Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 28 november 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 3.1

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het initiatief voor de realisatie van 12 levensloopgeschikte appartementen in de middenhuur voor 60 plussers aan de Leemweg 134, te Wijchen.
  2. Af te wijken van de geldende planstop in Wijchen voor woningbouwplannen van meer dan 2 woningen.
  3. Aan principemedewerking de volgende voorwaarden te koppelen. De initiatiefnemer:
   • Sluit een realisatieovereenkomst met de gemeente waarin naast de kosten, ook de afhandeling van verzoeken om planschade wordt geregeld;
   • Maakt de appartementen levensloopgeschikt voor de doelgroep van 60 plus.
   • Zal de woningen aan bieden in het segment middenhuur.
  4. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.
 2. 3.3

  De initiatiefnemers willen een levensloopbestendige woning ontwikkelen aan het Tunnelpad te Hernen. Daarvoor vragen ze principemedewerking van de gemeente. Nu wonen zij aan de Dorpsstraat 63 te Hernen. Dit perceel wordt gesplitst. Op het afgesplitste deel komt de nieuwe woning, met een nieuwe eigen ontsluiting op het Tunnelpad (een fietspad).

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. onder voorwaarden mee te werken aan het principeverzoek voor ontwikkeling van een levensloopbestendige woning aan het Tunnelpad te Hernen.
  2. in te stemmen met bijgevoegde brief aan initiatiefnemer.

 3. 5.5

  Dit is de tekstueel aangepaste informatienota.
  Deze nota is dinsdag 21 november aangenomen door het college.

  Besluit

  In onze gemeente zijn in het afgelopen jaar verschillende stappen gezet op het gebied van Inclusie. In deze informatienota leest u hier meer over.

 4. 5.6

  Besluit

  1. De budgetsubsidie 2022 aan De eerste stap Kinderopvang voor de peuteropvang vast te stellen op € 180.719.
  2. Het verschil tussen de verleende subsidie en de vastgestelde subsidie ad € 37.879 terug te vorderen, conform bijgevoegde beschikking.
  3. De normsubsidie 2022 aan De eerste stap Kinderopvang voor de voorschoolse educatie vast te stellen op € 285.206.
  4. De normsubsidie 2022 aan De eerste stap Kinderopvang voor de bijkomende kosten Voor- en vroegschoolse Educatie vast te stellen op € 19.454.
  5. Het verschil tussen de verleende subsidies en de vastgestelde subsidies voor voorschoolse educatie en VVE ad € 20.790 terug te vorderen, conform bijgevoegde beschikking, en het bedrag toe te voegen aan het budget Onderwijsachterstandenbeleid.

 5. 5.7

  Besluit

  het College van B&W besluit: 


  1. De vaststellingsprocedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Sleedoornweg 13 Wijchen en deze ter inzage te leggen. 
   2. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. 
  3. De realisatieovereenkomst voor het realiseren van een tweekapper naast Sleedoornweg 13 Wijchen aan te gaan met de initiatiefnemer.

 6. 6.1

  Besluit

  Het college van B&W besluit: bijgaande informatienota aan de gemeenteraad van Wijchen voor te leggen.

  tekstuele aanpassing

 7. 6.2

  Besluit

  1.  Kennis te nemen van de inhoud van de bijgevoegde nota voor de raad en de nota aan de raad voor te leggen.
 8. 6.3

  Bijlagen

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk gebied Wijchen’.
  2. De vaststellingsprocedure van dit bestemmingsplan te starten.
 9. 6.4

  Op 13 oktober 2023 ontving de gemeente Wijchen een subsidie van de provincie Gelderland voor een bedrag van € 258.600. De subsidie is verleend in het kader van de subsidieregeling Dorpendeal en bedoeld voor het inwonerinitiatief van Stichting Blije Bikkels. De gemeente Wijchen stelt zelf ook een subsidie beschikbaar van € 50.000. Met de provincie is afgesproken dat het bedrag van € 308.600 door de gemeente als subsidie worden verleend aan Stichting Blije Bikkels.

  Besluit

  1. Akkoord te gaan met bijgevoegde beslisnota voor de raad.

 10. 6.5

  Besluit

  Specifiek voor het college;
  De brief aan de Cliëntenraad Participatiewet Wijchen vast te stellen (bijlage 9), met daarin de reactie op de adviezen over het regionaal Beleidskader Arbeidsmarkt- en re-integratie 2024-2027 ‘Klaar voor nieuwe kansen!’.


  Voor college en gemeenteraad;
  1. Het regionaal Beleidskader arbeidsmarkt- en re-integratie 2024-2027 ‘Klaar voor nieuwe kansen!’ vast te stellen, waarin we:
  a. prioriteit leggen bij interventies voor de (kwalitatieve) mismatch op de arbeidsmarkt;
  b. de dienstverlening aan werkzoekenden verbreden en intensiveren;
  c. de inzet van participatiecoaches mogelijk maken via lokale afspraken in de dienstverleningsovereenkomst;
  d. de positie van WerkBedrijf in het netwerk van de arbeidsmarktregio versterken, in het bijzonder naar het economisch veld.
  2. De taken van WerkBedrijf als volgt te financieren:
  a. de daartoe bestemde rijksmiddelen voor re-integratie in de algemene uitkering, (cluster Participatie) naar WerkBedrijf over te hevelen;
  b. de hoogte van de onder 2a. genoemde middelen voor re-integratie vanaf 2025 te bepalen aan de hand van de objectieve rekentool zoals die landelijk is ontwikkeld;
  c. van het onder 2b. genoemde budget 15% te bestemmen voor lokale afspraken;
  d. de overige budgetten voor de taken Sociale Werkvoorziening, nieuw beschut, loonkostensubsidies en arbeidsmatige dagbesteding volgens de bestaande afspraken over te hevelen naar WerkBedrijf;
  e. WerkBedrijf vanaf 2025 een regionale, structurele taakstellende bezuiniging op te leggen van € 1,2 miljoen;
  f. in de jaren 2025 en 2026 de korting op het rijksbudget voor Begeleiding beschut werk in mindering te brengen op de taakstellende bezuiniging onder 2e.
  3. De gedeeltelijke compensatie van gemeente Nijmegen voor de overige deelnemende gemeenten in 2025 en 2026 te verdelen zoals in het beleidskader is opgenomen, te weten voor Wijchen respectievelijk € 152K en € 76K.
  4. WerkBedrijf de opdracht te geven om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om extra middelen uit de publieke of private sector te genereren en hierover in 2024 te rapporteren.

  conform besloten