Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad openbaar Wijchen

donderdag 30 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
R. Helmer
Toelichting

Dames en heren leden van de gemeenteraad,


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering van donderdag 30 mei 2024, aanvang 20.00 uur.
Wij ontmoeten elkaar in de Emiliazaal (raadszaal) van het Kasteel.


Wijchen, 19 april 2024
De voorzitter,
R. Helmer-Englebert


Inspreken
U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de raadsvergadering. U kunt niet inspreken als er voor dezelfde organisatie al een andere inspreker het woord gaat voeren of heeft gevoerd tijdens een commissie- of raadsvergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarop u wil inspreken.
Voor deze vergadering geldt dat u zich dient aan te melden voor 12:00 uur uiterlijk op de dag voorafgaand aan de vergadering.Wat gebeurt er als een vergadering of bijeenkomst van de raad verstoord wordt?
De voorzitter van de vergadering/bijeenkomst zorgt voor de handhaving van de orde. De voorzitter draagt er zorg voor dat ieder
raads- en commissielid en iedere inspreker zich veilig voelt om de eigen mening kenbaar te maken. De voorzitter zorgt er ook voor dat
ieder raads- en commissielid zich veilig voelt om onafhankelijk (zonder last en ruggenspraak) de eigen mening naar voren te
brengen in de vergadering. Uitingen van instemming of afkeuring vanaf de publieke tribune zijn niet toegestaan.
Wanneer de vergadering/bijeenkomst wordt verstoord, zal de voorzitter de vergadering/bijeenkomst schorsen en de verstoorders aanspreken op hun gedrag. Bij verdere verstoring zal de voorzitter deze personen uit de vergaderruimte verwijderen. Bij weigering om de ruimte te verlaten, wordt handhaving en/of politie ingeschakeld. Wanneer de vergadering/bijeenkomst ernstig wordt verstoord, wordt er aangifte gedaan door de voorzitter.


Het optreden van de voorzitter van de raad is geregeld in de Gemeentewet (artikel 26).
Het optreden van de voorzitters van de commissievergadering en de bijeenkomsten is geregeld in het reglement van orde van de raad van Wijchen (artikel 55 en 67).
De straffen die de verstoorders riskeren staan in het Wetboek van Strafrecht (artikelen 144 en 139.1).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Vragenhalfuur: 3 minuten per fractie


  Raad: 9 minuten per fractie


  College: 22 minuten

  00:00:49 - 00:00:53 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  00:26:47 - 00:27:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:27:26 - 00:28:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 2. 2

  00:28:08 - 00:28:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:28:55 - 00:29:55 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  00:29:55 - 00:30:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:30:00 - 00:31:47 - Dhr. H. Tiemessen
  00:31:47 - 00:31:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:31:51 - 00:33:26 - Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst
  00:33:26 - 00:34:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 3. 3
  Vragenhalfuur
 4. 4

 5. 5

  Onderstaande stukken worden niet inhoudelijk behandeld

  00:33:54 - 00:34:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 6. 5.a

 7. 5.b

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de beantwoording schriftelijke vragen Groen Links met betrekking tot vuurwerkoverlast.

  Besluit

  Kennis te nemen van de beantwoording schriftelijke vragen Groen Links met betrekking tot vuurwerkoverlast.

 8. 5.c

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  - in te stemmen met de beantwoording van de raadvragen.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  - in te stemmen met de beantwoording van de raadvragen.

 9. 5.d

  We gebruiken ENSIA om ons te verantwoorden over de staat van onze informatiebeveiliging. Hiervoor gelden de “Baseline Informatiebeveiliging Overheid” en de Geo-basisregistraties. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in een vast stramien. We mogen hierin niets wijzigen of verduidelijken. We voldoen voor ENSIA aan alle normen.
  Nieuw dit jaar is de Informatienota "ENSIA 2023_Stand van zaken informatieveiligheid gemeente Wijchen 2023 door CISO" die openbaar mag worden aangeboden aan de Raad.

