Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 26 oktober 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vragenhalfuurtje
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering
 5. 5

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

 6. 5.a

  Op 29 juni 2023 heeft demissionair minister Hugo de Jonge een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief stelt demissionair minister Hugo de Jonge een vervolg aanpak voor op de Actieagenda Vakantieparken. In zijn voorstel geeft hij aan dat een aantal vakantieparken onder voorwaarden mogelijk voor wijziging van de bestemming in aanmerking komt. Voor de Wighenerhorst zijn de mogelijkheden voor het veranderen van de bestemming reeds onderzocht. Gelet op de toeristische perspectieven beogen we recreatief gebruik van de Wighenerhorst. Dit is ook in lijn met de opdracht van uw raad. Samen met de vitaliteitsmanager is gezocht naar mogelijkheden voor de Wighenerhorst.

 7. 5.b

  Het college informeert  de raad over het proces rond het carillon. Er is een werkgroep carillon ingericht na het raadsbesluit van september 2021. In de werkgroep zitten voor- en tegenstanders. Het proces was complex. Zowel voor de voor- als de tegenstanders was er veel aangelegen om hun invalshoek voor het voetlicht te krijgen. Uiteindelijk trekken de voorstanders hun initiatief in, omdat zij geen vertrouwen meer hebben in de samenwerking. Daarnaast hebben zij geen vertrouwen in de advisering van de SCG (Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland) en verwachten ze dat het nog lang duurt, voordat er een carillon komt.

 8. 5.c

 9. 5.d

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad neemt kennis van bijgevoegde informatienota.

 10. 5.f

 11. 5.h

  Betreft aangehouden stuk van 05-09-2023. De tekstuele aanpassingen in de beslisnota en de algemene brief zijn doorgevoerd en de informatienota voor de raad is toegevoegd.

  Voorgesteld besluit

  Op 27 januari 2022 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het handhavingstraject op Bungalowpark Wighenerhorst en handhaving op Recreatie Centrum Alverna. In het verlengde van dit handhavingstraject informeert het college de gemeenteraad nu over de huidige stand van zaken en de resultaten uit de tussenmeting.

 12. 6
  Mededelingen
 13. 7

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

 14. 8

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

 15. 8.a

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijze is ingediend.
  2. Het bestemmingsplan ‘Huurlingsedam 141 te Wijchen’ ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.HUURhuurlingsed141-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond dd. 19 mei 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.HUURhuurlingsed141-VG01
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 16. 8.b

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Aan Stichting Vrijwilligers palliatieve Terminale Zorg Wijchen (verder VPTZ) een budgetsubsidie te verlenen voor vier jaar (2024 tot en met 2027) ter hoogte van € 14.834,- in 2024. 
  2. Deze subsidie vanaf 2025 jaarlijks te indexeren.

 17. 8.c

  De atletiekbaan is in 2016 voorzien van en nieuwe toplaag. Deze is na 8 jaar dermate versleten dat de Atletiekunie de baan op onderdelen heeft afgekeurd. Om ervoor te zorgen dat de baan weer veilig gebruikt kan worden dient de toplaag te worden gerenoveerd.

  De renovatie past binnen de kaders van het onderhoudsplan sport en komt ten laste van de RSA reserve.

 18. 8.d

  Bij collegebesluit van 7 februari 2023 is besloten deel te nemen aan het Regionaal Expertiseteam Energie (REE). Hierbij is een budget van €13.576 gereserveerd voor het uitbrengen van individuele adviezen aan bedrijven. Het REE is een gezamenlijk initiatief van de Groene Metropoolregio en VNO-NCW. Het REE heeft als doel om ondernemingen praktijkgericht te ondersteunen bij het besparen van energie.
  Om dit mogelijk te maken stelt iedere gemeente die deelneemt aan de expertpool een gelijkvormige subsidieregeling vast. Op punten is maatwerk per gemeente mogelijk. De gemeente machtigt de GMR (waar het REE in 2023 organisatorisch onder valt) om de subsidieaanvragen te toetsen teneinde de capaciteitsvraag voor deelnemende gemeenten te minimaliseren.
  De regeling is primair gericht op kleine en middelgrote ondernemingen, met een meer complexe energievraag waarbij een doorlichting van het bedrijfsproces of pand door een energie-expert gewenst is alvorens te kunnen komen tot een keuze voor uitvoering van energiemaatregelen.

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:

  1. Kennis te nemen van de "Regeling ondersteuning energiebesparing ondernemingen 2023" ter financiering van individuele energieadviezen aan ondernemers (ingangsdatum 1 november 2023).
  2. Het subsidieplafond voor de door het college vastgestelde Regeling Energiebesparing Ondernemingen 2023 vast te stellen op € 13.576.

 19. 8.e

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:

  1. De Erfgoedverordening Wijchen 2023 vast te stellen.
  2. De Erfgoedverordening 2010 Gemeente Wijchen gelijktijdig in te trekken.

 20. 8.f

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 

  1. Vast te stellen dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 
  2. Het bestemmingsplan ‘Broekstraat 37 Hernen’ ongewijzigd vast te stellen bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0296.BGBbroekstraat37-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond KAD dd. 13 september 2023 met de bestandsnaam NL.IMRO.0296.BGBbroekstraat37-VG01. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

 21. 9
  Sluiting