Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 9 april 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 2.1

  Besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van twee-onder-een-kap, nul op de meter woningen aan de Sleedoornweg 8 in Wijchen.


  2. Aan de principemedewerking de volgende voorwaarden te koppelen;
  a. Initiatiefnemer sluit een realisatieovereenkomst met de gemeente.
  b. De woningen worden ondergeschikt aan het hoofdgebouw, in een erfopzet.
  c. De woningen worden beide levensloopbestendig, maximaal 8 meter hoog.
  d. De woningen worden beide nul-op-de-meter woningen.
  e. De landschappelijke inpassing van o.a. de geluidswal, het geschikt maken voor fauna van de tuin, dient met landschap te worden afgestemd.
  f. De bestaande bijgebouwen (+/- 250 m²) worden gesloopt.


  3. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan de initiatiefnemer.

 2. 2.1

  Besluit

  1. de collegeverklaring ENSIA audit 2023 Wijchen vast te stellen;
  2. in te stemmen met de uitkomst van de zelfevaluaties voor: DigiD, Suwinet, de BAG, BGT en BRO;
  3. tot het opleggen van geheimhouding conform artikel 87 van de Gemeentewet op de collegeverklaring, de bijlagen DigiD en Suwinet en het assurancerapport van de IT-auditor dat wordt opgesteld na vaststelling in het college;
  4. de “Stand van zaken informatieveiligheid gemeente Wijchen 2023 door CISO” als informatienota naar de Raad te sturen.

 3. 5.1

  Besluit

  Het college besluit;
  1. De ontwerp dienstverleningsovereenkomst 2024-2025 met de MGR (bijlage 1) vast te stellen met de onderstaande lokale keuzes uit de 'Keuzekaart' voor artikel 11.2 voor 2024 en 2025;
  Arbeidsbemiddeling op locatie voor € 30K (zowel in 2024 als 2025)
  Intensieve lokale aansluiting voor € 20K (zowel in 2024 als 2025)
  Maatwerkinterventies (€ 42K in 2024, € 69K in 2025)
  Event & Marktbewerkingsplan voor € 20K (zowel in 2024 als 2025)
  Zorgjongeren voor € 20K alleen in 2024
  Participatiecoaching (€ 68K in 2024, € 136K in 2025)
  2. De ontwerp dienstverleningsovereenkomst met onderhavige beslisnota voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad.  De gemeenteraad besluit;
  Het college ten behoeve van de definitieve dienstverleningsovereenkomst 2024-2025 met de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling ‘Rijk van Nijmegen’ geen nadere zienswijze mee te geven op de inhoud van deze ontwerp overeenkomst

 4. 6.1

  Besluit

  College B&W besluit:
  1. In te stemmen met de beantwoording van de gestelde vragen met de bijgevoegde informatienota aan de gemeenteraad

 5. 6.2

  Besluit

  Het College van B&W besluit; 


  1. De beantwoording van de schriftelijke vragen Wijchen Lokaal; Visie op Woezik door te zetten naar de gemeenteraad.

 6. 6.3

  Besluiten

  Beslisnota aan de gemeenteraad, vast te stellen, met daarin de volgende beslispunten:


  1. De gemeentelijke visie voor het bibliotheekwerk vast te stellen, zoals verwoord in de beleidsnota “De Bibliotheek Wijchen. De gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk in Wijchen 2025-2028”, waarmee u onder andere instemt met:
  a. De bibliotheek is een basisvoorziening voor de gemeente Wijchen;
  b. Er is een hoofdvestiging in Wijchen en een nevenvestiging in Bergharen;
  c. Het bibliotheekwerk concentreert zich op drie maatschappelijke opgaven:
  i. Geletterde samenleving – bevorderen geletterdheid en leesplezier.
  ii. Participatie in informatiesamenleving – digitale inclusie en digitaal burgerschap.
  iii. Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid.
  d. Specifieke aandacht gaat uit naar de jeugd van 0-18 jaar en laaggeletterden;
  e. Op basis van de visie de opdracht aan De bibliotheek Wijchen om:
  i. producten en diensten aan te bieden als zelfstandige basisvoorziening;
  ii. het onderwijs te ondersteunen;
  iii. het gemeentelijk beleid te ondersteunen inzake laaggeletterdheid en jeugd.
  f. De visie vormt de basis voor een 4-jarige budgetsubsidie, met onderliggende uitvoeringsovereenkomst, voor De Bibliotheek Wijchen, periode 2025-2028.