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad heeft de informatienota "ENSIA 2023_Stand van zaken informatieveiligheid gemeente Wijchen 2023 door CISO" voor kennisgeving aangenomen.

  Besluit

  De Gemeenteraad heeft de informatienota "ENSIA 2023_Stand van zaken informatieveiligheid gemeente Wijchen 2023 door CISO" voor kennisgeving aangenomen.

 10. 5.e

 11. 5.f

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van beantwoording schriftelijke raadsvragen van de fractie van D66 Wijchen over gebruik methode Nieuwsbegrip op basisscholen.

  Besluit

  Kennis te nemen van beantwoording schriftelijke raadsvragen van de fractie van D66 Wijchen over gebruik methode Nieuwsbegrip op basisscholen.


  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

 12. 5.g

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  Kennis te nemen van de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA over vroegsignalering van schulden.

  Besluit

  Kennis te nemen van de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA over vroegsignalering van schulden.
  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

 13. 5.h

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het herzien van de kostenverdeelsystematiek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

  Besluit

  Kennis te nemen van het herzien van de kostenverdeelsystematiek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.


  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

 14. 5.i

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de informatienota

  Besluit

  De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de informatienota

 15. 5.j

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de rapportage april Wijchen 2024.

  Besluit

  Kennis te nemen van de rapportage april Wijchen 2024.


  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

 16. 5.k

 17. 5.l

 18. 5.m

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de Informatienota "Stand van zaken netcongestie in de Gemeente Wijchen"

  Besluit

  Kennis te nemen van de Informatienota "Stand van zaken netcongestie in de Gemeente Wijchen"


  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

 19. 5.n

 20. 5.o

 21. 5.p

 22. 5.q

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt de informatienota 'Antwoord op schriftelijke vragen CDA: Overzicht en visie op bouwen in buitengebied' ter kennisname aan.

  Besluit

  De raad neemt de informatienota 'Antwoord op schriftelijke vragen CDA: Overzicht en visie op bouwen in buitengebied' ter kennisname aan.

 23. 5.r

  Besluit

  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

 24. 5.s

 25. 5.u

  Voorgesteld besluit

  Kennisnemen van het jaarverslag bezwaarschriftencommissie Wijchen 2023

  Besluit

  Kennisnemen van het jaarverslag bezwaarschriftencommissie Wijchen 2023


  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

 26. 5.v

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording kinderopvang 2023 gemeente Wijchen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording kinderopvang 2023 gemeente Wijchen.


  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

 27. 5.w

 28. 5.x

  Besluit

  De informatienota is ter kennisneming aangenomen.

 29. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn hamerstukken. Op hamerstukken kunt u niet inspreken.

  00:34:24 - 00:34:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 30. 6.a

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Maasbandijk 28 Niftrik’ gewijzigd vast te stellen;
  2. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijze zoals opgenomen in de zienswijzenota;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Maasbandijk 28 Niftrik’ gewijzigd vast te stellen;
  2. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijze zoals opgenomen in de zienswijzenota;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.
 31. 6.b

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp Edisonstraat-Einsteinstraat (bijlage 1 t/m 4).
  2. Een krediet van € 1.177.000 beschikbaar te stellen om de maatregelen in 2024 uit te voeren.
  3. De kapitaallasten van € 40.849 per jaar, ingaande 2025 te verwerken in de perspectiefnota 2024 voor integrale afweging.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp Edisonstraat-Einsteinstraat (bijlage 1 t/m 4).
  2. Een krediet van € 1.177.000 beschikbaar te stellen om de maatregelen in 2024 uit te voeren.
  3. De kapitaallasten van € 40.849 per jaar, ingaande 2025 te verwerken in de perspectiefnota 2024 voor integrale afweging.

