Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 14 februari 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  1. Tot het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst 2023 met de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling ‘Rijk van Nijmegen’ (bijlage 2) met uitzondering van de artikelen 5 tot en met 10.
  2. De raad over de definitieve overeenkomst te informeren met bijgaande informatienota (bijlage 3)
 2. 5.2

  Op 26 april 2022 - verzonden op 26 april 2022 – heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfspand met kantoor aan de Woeziksestraat 684-686 in Wijchen.
  Op 17 mei 2022, per e-mail ontvangen op 17 mei 2022 en de aanvulling daarop van 2 juni 2022, ontvangen op 3 juni 2022 - heeft bezwaarmaker tegen de verleende omgevingsvergunning van 26 april 2022 bezwaar ingediend.
  Op 13 december 2022 heeft de hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie (hierna: de commissie) plaatsgevonden. Bezwaarmaker, vergunninghouder en het college waren hierbij aanwezig.
  De commissie heeft op 30 januari 2023 een advies uitgebracht.

  Besluit

  1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit;
  2. De bezwaren ongegrond te verklaren;
  3. Het bestreden besluit in stand te laten.

 3. 6.1

  Besluiten

  1. De raadsvragen van GroenLinks over een Bomenbank in Wijchen te beantwoorden conform bijgaande Informatienota.

  1. De raadsvragen van GroenLinks over een Bomenbank in Wijchen te beantwoorden conform bijgaande Informatienota.

 4. 6.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1.  In te stemmen met de informatienota voor de raad over de overeenkomst op hoofdlijnen voor Wijchen-West.
 5. 6.3

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. Het aanwijzingsbesluit genaamd “Aanwijzingsbesluit camperplaatsen Oude Klapstraat”, waarbij twee plaatsen op het parkeerterrein aan de Oude Klapstraat worden aangewezen als camperplaatsen voor 2 x 24 uur recreatief nachtverblijf, zoals vastgesteld op 19 juli 2016, in te trekken.

 6. 6.4

  Besluit

  Het college van B&W besluit:

  1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Huurlingsedam 64 tweede fase, Wijchen’
   ter inzage te leggen.
  2. de realisatieovereenkomst te sluiten.
 7. 6.5

  Jaarlijks wordt er een beleidsschouw uitgevoerd. Doel van deze schouw is om in beeld te krijgen of de buitenruimte voldoet aan de afspraken zoals gemaakt met de gemeenteraad.

  Besluit

  1. De gemeenteraad informeren over het resultaat van de uitgevoerde beleidsschouw 2022.

 8. 6.6

  Besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan het splitsen van de woning aan Achterloseweg 41 in Leur.
  2. Als voorwaarde te stellen dat er een realisatieovereenkomst wordt gesloten.
  3. Als voorwaarde te stellen dat er een landschappelijk inpassingsplan wordt aangeleverd bij nadere uitwerking van het plan.
  4. Als voorwaarde voor medewerking te stellen dat de initiatiefnemer aantoont dat de ontwikkeling mogelijk is qua richtafstanden van de VNG.
  5. Als voorwaarde te stellen dat de initiatiefnemer een omgevingsdialoog voert.
  6. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.