Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 31 januari 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Jaarlijks presenteren wij een overzicht van de veroorzaakte schades in de OR rondom de jaarwisseling. Met de gemeenteraad is de afspraak dat zij ook geinformeerd worden.

  Besluit

  De raad via een informatienota informeren over de rond de jaarwisseling verrichtte vuurwerkschade in de openbare ruimte.

 2. 5.2

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  In te stemmen met bijgaand voorstel aan de gemeenteraad om:

  1. In te stemmen met de beantwoording van de drie zienswijzen zoals deze zijn opgenomen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Vaststellen bestemmingsplan Balgoijseweg ong. (nabij 49)’ gewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.ZUIDBalgoijseweg49-OW01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT (dd. gegevens BGT en BRK, d.d. 16-09-2021).
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.
  5. Met in achtneming van het advies van de brandweer Gelderland-Zuid akkoord te gaan met de afwezigheid van een bluswatervoorziening binnen 40 meter van de toekomstige woning, in afwijking van Artikel 6.30 lid 1 van het bouwbesluit.
 3. 5.3

  Besluit

  1. De uitkomsten van de decembercirculaire voor 2022 te verwerken conform bijlage 1.
  2. De uitkomsten van de decembercirculaire 2022 vanaf jaarschijf 2023 te verwerken als begrotingswijziging op de Begroting 2023, conform bijlage 2.

 4. 5.4

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  De gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota te informeren over de stand van zaken rond de nieuwe regionale huisvestingsverordening Arnhem-Nijmegen 2024.

 5. 5.5

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  De gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota te informeren over de prestatieafspraken Wijchen 2023 en verder.

 6. 5.6

  Besluit

  De beslisnota voor de raad vast te stellen met daarin de volgende beslispunten:

  1. Voor de uitvoering van de peuteropvang in 2023 een budgetsubsidie te verlenen van € 221.000 aan De eerste stap Kinderopvang conform bijgevoegde subsidiebeschikking.
   2. Voor de uitvoering van voorschoolse educatie in 2023 een normsubsidie te verlenen van € 329.875 aan De eerste stap Kinderopvang conform bijgevoegde subsidiebeschikking.
 7. 5.7

  Besluit

  het College besluit:
  1. De gemeenteraad vast te laten stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Leemweg 112, Wijchen’ ongewijzigd vast te laten stellen door de gemeenteraad bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBLeemweg112-DFBP met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond KAD dd. 9 maart 2022 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBLeemweg112-DFBP.
  3. De gemeenteraad geen exploitatieplan vast te laten stellen.
  4. De gemeenteraad te laten besluiten geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 8. 6.1

  Besluit

  Akkoord met beantwoording schriftelijke vragen.

 9. 6.2

  Besluit

  1. In te stemmen met de ambtelijke wijzigingen op het ontwerpbestemmingsplan Ringdijk 2A, Boskantse Broekstraat en Houtsestraat 14D zoals deze zijn opgenomen in ‘Bijlage 1: Ambtshalve wijziging Bestemmingsplan Ringdijk 2A, Boskantse Broekstraat en Houtsestraat 14D’
  2. Het (ontwerp)bestemmingsplan ‘Ringdijk 2A, Boskantse Broekstraat en Houtsestraat 14D’ gewijzigd vast te stellen in de vorm van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBBTBenBGY-VG01, met de bijbehorende bestanden en bijlagen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd;
 10. 6.3

  Besluit

  1. De informatienota aan de raad over de evaluatie uitvoering Beleidsplan Natuur & biodiversiteit 2022 vast te stellen.

 11. 6.4

  Besluit

  1. Vaststellen dat er zes zienswijzen zijn ingediend.
  2. Hiervan 3 zienswijzen ongegrond te verklaren en 3 zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren.
  3. Het bestemmingsplan ‘Eindsestraat 22a, Balgoij’ gewijzigd vast te stellen in de vorm van de dataset met identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBeindsestraat22a-DFBP en zoals verbeeld op papier.
  4. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing.
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  6. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 12. 6.5

  Besluit

  1. Vaststellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Woeziksestraat 416, Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen in de vorm van de dataset met identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBWoeziksestr416-DFBP en zoals verbeeld op papier.
  3. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  5. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 13. 6.6

  Besluit

  1. Aan de inwoners aan wie de energietoeslag over het jaar 2022 is en wordt toegekend, bovenop de reeds uitbetaalde €1.300,- per huishouden, € 500,- uit te betalen.
  2. Dit te financieren uit de middelen die hiervoor door het Rijk met de decembercirculaire 2022 zijn toegekend.
  3. Een eventueel restant op deze middelen te reserveren voor de uitbetaling van de energietoeslag 2023.

 14. 6.7

  Besluit

  De beslisnota voor de raad vast te stellen met daarin het volgende beslispunt:
  1. In te stemmen met de beleidsnota voor het Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 waarmee de raad instemt met de uitgangspunten voor de voor- en vroegschoolse educatie in de beleidsperiode 2023-2026, zoals:
  - doelgroepdefinitie;
  - toeleiding en bereik;
  - opbrengsten; en
  - financiën.