 32. 6.c

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. De gemeentelijke visie voor het bibliotheekwerk vast te stellen, zoals verwoord in de beleidsnota “De Bibliotheek Wijchen. De gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk in Wijchen 2025-2028”, waarmee u onder andere instemt met:
  a. De bibliotheek is een basisvoorziening voor de gemeente Wijchen;
  b. Er is een hoofdvestiging in Wijchen en een nevenvestiging in Bergharen;
  c. Het bibliotheekwerk concentreert zich op drie maatschappelijke opgaven:
  i. Geletterde samenleving – bevorderen geletterdheid en leesplezier.
  ii. Participatie in informatiesamenleving – digitale inclusie en digitaal burgerschap.
  iii. Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid.
  d. Specifieke aandacht gaat uit naar de jeugd van 0-18 jaar en laaggeletterden;
  e. Op basis van de visie de opdracht aan De bibliotheek Wijchen om:
  i. producten en diensten aan te bieden als zelfstandige basisvoorziening;
  ii. het onderwijs te ondersteunen;
  iii. het gemeentelijk beleid te ondersteunen inzake laaggeletterdheid en jeugd.
  f. De visie vormt de basis voor een 4-jarige budgetsubsidie, met onderliggende uitvoeringsovereenkomst, voor De Bibliotheek Wijchen, periode 2025-2028.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:


  1. De gemeentelijke visie voor het bibliotheekwerk vast te stellen, zoals verwoord in de beleidsnota “De Bibliotheek Wijchen. De gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk in Wijchen 2025-2028”, waarmee u onder andere instemt met:
  a. De bibliotheek is een basisvoorziening voor de gemeente Wijchen;
  b. Er is een hoofdvestiging in Wijchen en een nevenvestiging in Bergharen;
  c. Het bibliotheekwerk concentreert zich op drie maatschappelijke opgaven:
  i. Geletterde samenleving – bevorderen geletterdheid en leesplezier.
  ii. Participatie in informatiesamenleving – digitale inclusie en digitaal burgerschap.
  iii. Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid.
  d. Specifieke aandacht gaat uit naar de jeugd van 0-18 jaar en laaggeletterden;
  e. Op basis van de visie de opdracht aan De bibliotheek Wijchen om:
  i. producten en diensten aan te bieden als zelfstandige basisvoorziening;
  ii. het onderwijs te ondersteunen;
  iii. het gemeentelijk beleid te ondersteunen inzake laaggeletterdheid en jeugd.
  f. De visie vormt de basis voor een 4-jarige budgetsubsidie, met onderliggende uitvoeringsovereenkomst, voor De Bibliotheek Wijchen, periode 2025-2028.

 33. 7

  00:34:38 - 00:34:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:34:56 - 00:36:17 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:36:17 - 00:38:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 34. 8

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

  00:36:41 - 00:38:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 35. 8.1

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3)
  tegen
  Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het document Uitgangspunten & Aanbevelingen als richtinggevend kader voor de realisatie van het masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid.


  2. In te stemmen met het concept ‘MFA campus’ bestaande uit een wijkcentrum met een oppervlak van 800 m2, een sportzaal met een oppervlak van 780 m2 en een integraal kindcentrum met een oppervlak van 2.930 m2.
  3. In te stemmen met het toevoegen van maximaal 1.600 m2 supermarktoppervlak (dagelijkse winkelsector) in het voorzieningenhart Wijchen-Zuid, door uitbreiding van de bestaande supermarkt en/of door toevoeging van een extra supermarkt. Indien twee supermarkten worden gerealiseerd, is de maximale afmeting van de grootste supermarkt 1.600 m2
  4. In te stemmen met het maken van het masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid met als eerste stap, een onderzoek naar mogelijkheden tot behoud van het appartementencomplex Hoogmeer nummers 1353 tot en met 1383.
  5. Aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 490.000,- voor het maken van het masterplan inclusief de planbegeleiding, onderzoeken en advieskosten en deze te dekken uit de te openen grondexploitatie die aan u na de masterplanfase ter vaststelling zal worden aangeboden. Indien er geen grondexploitatie (GREX) wordt vastgesteld, de kosten te dekken uit de algemene reserve.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het document Uitgangspunten & Aanbevelingen als richtinggevend kader voor de realisatie van het masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid.


