Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 16 januari 2024

09:00 - 12:30
Locatie

Wijchen, kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 6.1

  Stichting 't Mozaïek neemt het beheer van MFA De Brink over. 
  Dat betekent een nieuwe huur- & exploitatieovereenkomst sluiten en via de raad de budgetsubsidie op naam over zetten en verhogen.

  Besluiten

  het College van B&W besluit:

  1. de aanbevelingen uit het eindrapport van Synarchis over uitbreiding van de opdracht van Stichting ’t Mozaïek over te nemen;
  2. Stichting ‘t Mozaïek te verzoeken om het beheer van MFA De Brink met ingang van 1 januari 2024 over te nemen;
  3. de huur- en exploitatieovereenkomst met Stichting De Brink te beëindigen per 1 januari 2024;
  4. bijgevoegde beslisnota aan de raad voor te stellen tot intrekking en verlening van de budgetsubsidie voor het beheer van MFA De Brink de bijgevoegde uitvoeringsovereenkomst met Stichting ’t Mozaïek te sluiten op voorwaarde dat de raad de budgetsubsidie verleent;
  5. bijgevoegde huur- en exploitatieovereenkomst met Stichting ’t Mozaïek te sluiten voor het beheer van MFA De Brink.
  6. Stichting ’t Mozaïek te verzoeken onder dezelfde voorwaarden nieuwe overeenkomsten met alle gebruikers van MFA De Brink af te sluiten;
  7. Positief te adviseren over de bestemming van het batig saldo 2023 voor een nieuw voorportaal voor De Brink;
  8. Het archief van Stichting De Brink in het gemeentelijk archief te bewaren.

  het College van B&W besluit:

  1. de aanbevelingen uit het eindrapport van Synarchis over uitbreiding van de opdracht van Stichting ’t Mozaïek over te nemen;
  2. Stichting ‘t Mozaïek te verzoeken om het beheer van MFA De Brink met ingang van 1 januari 2024 over te nemen;
  3. de huur- en exploitatieovereenkomst met Stichting De Brink te beëindigen per 1 januari 2024;
  4. bijgevoegde beslisnota aan de raad voor te stellen tot intrekking en verlening van de budgetsubsidie voor het beheer van MFA De Brink 
  5. de bijgevoegde uitvoeringsovereenkomst met Stichting ’t Mozaïek te sluiten op voorwaarde dat de raad de budgetsubsidie verleent;
  6. bijgevoegde huur- en exploitatieovereenkomst met Stichting ’t Mozaïek te sluiten voor het beheer van MFA De Brink.
  7. Stichting ’t Mozaïek te verzoeken onder dezelfde voorwaarden nieuwe overeenkomsten met alle gebruikers van MFA De Brink af te sluiten;
  8. Positief te adviseren over de bestemming van het batig saldo 2023 voor een nieuw voorportaal voor De Brink;
  9. Het archief van Stichting De Brink in het gemeentelijk archief te bewaren.


  Burgemeester besluit:
  1. L.M.P. Daemen te machtigen tot ondertekening van de huur- en exploitatieovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst bij de subsidiebeschikking.

 2. 6.2

  Besluit

  De raadsinformatienota aanbieden aan de raad

 3. 6.3

  De raad is bevoegd om de subsidie te verlenen.
  Het college is bevoegd om de uitvoeringsovereenkomst met 't Mozaiek aan te gaan.

  Besluit

  1. De beslisnota voor de raad vast te stellen met daarin de volgende 7 beslispunten:


  1. Stichting ’t Mozaïek vanaf 2024 gedurende vier jaren een budgetsubsidie te verlenen conform bijgevoegde beschikking. 2024: € 239.254; 2025: € 245.710; 2026: € 248.762 en 2027: € 267.369. Dit zijn bedragen inclusief jaarlijkse indexering.
  2. De subsidiebeschikking 2024-2027 te voorzien van een uitvoeringsovereenkomst waarin de afgesproken prestaties zijn vermeld.
  3. Stichting ‘t Mozaïek een incidentele subsidie te verlenen van € 52.000 voor de benodigde inhaalslag vervangingsinvesteringen.
  4. Stichting ‘t Mozaïek een vergoeding te verlenen van € 38.000 ter compensatie van huurderving bouwdeel D als gevolg van werkzaamheden voor de verduurzaming.
  5. De incidentele subsidies, beslispunt 3 & 4, ad € 90.000 te dekken uit de incidentele middelen.
  6. Een bedrag van € 210.000 te reserveren voor vervanging van de theatertribune in 2025 en deze kosten te dekken uit de incidentele middelen.
  7. Structureel op te nemen in de perspectiefnota 2024 als onontkoombaar: 2024: € 15.754; 2025: € 13.972; 2026: € 13.022; 2027: € 27.823.


  2. Onder voorbehoud van vaststelling door de raad, de Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie Stichting ’t Mozaïek, sociaal, cultureel en educatief centrum Wijchen
  2024 – 2027
  aan te gaan met stichting 't Mozaiek.

 4. 6.4

  Besluit

  1. Het maximum subsidie-uurtarief, zoals genoemd in artikel 18 sub 15 van de Subsidieregeling Wijchen 2021, voor 2024 vast te stellen op € 15,06.
  2. De locatie-subsidie, zoals genoemd in het 4e lid van artikel 26 van de Subsidieregeling Wijchen 2021, voor 2024 vast te stellen op € 3.849,--.
  3. De beslisnota voor de raad vast te stellen over de subsidieverlening voor 2024 peuteropvang en VVE aan De eerste stap.

 5. 6.5

  Begin oktober bent u voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken over de bij de provincie Gelderland ingediende aanvraag voor Leader-budget (collegememo VB/23/07088). Na wat verdere vertraging kunnen we u melden dat het college van GS op 12 december jl. heeft besloten om Leader-budget toe te kennen aan alle zes gebieden die hiervoor een Lokale Ontwikkelstrategie (LOS) hadden opgesteld en ingediend. Omdat we vooraf en in afstemming met de provincie hadden ingeschat dat uiteindelijk aan 4 á 5 gebieden budget zou worden toegekend is het aangevraagde bedrag (2,2 miljoen) door de provincie naar beneden gesteld tot 1,7 miljoen.


  Op grond van dit besluit kan nu een aantal vervolgstappen worden genomen waarvoor besluitvorming door de zes deelnemende colleges nodig is. Hiertoe strekt dit voorstel.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake toekenning van subsidie aan het Leader-gebied Rijk van Nijmegen Maas en Waal en de op basis hiervan opgestelde beheerskostenbegroting 2024 – 2029
  2. In te stemmen met de voorgestelde bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging namens de 6 deelnemende gemeenten in de Lokale Actiegroep (LAG)
  3. De op basis van de omvang van de subsidieaanvraag in de gemeentebegroting opgenomen middelen voor cofinanciering te handhaven op het huidige niveau en deze middelen jaarlijks ter beschikking te stellen aan de LAG
  4. De LAG verzoeken om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de gemeenten in de vorm van een jaarverslag
  5. De LAG voor te stellen om het penvoerderschap van de LAG te beleggen bij de Werkorganisatie Druten Wijchen voor de periode tot en met 2029 op basis van de hiervoor in de beheerskostenbegroting opgenomen financiële vergoeding
  6. Kennis te nemen van de aanvraag beheerskostensubsidie bij de provincie Gelderland door de hierboven genoemde penvoerder