Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 20 februari 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5.1

  Besluit

  Het college van B&W besluit:


  1. De omgevingsvergunning voor de activiteiten 'bouwen en afwijken' van het bestemmingsplan, voor de realisatie van een keerwand op het perceel Celsiusstraat 36 te Wijchen met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, te verlenen en ter inzage te leggen.

 2. 5.2

  Besluit

  het College van B&W besluit:
  De beslisnota voor de raad vast te stellen met de volgende beslispunten:


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
  2. Het bestemmingsplan Buitengebied Balgoijseweg 80a Balgoij ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BGBbalgoijseweg80a-DFBP met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond BGT dd. 29 november 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBbalgoijseweg80a-DFBP.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 3. 5.3

  Besluit

  Het college van B&W besluit:


  De beslisnota voor de raad vast te stellen, met de volgende beslispunten:


  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Laaksestraat 11, Batenburg’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BTBLaaksestraat11-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond dd. 13 november 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BTBLaaksestraat11-VG01.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 4. 5.4

 5. 6.1

  Op verzoek informeerd u de gemeenteraad jaarlijks over de aangerichte vuurwerkschade rondom de jaarwisseling.

  Besluit

  1. De gemeenteraad informeren over de aangerichte (vuurwerk)schade rondom de jaarwisseling 2023-2024.

 6. 6.2

  Besluit

  De bijgevoegde beslisnota voor een aanvullend krediet van € 200.000 voor de vernieuwbouw van het Pro College ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 maart 2024.

 7. 6.3

  Besluit

  Het college van B&W besluit: 


  De schriftelijke vragen van Wijchen Lokaal en PvdA Wijchen over de Wet goed verhuurderschap te beantwoorden middels de bijgevoegde informatienota.

 8. 6.4

  Besluit

  Het college besluit:
  1. Akkoord te gaan met het verzenden van de bijgaande brief waarin de gemeenteraad geïnformeerd wordt over het tellen van dak- en thuislozen in de Regio Gelderland Zuid door middel van de Ethos Light methode.

 9. 6.5

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de rapportage ‘onderzoek Hoogwaardige fietsroute Alverna-TKWM’ (zie bijlage).
  2. In te stemmen met de voorkeursvariant om de route Leemweg – Acaciastraat – Lindestraat in te richten als fietsstraat.
  3. Via de perspectiefnota 2024, de raad voor te stellen een voorbereidingskrediet van € 170.000 beschikbaar te stellen om de voorkeursvariant verder uit te werken tot en met de aanbesteding.
  4. De kapitaalslasten ad. € 5.900 te verwerken in de perspectiefnota 2024.
  In stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

 10. 6.6

  Besluit

  1. Akkoord te gaan met het voorstel te komen met een plan van aanpak voor de gemeenteraad met betrekking tot de inwoners- en ondernemerspeiling in de toekomst.
  2. De raadsinformatienota Inwoner- en ondernemerspeiling (Bijlage 1) voor te leggen aan de gemeenteraad.

 11. 6.7

  Met de raad zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de openbare ruimte. Naast de maandelijkse bestek controles monitort een onafhankelijke partij 2x per jaar de staat van de openbare ruimte aan de hand van de in het IBor gemaakte afspraken. In het voor- en najaar voeren zij een zogenaamde beleidsschouw uit.


  In dit voorstel informeren we u over de resultaten van de beleidsschouw 2023.

  Besluit

  1. Te besluiten de raad te informeren over de resultaten van de beleidsschouw openbare ruimte 2023.

 12. 6.8

  Sinds januari 2020  heeft onze stationsmedewerker een aanstelling van 30 uur per week. Hij monitort het gebruik en spreekt gebruikers van de stalling en garage aan indien nodig. Sinds de corona blijkt er structureel meer dan 30 uur per week nodig te zijn om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Daarom wordt uw college met dit voorstel gevraagd middelen beschikbaar te stellen voor urenuitbreiding van de medewerker.

  Besluit

  1. Het toezicht op de parkeergarage bij het station met 6 uur (0,17 fte) uit te breiden.
  2. De extra kosten ad € 6.500 te dekken uit de taak station Wijchen en beschikbaar te stellen aan de WDW.


  3. Het bestuur van de WDW te verzoeken de formatie met 0,17 fte uit te breiden.

 13. 6.9