Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

extra raadsvergadering - zienswijzen Gr-en

donderdag 13 juni 2024

20:00 - 21:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

Dames en heren leden van de gemeenteraad,


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering van donderdag 13 juni 2024, aanvang 20.00 uur.
Wij ontmoeten elkaar in de Emiliazaal (raadszaal) van het Kasteel.


Wijchen, 25 april 2024
De voorzitter,
R. Helmer-Englebert


Inspreken
U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.


Wat gebeurt er als een vergadering of bijeenkomst van de raad verstoord wordt?
De voorzitter van de vergadering/bijeenkomst zorgt voor de handhaving van de orde. Wanneer de vergadering/bijeenkomst wordt verstoord, zal de voorzitter de vergadering/bijeenkomst schorsen en de verstoorders aanspreken op hun gedrag. Bij verdere verstoring zal de voorzitter deze personen uit de vergaderruimte verwijderen. Bij weigering om de ruimte te verlaten, wordt handhaving en/of politie ingeschakeld. Wanneer de vergadering/bijeenkomst ernstig wordt verstoord, wordt er aangifte gedaan door de voorzitter.


Het optreden van de voorzitter van de raad is geregeld in de Gemeentewet (artikel 26).
Het optreden van de voorzitters van de commissievergadering en de bijeenkomsten is geregeld in het reglement van orde van de raad van Wijchen (artikel 55 en 67).
De straffen die de verstoorders riskeren staan in het Wetboek van Strafrecht (artikelen 144 en 139.1).

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

 4. 3.a

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit 
  De gemeenteraad besluit: 
  1. toestemming te geven aan het college om de Gemeenschappelijke Regeling MARN te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
  2. de Gemeenschappelijke Regeling MARN te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

 5. 3.b

  Voorgesteld besluit

  1. toestemming te geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO) vast te stellen, conform bijgevoegd vaststellingsbesluit.

 6. 3.c

  Voorgesteld besluit

  1. toestemming te geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen (Munitax) te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

 7. 3.d

  Voorgesteld besluit

  1. Toestemming te geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling financiële grondslag stichting RBT KAN te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

 8. 3.e

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Toestemming te geven aan het college om de Centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Nijmegen en Rivierenland te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

 9. 3.f

  Voorgesteld besluit

  1. toestemming te geven aan het college om de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
  2. de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. 
  3. het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) te verzoeken tot het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie op grond van artikel 24a Wet gemeenschappelijke regelingen.

 10. 3.g

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de concept jaarrekening 2023 van de WDW. 
  2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 van de WDW. 
  3. De zienswijze op de concept jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 van de WDW vast te stellen.

 11. 3.j

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze uit bijlage 1 vast te stellen over de ontwerpjaarrekening 2023 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen (MGR RvN) waarmee u instemt met:
  - De jaarstukken 2023 en het resultaatsbestemmingsvoorstel;
  - De voorgestelde budgetoverheveling van € 1,8 miljoen voor het Werkbedrijf (WB) naar 2024 voor project Sociale Ondernemingen (€ 750.000), Werkgeversbonus (€400.000), Ontwikkeltrajecten met diagnose elementen
  (€ 400.000) en tijdelijke verruiming vervoerskosten SW (€ 250.000);
  2. De zienswijze uit bijlage 1 over de ontwerpbegroting 2025 – 2028, en de bijstelling 2024, vast te stellen, waarmee u onder meer;
  - Instemt met de ontwerpbegroting 2025;
  - Instemt met de bijgestelde begroting 2024;
  - Kennisneemt van de meerjarenbegroting 2026-2028
  - Instemt met een risico-reserve (zoals opgenomen in bijlage 14 van de ontwerpbegroting), onder voorbehoud van een nadere uitwerking van de risico-reserve, door het Dagelijks Bestuur ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur
  3. Kennis te nemen van de financiële effecten van de jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2025-2028 en de bijstelling 2024 van de MGR RvN en de effecten hiervan, voor zover niet opgenomen in de jaarrekening 2023, mee te nemen in de perspectiefnota 2024.

 12. 3.k

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. In te stemmen met de conceptjaarrekening 2023.
  2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026- 2028, met uitzondering van de volgende uitzetting:
   - Energielasten € 165.000 
  3. De brief aan het dagelijks bestuur van de VRGZ over de zienswijze op de conceptjaarrekening 2023 en begroting 2025 vast te stellen.

 13. 3.l

 14. 3.m

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit
  De gemeenteraad besluit:
  1. toestemming te geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

 15. 3.n

  Voorgesteld besluit

  1. toestemming te geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

 16. 3.o

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 
  1. Toestemming te geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te wijzigen, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

 17. 3.p

 18. 4

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

 19. 5
  Stemmingen
 20. 6
  Sluiting