  2. In te stemmen met het concept ‘MFA campus’ bestaande uit een wijkcentrum met een oppervlak van 800 m2, een sportzaal met een oppervlak van 780 m2 en een integraal kindcentrum met een oppervlak van 2.930 m2.
  3. In te stemmen met het toevoegen van maximaal 1.600 m2 supermarktoppervlak (dagelijkse winkelsector) in het voorzieningenhart Wijchen-Zuid, door uitbreiding van de bestaande supermarkt en/of door toevoeging van een extra supermarkt. Indien twee supermarkten worden gerealiseerd, is de maximale afmeting van de grootste supermarkt 1.600 m2
  Met inachtneming van onderstaande voorwaarden, in te stemmen met het toevoegen van maximaal 1.600 m² supermarktoppervlak (dagelijkse winkelsector) in het voorzieningenhart Wijchen-Zuid, door uitbreiding van de bestaande supermarkt en/of door toevoeging van een extra supermarkt. Indien twee supermarkten worden gerealiseerd, is de maximale afmeting van de grootste supermarkt 1.600 m².


  Bij de verdere uitwerking van het Masterplan Hart van Zuid waar nodig maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat Hart van Zuid een wijkwinkelcentrum wordt dat functioneert zoals is bepaald in de vastgestelde Detailhandel Structuurvisie. Waardoor geen disbalans ontstaat met andere winkelcentra in Wijchen, zoals Wijchen Centrum.
   En deze getroffen maatregelen toetsbaar aan de gemeenteraad voor te leggen bij de besluitvorming rondom het Masterplan.


   Ook rekening te houden met de andere doelstellingen van het project zoals de groene invulling van de omgeving.
  ~~
  ~~
  ~~
  ~~
  ~~
  ~~4. In te stemmen met het maken van het masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid met als eerste stap, een onderzoek naar mogelijkheden tot behoud van het appartementencomplex Hoogmeer nummers 1353 tot en met 1383.
  5. Aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 490.000,- voor het maken van het masterplan inclusief de planbegeleiding, onderzoeken en advieskosten en deze te dekken uit de te openen grondexploitatie die aan u na de masterplanfase ter vaststelling zal worden aangeboden. Indien er geen grondexploitatie (GREX) wordt vastgesteld, de kosten te dekken uit de algemene reserve.

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement 1 - Maatregelen in Masterplan voor borging wijkwinkelcentrum Hart van Zuid
  Amendement 2 - Winkelcentrum Hart van Zuid, een voorzieningenhart voor de wijk

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1 - Versterking van het centrumgebied
  00:36:45 - 00:38:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:38:28 - 00:42:48 - Inspreker 2
  00:42:48 - 00:42:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:42:58 - 00:43:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:43:04 - 00:43:07 - Inspreker 2
  00:43:07 - 00:43:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:43:20 - 00:46:47 - Inspreker 2
  00:46:47 - 00:46:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:46:51 - 00:47:16 - Mevr. M.C.E. Muller
  00:47:16 - 00:47:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:47:21 - 00:48:23 - Inspreker 2
  00:48:23 - 00:48:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:30 - 00:48:32 - Inspreker 2
  00:48:32 - 00:48:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:48:51 - 00:51:04 - Inspreker 2
  00:51:04 - 00:51:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:51:11 - 00:51:13 - Inspreker 2
  00:51:15 - 00:51:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:51:54 - 00:51:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:52:03 - 00:55:46 - Dhr. B.G.B. Derksen
  00:55:46 - 00:55:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:55:53 - 00:58:08 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  00:58:10 - 00:58:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  00:58:14 - 01:00:32 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  01:00:34 - 01:00:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:00:39 - 01:03:18 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:03:18 - 01:03:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:03:24 - 01:03:37 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:03:37 - 01:03:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:03:40 - 01:05:50 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:05:50 - 01:06:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:06:09 - 01:07:56 - Dhr. P.R. Oomen
  01:07:56 - 01:08:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:08:00 - 01:11:13 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:11:13 - 01:12:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:12:48 - 01:20:42 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:20:42 - 01:20:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:20:47 - 01:20:59 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:21:00 - 01:21:16 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:21:19 - 01:21:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:21:21 - 01:21:44 - Dhr. P.R. Oomen
  01:21:46 - 01:21:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:21:48 - 01:22:01 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:22:03 - 01:22:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:22:06 - 01:22:15 - Dhr. P.R. Oomen
  01:22:16 - 01:22:22 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:22:25 - 01:22:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 36. 8.1.1

