Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 23 januari 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.2

  Zie voorstel. Het betreft een jaarlijks terugkerende subsidie.

  Besluit

  1. Een voorschot budgetsubsidie voor het jaar 2024 ter grootte van € 80.640 te verlenen aan de stichting BIZ Pandeigenaren Wijchen Centrum conform de ingediende begroting.

 2. 5.3

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De Wijzigingsverordening op de verordening op de heffing en invordering van leges Wijchen 2024 vast te stellen.

 3. 6.1

  Besluit

  Akkoord gaan met de beantwoording van de raadsvragen.

 4. 6.2

  Begin 2024 stappen we over op een nieuwe applicatie voor digitale formulieren op de gemeentelijke website. Hier zijn we al druk mee aan de slag qua inrichting maar er moet ook een aantal koppelingen komen om de ervaring en het proces voor de inwoner zo eenvoudig mogelijk te maken.


  Eén van deze koppelingen is het overhalen van persoonsgegevens van diegene die het formulier invult. Na het inloggen met DigiD hoeft de inwoner op deze manier persoonsgegevens niet meer in te vullen in het e-formulier. Dit was eerder al mogelijk via een Stuf-koppeling met onze applicatie voor gegevensdistributie, wat onder andere meervoudige opslag van gegevens met zich mee brengt. Tegenwoordig kan dit op een moderne manier, met behulp van een API (nieuwe gegevensuitwisseling tussen applicaties), waarmee we direct de bron (Landelijke voorziening Basisregistratie Personen [BRP]) bevragen.Hiermee zetten we een eerste stap naar de toekomstbestendige informatie architectuur volgens het Common Ground principe (Het gestandaardiseerd gegevens uit bronregistraties gebruiken en in algemene zin het streven naar een gemoderniseerde gemeentelijke informatievoorziening).Deze architectuur wordt door de VNG en door ons omarmt. Met deze koppeling zouden we hier een voortvarende en relatief nieuwe stap in zetten.


  Om deze aansluiting te kunnen realiseren is een van de voorwaarden van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), die de landelijke BRP beheert, het ondertekenen van een convenant. Dit komt vooral voort uit het feit dat dit project nog te boek staat als pilot. Dit is vooral vanwege landelijke juridische/wetgevende beperkingen. Vanaf april 2024 is dit voor het RvIG waarschijnlijk niet meer nodig en gaat het project de volgende fase in.

  Besluit

  1. Deel te nemen aan de Pilot BRP haal Centraal van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.


  2. Tot het aangaan van het convenant ‘Convenant inzake Pilot BRP Haal Centraal’

 5. 6.3

 6. 6.4

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  De beslisnota voor de raad vast te stellen met de volgende beslispunten:
  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Hoeveweg 18 Balgoij’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGYHoeveweg 18-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond KAD dd. 1 september 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGYHoeveweg 18-VG01.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.