Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 12 maart 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 3.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. Het pand Graafseweg 576 in Wijchen (plaatselijk bekend als Het Witte Huis) kadastrale gemeente Wijchen, Sectie D, Nummer 1973 aan te wijzen als gemeentelijk monument volgens bijgaande redengevende beschrijving, advies monumentencommissie en aanwijskaartje.


  2. Het interieur en de later toegevoegde gedeelte aan het pand met één bouwlaag, dat zich aan de linker, -en de achterkant en de twee erkers aan de rechter zijgevel bevindt, buiten de gemeentelijke bescherming te laten.

 2. 5.2

  Besluit

  1. De subsidie aan Vluchtelingenwerk Nederland (hierna: VWN) voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders over 2022 definitief vast te stellen op € 166.268,-.

 3. 5.3

  Besluit

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan Buitengebied Balgoijseweg 80a Balgoij met een nagekomen ambtelijke wijziging gewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBbalgoijseweg80a-DFBP met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT dd. 29 november 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBbalgoijseweg80aDFBP. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 4. 6.1

  Besluit

  1. Tot het verlenen van een budgetsubsidie aan de Voedselbank Wijchen van jaarlijks € 15.000,- voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026;
  2. Bij het verlenen van deze subsidie af te zien van toepassing van artikel 5 lid 5 van de Subsidieregeling 2021 Wijchen (beperking op het vormen van een reserve).

 5. 6.2

  Besluiten

  1. Kennis te nemen van de Evaluatie 2023
  2. Informatienota voor te leggen aan de Raad.

  1. Kennis te nemen van de Evaluatie 2023
  2. Informatienota voor te leggen aan de Raad.

 6. 6.3

  Besluit

  1. Op basis van de evaluatie van de verdeelsleutel WDW de verdeelsleutel voor onbepaalde tijd aan te passen, waarbij: 
  a. Vanaf 2024 de kosten binnen de verdeelsleutel tot het niveau van de jaarrekening 2021, gecorrigeerd met de excessieve cao stijging, worden bevroren op € 33.900.000 en blijven verdelen op de oorspronkelijke verdeelsleutel (Wijchen 64,8% en Druten 35,2%). 
  b. De meer-/minderkosten ten opzichte van € 33.900.000, vanaf 2024 jaarlijks worden verdeeld op basis van inwoneraantal. 
  c. Projecten waar een expliciete wens van één van de gemeentebesturen aan ten grondslag ligt, met substantiële omvang en incidenteel karakter, buiten de kostenverdeelsleutel worden afgerekend. 
  2. Akkoord te gaan met bijgaande informatienota voor de raad.

 7. 6.4

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. tot het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 3, tussen de gemeente Wijchen en het WSW, met ingang van 1 mei 2024, waarbij:
  a. de nieuwe achtervangovereenkomst alle voorgaande overeenkomsten vervangt;
  b. de nieuwe overeenkomst verbeteringen bevat ten opzichte van de overeenkomst van voor 1 augustus 2021;
  c. een beperkt aantal aanvullende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de overeenkomst die van toepassing is sinds 1 augustus 2021;
  d. de verdeelsleutel voor het achtervangrisico niet gewijzigd wordt.

 8. 6.5

 9. 6.6

  In de gemeente Wijchen zijn diverse buitensportvoorzieningen beschikbaar. De sportvelden zijn eigendom van de gemeente en worden gebruikt door sportverenigingen, de tennisbanen zijn eigendom van de tennisclubs.
  Tussen de gemeente en de gebruikers zijn afspraken gemaakt over het onderhoud en renovaties van de velden. Deze zijn vastgelegd in het Renovatieplan Sportaccommodaties (RSA). Zowel de gemeente als de verenigingen dragen bij aan de kosten van het onderhoud de renovatie van de velden/banen volgens een afgesproken verdeelsleutel. Voor renovaties wordt jaarlijks een storting gedaan in de RSA-reserve, jaarlijks bekijken welke banen/velden in aanmerking komen voor renovatie en vragen we de gemeenteraad de benodigde middelen uit deze reserve te voteren.

  Besluit

  Het college besluit:
  De beslisnota 'Renovatie sportvelden 2024' voor te leggen aan de gemeenteraad.

 10. 6.7