  01:22:50 - 01:23:45 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:23:45 - 01:23:46 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:23:46 - 01:23:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:23:55 - 01:24:24 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:24:24 - 01:24:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:28 - 01:24:34 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:24:34 - 01:24:35 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:24:35 - 01:24:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:24:37 - 01:25:05 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:25:05 - 01:25:09 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:25:09 - 01:25:21 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:25:21 - 01:25:23 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:25:23 - 01:25:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:25:25 - 01:25:54 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:25:54 - 01:25:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:25:55 - 01:25:56 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:25:56 - 01:26:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:26:06 - 01:26:15 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:26:15 - 01:26:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:26:19 - 01:26:23 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:26:23 - 01:26:34 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  01:26:34 - 01:26:38 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:26:38 - 01:26:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:26:49 - 01:26:52 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:26:52 - 01:26:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:26:55 - 01:27:13 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:27:13 - 01:27:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:16 - 01:27:38 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:27:38 - 01:27:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:27:43 - 01:27:58 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:27:58 - 01:28:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:02 - 01:28:18 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:28:18 - 01:28:19 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:28:19 - 01:28:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:20 - 01:28:55 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:28:55 - 01:28:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:28:59 - 01:29:21 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:29:21 - 01:29:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:22 - 01:29:49 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:29:49 - 01:29:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:29:50 - 01:29:58 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:29:58 - 01:30:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:02 - 01:30:25 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:30:25 - 01:30:27 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:30:27 - 01:30:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:35 - 01:30:42 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:30:42 - 01:30:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:30:43 - 01:30:49 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:30:49 - 01:31:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:31:20 - 01:31:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:31:22 - 01:32:11 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:32:11 - 01:32:12 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:32:12 - 01:32:21 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:32:21 - 01:32:22 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:32:22 - 01:32:28 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:32:28 - 01:32:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:32:31 - 01:33:07 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:33:07 - 01:33:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:33:11 - 01:33:18 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:33:18 - 01:33:19 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:33:19 - 01:33:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:33:22 - 01:33:46 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:33:46 - 01:33:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:33:49 - 01:34:05 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:34:05 - 01:34:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:34:06 - 01:34:07 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:34:07 - 01:34:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:34:25 - 01:34:32 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:34:32 - 01:34:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:34:35 - 01:34:54 - Dhr. P.R. Oomen
  01:34:56 - 01:35:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:35:03 - 01:35:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:35:21 - 01:35:51 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:35:51 - 01:35:52 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:35:52 - 01:35:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:35:55 - 01:36:04 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:36:05 - 01:36:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:36:08 - 01:36:15 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:36:15 - 01:36:20 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:36:20 - 01:36:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:36:22 - 01:36:31 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:36:33 - 01:36:53 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:36:53 - 01:36:54 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:36:54 - 01:37:00 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:37:00 - 01:37:10 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:37:10 - 01:37:12 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:37:12 - 01:37:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:13 - 01:37:30 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:37:30 - 01:37:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:37:32 - 01:38:05 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:38:05 - 01:38:06 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:38:06 - 01:38:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:10 - 01:38:18 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:38:18 - 01:38:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:19 - 01:38:26 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:38:27 - 01:38:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:30 - 01:38:42 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:38:43 - 01:38:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:45 - 01:38:49 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:38:49 - 01:38:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:38:59 - 01:40:07 - Dhr. P.R. Oomen
  01:40:07 - 01:40:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:40:12 - 01:40:31 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:40:31 - 01:40:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:40:33 - 01:40:52 - Dhr. P.R. Oomen
  01:40:52 - 01:40:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:40:54 - 01:41:16 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:41:16 - 01:41:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:41:20 - 01:41:21 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:41:25 - 01:41:42 - Dhr. P.R. Oomen
  01:41:42 - 01:41:43 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:41:43 - 01:41:45 - Dhr. P.R. Oomen
  01:41:47 - 01:42:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:42:00 - 01:42:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:42:02 - 01:42:28 - Dhr. P.R. Oomen
  01:42:28 - 01:42:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:42:33 - 01:42:59 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:42:59 - 01:43:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:43:08 - 01:43:32 - Dhr. P.R. Oomen
  01:43:34 - 01:43:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:43:35 - 01:43:45 - Dhr. P.R. Oomen
  01:43:45 - 01:43:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:43:51 - 01:44:11 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:44:12 - 01:44:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:44:13 - 01:44:14 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:44:14 - 01:44:24 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  01:44:24 - 01:44:27 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:44:27 - 01:44:42 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:44:44 - 01:44:49 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:44:49 - 01:44:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:44:52 - 01:45:08 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  01:45:09 - 01:45:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:45:12 - 01:47:24 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:47:26 - 01:47:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:47:29 - 01:47:50 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:47:50 - 01:48:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:48:12 - 01:48:38 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:48:38 - 01:48:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:48:40 - 01:48:52 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:48:52 - 01:48:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:48:58 - 01:50:41 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:50:41 - 01:50:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:50:49 - 01:51:05 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:51:05 - 01:51:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:51:06 - 01:52:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:52:01 - 01:52:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:52:05 - 01:52:19 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  01:52:19 - 01:52:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:52:20 - 01:52:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:52:21 - 01:52:57 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:52:57 - 01:52:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:52:59 - 01:53:00 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:53:00 - 01:53:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:53:03 - 01:53:26 - Dhr. P.R. Oomen
  01:53:27 - 01:53:29 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:53:29 - 01:53:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:53:40 - 01:54:18 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:54:18 - 01:54:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:54:21 - 01:54:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:54:22 - 01:54:33 - Dhr. P.R. Oomen
  01:54:33 - 01:54:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:54:34 - 01:54:36 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:54:37 - 01:54:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:54:48 - 01:54:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:14 - 01:55:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:37 - 01:55:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:40 - 01:55:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:55:59 - 01:56:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 37. 8.1.2

