Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 26 maart 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 3.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:


  1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA Wijchen over het Recreatie Centrum Alverna/Wighenerhorst .

 2. 5.1

 3. 5.2

  Besluit

  Kennis te nemen van de informatienota herzien kostenverdeelsystematiek VRGZ en de nota door te geleiden naar de gemeenteraad

 4. 5.4

  Besluit

  1. Het definitieve kaartbeeld voor het wandelroutenetwerk vast te stellen en over te gaan tot plaatsing van de bebording.

 5. 5.5

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  het College van B&W besluit:


  1. In te stemmen met het werkplan van de ODRN 2024 voor de gemeente Wijchen

 6. 5.6

  Besluit

  de Woonvisie gemeente Wijchen 2024-2028 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

 7. 6.1

  Besluit

  1. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Wijchen om geen meervoudige onderhandse aanbesteding te houden, maar over te gaan tot een enkelvoudige onderhandse aanbesteding.

 8. 6.2

  Besluit

  1. Niet in te stemmen met doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen voor het Maaswaal College.
  2. De stuurgroep IHP over dit besluit te informeren.

 9. 6.3

 10. 6.4

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  1. het Mandaatbesluit gemeente Wijchen aan de Werkorganisatie Druten Wijchen vast te stellen;
  2. het Mandaatbesluit gemeente Wijchen aan de Werkorganisatie Druten Wijchen, vastgesteld op 24 april 2018, inclusief alle latere wijzigingen, in te trekken.  De burgemeester besluit:
  1. het Mandaatbesluit gemeente Wijchen aan de Werkorganisatie Druten Wijchen vast te stellen;
  2. het Mandaatbesluit gemeente Wijchen aan de Werkorganisatie Druten Wijchen, vastgesteld op 24 april 2018, inclusief alle latere wijzigingen, in te trekken.

 11. 6.5

  Besluit

  De beslisnota voor de raad vast te stellen met daarin het volgende beslispunt:


  1. De subsidieplafonds voor de onderdelen van de door het college vastgestelde Subsidieregeling Gezond en Actief Leven Akkoord Wijchen voor het jaar 2024 vast te stellen volgens onderstaand overzicht:


  GALA onderdeel Subsidieplafond per onderdeel
  Een tegen eenzaamheid € 5.000,00
  Mentale gezondheid € 21.000,00
  Aanpak overgewicht en obesitas € 33.000,00
  Valpreventie / vitaal oud worden € 17.000,00
  Leefomgeving € 30.000,00
  Terugdringen gezondheidsachterstanden € 40.000,00
 12. 6.7

  Besluit

  1. In te stemmen met het definitief ontwerp Edisonstraat-Einsteinstraat (bijlage 1 t/m 4).
  2. De gemeenteraad voor te stellen een krediet van € 1.177.000 beschikbaar te stellen om de maatregelen in 2024 uit te voeren.
  3. De kapitaallasten van € 40.849 per jaar, ingaande 2025 te verwerken in de perspectiefnota 2024 voor integrale afweging

 13. 6.8

  Besluit

  In te stemmen met bijgaande beslisnota voor de raad waarin aan de raad wordt voorgesteld om:
  1. Een krediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de verkenning van een minnelijke oplossing in de rechtszaak terrein Havenweg gericht op het creëren van een maatschappelijke meerwaarde voor de inwoners van Wijchen.
  2. Het krediet ten laste te brengen van de Algemene Reserve.