Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 30 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

Dames en heren leden van de gemeenteraad,


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering van donderdag 30 mei 2024, aanvang 20.00 uur.
Wij ontmoeten elkaar in de Emiliazaal (raadszaal) van het Kasteel.


Wijchen, 19 april 2024
De voorzitter,
R. Helmer-Englebert


Inspreken
U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.


Wat gebeurt er als een vergadering of bijeenkomst van de raad verstoord wordt?
De voorzitter van de vergadering/bijeenkomst zorgt voor de handhaving van de orde. Wanneer de vergadering/bijeenkomst wordt verstoord, zal de voorzitter de vergadering/bijeenkomst schorsen en de verstoorders aanspreken op hun gedrag. Bij verdere verstoring zal de voorzitter deze personen uit de vergaderruimte verwijderen. Bij weigering om de ruimte te verlaten, wordt handhaving en/of politie ingeschakeld. Wanneer de vergadering/bijeenkomst ernstig wordt verstoord, wordt er aangifte gedaan door de voorzitter.


Het optreden van de voorzitter van de raad is geregeld in de Gemeentewet (artikel 26).
Het optreden van de voorzitters van de commissievergadering en de bijeenkomsten is geregeld in het reglement van orde van de raad van Wijchen (artikel 55 en 67).
De straffen die de verstoorders riskeren staan in het Wetboek van Strafrecht (artikelen 144 en 139.1).

Agendapunten

 1. 1

  Vragenhalfuur: 3 minuten per fractie


  Raad: 9 minuten per fractie


  College: 22 minuten

 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Vragenhalfuur
 4. 4

 5. 5

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

 6. 5.b

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de beantwoording schriftelijke vragen Groen Links met betrekking tot vuurwerkoverlast.

 7. 5.c

 8. 5.d

  We gebruiken ENSIA om ons te verantwoorden over de staat van onze informatiebeveiliging. Hiervoor gelden de “Baseline Informatiebeveiliging Overheid” en de Geo-basisregistraties. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in een vast stramien. We mogen hierin niets wijzigen of verduidelijken. We voldoen voor ENSIA aan alle normen.
  Nieuw dit jaar is de Informatienota "ENSIA 2023_Stand van zaken informatieveiligheid gemeente Wijchen 2023 door CISO" die openbaar mag worden aangeboden aan de Raad.

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad heeft de informatienota "ENSIA 2023_Stand van zaken informatieveiligheid gemeente Wijchen 2023 door CISO" voor kennisgeving aangenomen.

 9. 5.f

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van beantwoording schriftelijke raadsvragen van de fractie van D66 Wijchen over gebruik methode Nieuwsbegrip op basisscholen.

 10. 5.g

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  Kennis te nemen van de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA over vroegsignalering van schulden.

 11. 5.h

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het herzien van de kostenverdeelsystematiek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

 12. 5.i

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de informatienota

 13. 5.j

 14. 5.k

 15. 5.m

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de Informatienota "Stand van zaken netcongestie in de Gemeente Wijchen"

 16. 5.n

 17. 5.q

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota 'Antwoord op schriftelijke vragen CDA: Overzicht en visie op bouwen in buitengebied' ter kennisname aan.

 18. 5.r

 19. 5.s

 20. 5.u

 21. 5.v

 22. 5.w

 23. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

 24. 6.a

 25. 6.b

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp Edisonstraat-Einsteinstraat (bijlage 1 t/m 4).
  2. Een krediet van € 1.177.000 beschikbaar te stellen om de maatregelen in 2024 uit te voeren.
  3. De kapitaallasten van € 40.849 per jaar, ingaande 2025 te verwerken in de perspectiefnota 2024 voor integrale afweging.