  01:56:02 - 01:56:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:56:10 - 01:57:13 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:57:13 - 01:57:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:57:16 - 01:57:24 - Mevr. K.J.M. Jamin
  01:57:24 - 01:57:45 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  01:57:45 - 01:58:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:58:02 - 01:58:19 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:58:20 - 01:58:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:58:24 - 01:58:32 - Dhr. P.R. Oomen
  01:58:33 - 01:58:36 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:58:36 - 01:58:41 - Mevr. M.C.E. Muller
  01:58:43 - 01:58:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:58:49 - 01:59:55 - Dhr. B.G.B. Derksen
  01:59:55 - 01:59:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  01:59:58 - 02:00:11 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:00:11 - 02:00:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:00:14 - 02:00:31 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:00:31 - 02:00:35 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:00:35 - 02:00:47 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:00:47 - 02:00:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:00:50 - 02:01:08 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:08 - 02:01:10 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:01:10 - 02:01:11 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:11 - 02:01:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:01:13 - 02:01:35 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:01:35 - 02:01:36 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:36 - 02:01:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:01:37 - 02:01:55 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:01:55 - 02:01:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:01:57 - 02:02:26 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:02:27 - 02:02:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:02:29 - 02:02:43 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:02:45 - 02:02:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:02:47 - 02:03:09 - Dhr. P.R. Oomen
  02:03:09 - 02:03:10 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:03:10 - 02:03:11 - Dhr. P.R. Oomen
  02:03:11 - 02:03:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:14 - 02:03:30 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:03:31 - 02:03:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:03:32 - 02:04:48 - Dhr. P.R. Oomen
  02:04:49 - 02:04:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:04:52 - 02:07:04 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:07:07 - 02:07:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:07:36 - 02:08:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 38. 8.1.3

