Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 28 februari 2023

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  Het college van b&w besluit:
  1. Het bestemmingsplan “ Oosterweg ong. Wijchen” gewijzigd te laten
  vaststellen door de gemeenteraad

 2. 5.2

  Besluit

  Het college van b&w besluit:
  1. Het bestemmingsplan “ Woeziksestraat 617, Wijchen” te laten
  vaststellen en de ingekomen zienswijze te laten weerleggen door de gemeenteraad.

 3. 5.3

  De voorliggende beslisnota voor het vaststellen van de hogere grenswaarde is in relatie tot het raadsvoorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan "Woeziksestraat 617, Wijchen".
  Het vaststellen van de hogere grenswaarde voor geluid is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Het vaststellen van het bestemmingsplan van de gemeenteraad. In het raadsvoorstel wordt verwezen naar het besluit voor het vaststellen van de hogere grenswaarde op 28 februari 2023 door het college.

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. Het besluit hogere waarden vast te stellen.

 4. 5.4

  Besluit

  Het college besluit:
  - kennis te nemen van de informatienota Leerplichtjaarverslag Wijchen 2021-2022
  - de informatienota en het Leerplichtjaarverslag Wijchen 2021-2022 ter kennisname door te sturen naar de raad

 5. 5.5

 6. 5.6

  Besluit

  Het College van B&W besluit:


  Voor het kalenderjaar 2023 een subsidie van €15.081,- te verlenen aan de gemeente Nijmegen voor de inzet van:

  1. Jeugdarts en – verpleegkundigen voor 18+ leerlingen binnen ROC Nijmegen;
  2. Zorg- en adviesteam binnen ROC Nijmegen;
  3. Schoolmaatschappelijk werk binnen Yuverta.
 7. 5.7

  In verband met het verlof van Lambert van Beusekom, dien ik (Mariëlle Vriends) deze informatienota in.

  Besluit

  In te stemmen met de informatienota aan de raad over Stand van zaken Aanvraag generieke ontheffing Wnb

 8. 5.8

  Besluit

  1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief waarin DAR NV aankondigt de wekelijkse inzameling van gft-afval in juli en augustus 2023 niet te kunnen uitvoeren.
  2. De zomerinzameling voor gft-afval door DAR NV te laten vervallen.
  3. In te stemmen met de inhoud van het bijgevoegde persbericht.
  4. De gemeenteraad met bijgaande informatienota te informeren over de brief van DAR NV.
 9. 6.1

  Besluit

  Het college besluit:

  1. Te starten met een gezamenlijke meervoudig onderhandse aanbesteding voor de inkoop van Praktische Begeleiding (PB), over de periode 1 april 2023 tot 1 januari 2025.
  2. Het inkoopkader Praktische Begeleiding hiervoor vast te stellen.
 10. 6.2

  Besluit

  Instemmen met bijgaande beantwoording van de raadsvragen over de stichting Strong Africa

 11. 6.3

  Besluit

  1. Stichting ’t Mozaïek een incidentele subsidie te verlenen van € 98.000 ter compensatie van geleden coronaschade in 2022 conform bijgevoegde subsidiebeschikking.
  2. Stichting ’t Mozaïek voor 2022 vrij te stellen van de prestatie-afspraken in artikel 4 van de uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2020-2023.
 12. 6.4

  De voorliggende beslisnota voor het vaststellen van de hogere grenswaarde is in relatie tot het raadsvoorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan "Oosterweg ong. Wijchen".
  Het vaststellen van de hogere grenswaarde voor geluid is een bevoegdheid van het college van burgemeester
  en wethouders. Het vaststellen van het bestemmingsplan van de gemeenteraad. In het raadsvoorstel wordt verwezen naar het besluit voor het vaststellen van de hogere grenswaarde op 28 februari 2023 door het college.

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. Het besluit hogere waarden vast te stellen.

