft tot 15 maart 2024 de tijd om deze overeenkomsten aan te gaan. en dan tekent zij werkelijk de ovk met de gemeente.

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. Het ontwerp-bestemmingsplan Dorpsstraat – Gildestraat, kern Niftrik met identificatienummer NL.IMRO.0296.NTRdorpsstgildestr-OW01 ter inzage te leggen.
  2. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen.


  3. Het ontwerp besluit hogere waarden ter inzage te leggen.

 27. 6.8

  Besluit

  Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:


  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Nijmegen en Rivierenland, geen zienswijze naar voren te brengen.

 28. 6.9

  Besluit

  Het college besluit:
  1. De raad voor te stellen op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN geen zienswijze naar voren te brengen.

 29. 6.10

  Bijlagen

  Besluit

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Beschermd Wonen Veenhof en dit plan in procedure brengen.

 30. 6.11

 31. 6.14

  Besluit

  1. Op het ontwerp vaststellingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Instituut Bijzonder Onderzoek geen zienswijze naar voren te brengen.

 32. 6.15

  Besluit

  Kennis te nemen van het besluit GR WDW t.a.v. de voorgenomen begrotingswijziging, opgenomen in de Begroting 2024 van Wijchen.

 33. 6.16

  Bijlagen

  Besluit

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Wijchen-West’ te Wijchen met identificatienummer NL.IMRO.0296.BPWijchenwest2023-OW01;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wijchen-West’ in procedure brengen.

 34. 6.17

  Besluit

  1. In te stemmen met het activiteitenplan Wijchen-West; Aanpak soortbescherming Artikel 3.1, 3.5 & 3.10, onderdeel A Wnb en het Mitigatieplan soortenbescherming voor Wijchen-West van datum 30 november 2023;
  2. Op basis van het mitigatie- en activiteitenplan een ontheffing van de Wet natuurbescherming aan te vragen bij de provincie Gelderland;
  3. In te stemmen met de intentieovereenkomst natuurcompensatie Wijchen-West.

 35. 6.18

  Besluit

  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), geen zienswijze naar voren te brengen.