  02:08:00 - 02:08:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:13 - 02:08:23 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:08:23 - 02:08:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:24 - 02:08:46 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:08:46 - 02:08:48 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:48 - 02:08:54 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:08:54 - 02:08:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:08:56 - 02:09:20 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:09:20 - 02:09:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:09:22 - 02:09:46 - Mevr. K.J.M. Jamin
  02:09:46 - 02:09:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:09:50 - 02:10:20 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:10:20 - 02:10:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:10:24 - 02:10:47 - Dhr. P.R. Oomen
  02:10:48 - 02:10:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:10:51 - 02:11:28 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:11:29 - 02:11:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:11:32 - 02:11:55 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:11:56 - 02:11:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:11:59 - 02:12:09 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:12:09 - 02:12:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:10 - 02:12:19 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:12:21 - 02:12:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:22 - 02:12:31 - Dhr. T.R.D Klinkhamer
  02:12:32 - 02:12:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:33 - 02:12:48 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:12:50 - 02:12:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:12:51 - 02:13:01 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:13:01 - 02:13:02 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:13:02 - 02:13:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:13:04 - 02:13:53 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:13:54 - 02:13:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:13:58 - 02:14:34 - Dhr. B.G.B. Derksen
  02:14:35 - 02:14:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:14:38 - 02:14:59 - Dhr. T.A.A.J. Haerkens
  02:15:01 - 02:15:14 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:15:14 - 02:15:16 - Mevr. M.C.E. Muller
  02:15:16 - 02:15:17 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:15:26 - 02:15:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:03 - 02:16:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:07 - 02:16:24 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:16:25 - 02:16:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:45 - 02:23:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:01 - 02:27:21 - Inspreker 2
  02:27:21 - 02:27:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:27:22 - 02:28:10 - Inspreker 2
  02:28:10 - 02:28:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:12 - 02:28:28 - Inspreker 2
  02:28:28 - 02:28:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:33 - 02:28:34 - Inspreker 2
  02:28:34 - 02:28:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:28:51 - 02:29:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:28 - 02:29:30 - Inspreker 2
  02:29:30 - 02:29:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:41 - 02:29:47 - Inspreker 2
  02:29:47 - 02:30:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:00 - 02:34:01 - Inspreker 2
  02:34:01 - 02:34:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:03 - 02:34:53 - Inspreker 2
  02:34:53 - 02:34:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:55 - 02:35:04 - Inspreker 2
  02:35:04 - 02:35:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:12 - 02:35:13 - Inspreker 2
  02:35:13 - 02:35:27 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:35:27 - 02:35:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:29 - 02:36:06 - Inspreker 2
  02:36:06 - 02:36:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:12 - 02:36:35 - Inspreker 2
  02:36:35 - 02:36:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:38 - 02:36:49 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:36:49 - 02:36:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:51 - 02:37:15 - Inspreker 2
  02:37:15 - 02:37:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:37:43 - 02:42:47 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:42:47 - 02:43:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:43:16 - 02:44:57 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:44:58 - 02:45:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:01 - 02:47:32 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:47:32 - 02:47:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:47:37 - 02:47:39 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:47:41 - 02:47:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:47:47 - 02:50:05 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:50:05 - 02:50:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:50:10 - 02:53:21 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:53:22 - 02:53:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:53:26 - 02:56:28 - Dhr. H. Tiemessen
  02:56:28 - 02:56:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:56:30 - 03:00:21 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:00:22 - 03:00:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:00:33 - 03:00:36 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:00:36 - 03:00:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:03:04 - 03:03:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:03:14 - 03:08:00 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:08:00 - 03:08:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:08:06 - 03:13:17 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:13:17 - 03:13:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:13:41 - 03:13:56 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:13:56 - 03:13:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:13:59 - 03:14:16 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:14:17 - 03:14:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:14:24 - 03:14:27 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:14:27 - 03:14:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:36 - 03:21:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:53 - 03:21:54 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:21:54 - 03:21:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:56 - 03:22:10 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:22:11 - 03:22:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:22:13 - 03:22:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:22:26 - 