 26. 6.c

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. De gemeentelijke visie voor het bibliotheekwerk vast te stellen, zoals verwoord in de beleidsnota “De Bibliotheek Wijchen. De gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk in Wijchen 2025-2028”, waarmee u onder andere instemt met:
  a. De bibliotheek is een basisvoorziening voor de gemeente Wijchen;
  b. Er is een hoofdvestiging in Wijchen en een nevenvestiging in Bergharen;
  c. Het bibliotheekwerk concentreert zich op drie maatschappelijke opgaven:
  i. Geletterde samenleving – bevorderen geletterdheid en leesplezier.
  ii. Participatie in informatiesamenleving – digitale inclusie en digitaal burgerschap.
  iii. Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid.
  d. Specifieke aandacht gaat uit naar de jeugd van 0-18 jaar en laaggeletterden;
  e. Op basis van de visie de opdracht aan De bibliotheek Wijchen om:
  i. producten en diensten aan te bieden als zelfstandige basisvoorziening;
  ii. het onderwijs te ondersteunen;
  iii. het gemeentelijk beleid te ondersteunen inzake laaggeletterdheid en jeugd.
  f. De visie vormt de basis voor een 4-jarige budgetsubsidie, met onderliggende uitvoeringsovereenkomst, voor De Bibliotheek Wijchen, periode 2025-2028.

 27. 7
  Mededelingen
 28. 8

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

 29. 8.1

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het document Uitgangspunten & Aanbevelingen als richtinggevend kader voor de realisatie van het masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid.


  2. In te stemmen met het concept ‘MFA campus’ bestaande uit een wijkcentrum met een oppervlak van 800 m2, een sportzaal met een oppervlak van 780 m2 en een integraal kindcentrum met een oppervlak van 2.930 m2.
  3. In te stemmen met het toevoegen van maximaal 1.600 m2 supermarktoppervlak (dagelijkse winkelsector) in het voorzieningenhart Wijchen-Zuid, door uitbreiding van de bestaande supermarkt en/of door toevoeging van een extra supermarkt. Indien twee supermarkten worden gerealiseerd, is de maximale afmeting van de grootste supermarkt 1.600 m2
  4. In te stemmen met het maken van het masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid met als eerste stap, een onderzoek naar mogelijkheden tot behoud van het appartementencomplex Hoogmeer nummers 1353 tot en met 1383.
  5. Aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 490.000,- voor het maken van het masterplan inclusief de planbegeleiding, onderzoeken en advieskosten en deze te dekken uit de te openen grondexploitatie die aan u na de masterplanfase ter vaststelling zal worden aangeboden. Indien er geen grondexploitatie (GREX) wordt vastgesteld, de kosten te dekken uit de algemene reserve.

 30. 8.2

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. De woonvisie ‘Wonen in Wijchen - Woonvisie gemeente Wijchen 2024-2028’ vast te stellen als richtinggevend kader voor het woonbeleid tot en met 2028.
  2. In te stemmen met de vijf ambities voor het richting gevend kader:
  · Een toekomstbestendige woningvoorraad
  · Nieuwe woningen, passend bij de behoefte
  · Versnellen van de woningbouw door slim samenwerken en prioriteren
  · Woonaanbod voor alle inwoners
  · Leefbare kernen en buurten
  3. In te stemmen met de volgende uitgangspunten die als rode draad door de woonvisie heen lopen:
  · de kwaliteit van woning en woonomgeving staat voorop;
  · aandacht voor de kwaliteiten van de bestaande kernen en buurten;
  · zoeken naar mogelijkheden voor inbreiding en transformeren;
  · werken aan gevarieerde, gemengde buurten en kernen;
  · tempo maken met het bouwen van woningen;
  · inspelen op veranderingen in woonwensen en de woningmarkt;
  · woningbouw en het inrichten van de woonomgeving gaat op een duurzame manier en is klimaatbestendig.

 31. 8.3

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 


  1. Kennis te nemen van de notitie ‘Besluitvorming criteriasets en weging Wijchense visie voor wind- en zonne-energie’ (bijlage 1). 
  2. Criteriaset 1, zoals beschreven in de notitie ‘Besluitvorming criteriasets en weging Wijchense visie voor wind- en zonne-energie’, te gebruiken in de Multicriteria Analyse van de Visie op wind- en zonne-energie Wijchen

 32. 9
  Stemmingen
 33. 10
  Sluiting