Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 16 april 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 3.1

  Besluit

  1. in principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een buurtsuper en appartementen op Graafseweg 576;


  2. De volgende voorwaarden aan deze principemedewerking te koppelen:
  a) Uitgaan van het voorgestelde woningbouwprogramma met daarin een verdeling naar 50% sociale huur en 50% goedkope koop (< €250.000)
  b) De parkeerbehoefte van dit planvoornemen op eigen terrein te realiseren.
  c) De omliggende groenstructuur en de hoogteverschillen behouden.
  d) Monumentenstatus respecteren, met instandhouding van alle gevels en dak.
  e) Een omgevingsdialoog voeren met de omwonenden en belangstellenden.
  f) Akoestisch onderzoek uitvoeren naar de geluidsbelasting op de woningen.


  3. In te stemmen met de bijgevoegde brief aan initiatiefnemers.

 2. 3.2

  Besluit

  Voorgesteld besluit het College van B&W besluit: 
  1. de vorig jaar met gemeente Druten gemaakte afspraken m.b.t. de opvang van asielzoekers en statushouders ongewijzigd te blijven uitvoeren. zie bijlage 1 Beslisnota gezamenlijke opgave opvang asielzoekers zaaknummer Z-23-108972 en bijlage 2 Beslisnota gezamenlijke opgave opvang asielzoekers Wijchen zaaknummer Z-23-111134 
  2. de capaciteit die binnen de 300 plaatsen in het azc aan de Teersdijk nog beschikbaar is in te vullen met de extra asielzoekers uit de nieuwe aantallen ( capaciteitsbesluit februari 2024) in de verdeling 60 voor wijchen en 22 voor druten 
   3. een doorstroomlocatie te ontwikkelen voor statushouders die deels gekoppeld zijn aan gemeente Wijchen en deels aan andere gemeenten uit de regio rijk van Nijmegen.

 3. 5.1

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Grotestraat 29 Bergharen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBGrotestraat29-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT dd. 28 maart 2024 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBGrotestraat29-VG01.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 4. 5.2

  Besluit

  Het college van B&W besluit:
  De beslisnota voor de gemeenteraad vast te stellen met de volgende beslispunten:


  1. Het bestemmingsplan ’Oosterweg 292, Wijchen’ gewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals die is opgenomen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit Mer uit te voeren.

 5. 6.1

  Besluit

  1. De locatie voor de borreltent tijdens de kermis Wijchen, gedurende de herontwikkeling van het gebied “Tussen kasteel en Wijchens Meer” aan te passen van locatie parkeerterrein Kasteellaan naar de Kasteeltuin;
  2. De locatie parkeerterrein Kasteellaan voor de borreltent tijdens de carnaval in Wijchen, gedurende de herontwikkeling van het gebied “Tussen kasteel en Wijchens Meer” te laten vervallen en geen nieuwe locatie aan te wijzen;
  3. Een schaarse vergunningsprocedure voor de borreltent tijdens de kermis in te stellen voor een looptijd van telkens 1 jaar;
  4. Het onontkoombare gemis aan geraamde pachtinkomsten, groot € 30.900, door bovenstaande besluiten als structureel inkomstenverlies vanaf 2024 te verwerken in de perspectiefnota;
  5. De informatienota aan de gemeenteraad vast te stellen.

 6. 6.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. Bijgaande inkoopdocumenten voor de inkoop van ‘specialistische jeugdhulp’ en ‘ambulante jeugdhulp & Wmo-begeleiding’ vast te stellen.

 7. 6.3

  Besluit

  1. Het jaarlijkse budget voor de Vierdaagse in verband met toenemende veiligheidsaspecten/-voorschriften, terugtrekkende politie-inzet en gestegen prijzen vanaf 2025 structureel te verhogen met € 25.000;
  2. Deze structurele kosten vanaf 2025, ten behoeve van een integrale afweging, op te nemen in de perspectiefnota 2024;
  3. De onvoorziene en onontkoombare kostenstijging van 2024 van totaal € 23.800 als meerkosten in de eerstvolgende bestuursrapportage van 2024 mee te nemen.