 13. 6.5

  Besluit

  Het college van B&W besluit de gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota in kennis te stellen van de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet en de consequenties hiervan.

 14. 6.6

  Met de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in september 2020, heeft de gemeenteraad de bevoegdheid aan het college toegekend om het Jaarplan IHP vast te stellen.
  Het Jaarplan IHP komt in de plaats van het Programma onderwijshuisvesting uit de procedure van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. Deze beslisnota aan te merken als het Jaarplan IHP 2023.
  2. Het Jaarplan IHP 2023 vast te stellen.
 15. 6.7

  Besluit

  het College van B&W besluit:

  1. In te stemmen met voortzetting van de financiering van OpStap voor minimaal de komende 5 jaar.
  2. De huidige afspraken met AVAN over lokaal vervoer in Wijchen te handhaven en de afspraak dat OpStap het lokaal Wmo-vervoer op werkdagen tussen 8.00 en 22.00 uur verzorgt, te continueren.
  3. Bij de vervanging van het materieel van OpStap uit te gaan van een uitbreiding van het wagenpark met één 7-persoonsauto.
  4. Bij de vervanging van het materieel van OpStap uit te gaan van een volledige overgang naar elektrische voertuigen.
  5. In te stemmen met de bijgevoegde informatienota aan de gemeenteraad met daarin de gevraagde evaluatie van OpStap.
 16. 6.8

  Besluit

  Het beleidsplan “Geldzorgen, armoede en schulden” (bijlage 1) vast te stellen, met daarin als belangrijkste aanpassingen;
  a. De vanaf de invoering van de energietoeslag gecreëerde ruimte voor individuele omstandigheden in energiearmoede ook in 2023 te handhaven
  b. Een structurele uitbreiding van de individuele inkomenstoeslag, door vanaf 2023 de doelgroep te verruimen
  c. De mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van volwassenen (Geldterugregeling) structureel te verruimen door de gemeentelijke bijdrage te verhogen naar € 150,- jaarlijks
  d. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 5.000,- beschikbaar te stellen om het bereik naar inwoners te vergroten door de samenwerking met maatschappelijke partners in de gemeente te verstevigen
  e. Te onderzoeken of en hoe we door aanpassing van de ‘regeling huishoudelijke apparaten’ huishoudens met een laag inkomen vanaf 2024 kunnen ondersteunen bij verduurzaming van hun huishouden
  f. De doelgroep voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verruimen door vanaf 2023 de vermogensgrens op te hogen naar het landelijk toegestane maximale bedrag en daartoe de verordeningen afval en riool 2023 (bijlagen 4 en 5) opnieuw vast te stellen
  g. Voor de aanpak van geldzorgen en schulden in te blijven zetten op preventie en vroegsignalering
  2. Het nieuwe beleid in deze nota (1a tot en met 1g) af te wegen in de Perspectiefnota
  3. De WDW te vragen de hiervoor beoogde capaciteit in te zetten voor € 26.700,-.
  4. In het derde kwartaal van 2025 geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van een verdere beleidsharmonisatie op dit terrein tussen Wijchen en Druten.


  Specifiek voor het college;
  In te stemmen met de reactie (bijlage 3B) op het advies van de Cliëntenraad Participatiewet Wijchen (bijlage 3A) omtrent een busabonnement voor minima.

 17. 6.9

  Besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan de sloop van de bestaande loods en het realiseren van twee levensloopbestendige woningen aan Oosterweg 290 in Wijchen.
  2. Als voorwaarde te stellen dat er een realisatieovereenkomst wordt gesloten.
  3. Als voorwaarde te stellen dat er een landschappelijk inpassingsplan wordt aangeleverd bij nadere uitwerking van het plan.
  4. Als voorwaarde te stellen dat de initiatiefnemer een omgevingsdialoog voert.
  5. Als voorwaarde te stelen dat het ontwerp van de woningen meer aansluit bij bestaande bebouwing.
  6. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.