  Beslisnota aan de gemeenteraad, vast te stellen, met daarin de volgende beslispunten:


  1. De gemeentelijke visie voor het bibliotheekwerk vast te stellen, zoals verwoord in de beleidsnota “De Bibliotheek Wijchen. De gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk in Wijchen 2025-2028”, waarmee u onder andere instemt met:
  a. De bibliotheek is een basisvoorziening voor de gemeente Wijchen;
  b. Er is een hoofdvestiging in Wijchen en een nevenvestiging in Bergharen;
  c. Het bibliotheekwerk concentreert zich op drie maatschappelijke opgaven:
  i. Geletterde samenleving – bevorderen geletterdheid en leesplezier.
  ii. Participatie in informatiesamenleving – digitale inclusie en digitaal burgerschap.
  iii. Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid.
  d. Specifieke aandacht gaat uit naar de jeugd van 0-18 jaar en laaggeletterden;
  e. Op basis van de visie de opdracht aan De bibliotheek Wijchen om:
  i. producten en diensten aan te bieden als zelfstandige basisvoorziening;
  ii. het onderwijs te ondersteunen;
  iii. het gemeentelijk beleid te ondersteunen inzake laaggeletterdheid en jeugd.
  f. De visie vormt de basis voor een 4-jarige budgetsubsidie, met onderliggende uitvoeringsovereenkomst, voor De Bibliotheek Wijchen, periode 2025-2028.

 7. 6.4

 8. 6.5

  Besluit

  Het college besluit:
  - in te stemmen met de voorgestelde informatienota.

 9. 6.6

  Besluit

  Het college van B&W besluit
  1. Kennis te nemen van de resultaten van het verkennende onderzoek naar de benutting van restwarmte van de ARN en het voorliggende voorkeurs-scenario.
  2. In te stemmen met een verdiepend onderzoek om dit voorkeursscenario verder uit te werken tot een haalbare businesscase en de benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen vanuit het budget voor klimaatbeleid (CDOKE).
  3. In te stemmen met het verzenden van een gezamenlijke brief namens de gemeenten Wijchen, Beuningen en Heumen aan de ARN met het verzoek tot een warmtereservering conform het voorkeursscenario;
  4. In te stemmen met het uitsturen van een gezamenlijk persbericht (gemeenten + ARN) over de resultaten van het verkennende onderzoek;
  5. In te stemmen met het voornemen om een intentieovereenkomst te sluiten voor de ontwikkeling van warmtenetten met maatschappelijke partners, te weten: GWIB, Woonwaarts, ARN, Alliander, provincie.
  6. Een procesregisseur warmte aan te stellen.
  7. De gemeenteraad te informeren via een Raadsinformatienota.  de burgemeester beslist:
  1. wethouder Schouten te mandateren om de brief aan de ARN namens het college van B&W te ondertekenen;

 10. 6.7

  Besluit

  Het college besluit:
  In te stemmen met de Informatienota aan de gemeenteraad met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA over Vroegsignalering van schuld.

 11. 6.8

  Besluit

  Het College van B&W besluit:
  1. De opdracht voor de ontwerpwerkzaamheden voor MFA Westwijzer te gunnen aan Frencken Scholl architecten.
  2. Een overeenkomst aan te gaan met Frencken Scholl architecten voor de onder 1. gemelde opdracht.


  Burgemeester Helmer besluit:
  1. Wethouder van Bronkhorst, als wethouder MFA Westwijzer, te machtigen om namens de gemeente Wijchen de overeenkomst met de architect te laten ondertekenen.

 12. 6.9

  Besluit

  De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken in de gesloten jeugdzorg. In het bijzonder de afdeling Zikos en de brandbrief die de voorzitter van de zeven Gelderse jeugdregio’s (G7) heeft verstuurd nar de VNG en het Rijk.