Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 28 maart 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 3.2

  Besluit

  Akkoord te gaan met het principeverzoek om de bestemming wonen om te zetten naar die van maatschappelijk, voor de locatie Abersland 2602 in Wijchen.

 2. 5.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. Twee camperplaatsen op het parkeerterrein bij De Meerval te Wijchen, zoals aangegeven op de tekening bij bijgaand aanwijzingsbesluit, op grond van artikel 4:19, eerste lid Apv voor recreatief nachtverblijf aan te wijzen.
 3. 5.2

  Besluit

  In te stemmen met het addendum bij de realisatieovereenkomst Wezelsedijk ong. Wijchen van 26 oktober 2021.

 4. 5.3

  Besluit

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Valendrieseweg en Heumenseweg Wijchen’ met identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBHeumensValendr-OW01;
  2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst ‘Project Valendrieseweg en Heumenseweg te Wijchen’ en overgaan tot ondertekening;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Valendrieseweg en Heumenseweg Wijchen’ in procedure brengen.
 5. 5.4

  De pilotovereenkomst moet fysiek ondertekend worden en zo spoedig mogelijk retour gescand en per e-mail aan Marjolein (m.selen@drutenwijchen.nl)

  Besluit

  1. Toestemming te verlenen aan het CPB om via het Inlichtingenbureau gegevens over Wmo en Jeugdwet -die niet te herleiden zijn tot personen- te mogen gebruiken.
  2. De bijgevoegde pilotovereenkomst te ondertekenen door de verantwoordelijk wethouder.
 6. 5.5

  Besluit

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterweg 279 Wijchen’, welke het mogelijk maakt om het perceel te herontwikkelen door de bestaande kippenschuur te slopen, vier levensloopbestendige duurzame woningen te bouwen aan de oostzijde, inclusief een robuuste landschappelijke inpassing. De bedrijfswoning wordt omgezet naar burgerwoning. Het tuinbedrijf had nog forse uitbreidingsmogelijkheden die met dit plan komen te vervallen.
  2. De vaststellingsprocedure van dit ontwerpbestemmingsplan te starten.
  3. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.
  4. Akkoord te gaan met de realisatieovereenkomst zoals bijgevoegd bij deze beslisnota.

 7. 6.2

  Bij de begrotingsbehandelingen in 2021 en 2022 heeft de raad het college gevraagd diverse maartregelen rondom de openbare verlichting op te pakken. Eerder heeft uw college al besloten om amendement 3 van 11 november 2021 te betrekken bij het  beleidsplan OVL dat momenteel in voorbereiding is. Logische gevolg is dat we dat met de beantwoording van motie 4 van 10 november 2022 (verledden OVL) ook doen. Met deze informatienota informeren we de raad over dit voornemen.

  Besluit

  Besluiten de raad te informeren over de voortgang van de uitwerking van amendement  3 van 11 november 2021 “straatverlichting tussen Wijchen, Leur en Hernen”  en motie 4 van 10 november 2022 “Vooroplopen met ledverlichting”