03:22:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:22:31 - 03:22:32 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:22:34 - 03:22:44 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:22:45 - 03:23:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:23:11 - 03:25:10 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:25:10 - 03:25:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:15 - 03:25:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:25:46 - 03:25:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:50 - 03:26:25 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:26:25 - 03:26:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:26:32 - 03:26:51 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:26:52 - 03:26:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:26:54 - 03:27:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:27:40 - 03:27:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:27:43 - 03:27:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:27:44 - 03:27:59 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:27:59 - 03:28:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:28:00 - 03:28:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:28:01 - 03:28:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:28:52 - 03:28:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:28:55 - 03:29:07 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:29:07 - 03:29:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:29:08 - 03:29:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:29:40 - 03:29:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:29:51 - 03:30:03 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:30:03 - 03:30:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:30:04 - 03:30:07 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:30:08 - 03:30:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:30:48 - 03:30:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:30:50 - 03:30:58 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:30:58 - 03:31:01 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:31:01 - 03:31:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:31:02 - 03:32:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:32:52 - 03:32:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:33:01 - 03:34:12 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:34:12 - 03:34:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:34:16 - 03:35:00 - Dhr. H. Tiemessen
  03:35:00 - 03:35:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:35:04 - 03:35:05 - Dhr. H. Tiemessen
  03:35:06 - 03:35:18 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:35:18 - 03:35:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:35:27 - 03:36:10 - Dhr. H. Tiemessen
  03:36:10 - 03:36:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:13 - 03:36:26 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:36:26 - 03:36:45 - Dhr. H. Tiemessen
  03:36:45 - 03:36:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:47 - 03:36:57 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:36:58 - 03:38:15 - Dhr. H. Tiemessen
  03:38:15 - 03:38:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:38:18 - 03:38:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:38:45 - 03:39:27 - Dhr. H. Tiemessen
  03:39:27 - 03:39:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:39:31 - 03:40:54 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:40:54 - 03:40:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:40:57 - 03:40:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:40:59 - 03:41:06 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:41:06 - 03:41:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:41:08 - 03:42:01 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:42:01 - 03:42:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:42:03 - 03:42:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:42:05 - 03:42:19 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:42:20 - 03:42:47 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:42:47 - 03:42:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:42:52 - 03:43:28 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:43:28 - 03:43:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:43:35 - 03:45:06 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:45:06 - 03:45:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:45:08 - 03:45:37 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:45:37 - 03:45:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:45:38 - 03:46:01 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:46:02 - 03:46:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:03 - 03:46:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:46:24 - 03:46:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:25 - 03:46:26 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:46:26 - 03:46:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:41 - 03:46:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:43 - 03:47:15 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:47:15 - 03:47:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:47:32 - 03:47:35 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:47:36 - 03:47:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:47:46 - 03:47:47 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:47:48 - 03:48:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:15 - 03:48:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:22 - 03:48:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:26 - 03:48:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:46 - 03:48:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:48:51 - 03:48:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:56 - 03:49:01 - Dhr. H. Tiemessen
  03:49:01 - 03:49:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:03 - 03:49:22 - Dhr. H. Tiemessen
  03:49:22 - 03:49:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:24 - 03:49:41 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:49:42 - 03:49:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:45 - 03:50:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:50:03 - 03:50:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:50:06 - 03:50:20 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  03:50:20 - 03:50:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:50:40 - 03:50:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:51:09 - 03:51:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 39. 8.2

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3)
  tegen
  Fractie D66 Wijchen (2), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit: 


  1. Kennis te nemen van de notitie ‘Besluitvorming criteriasets en weging Wijchense visie voor wind- en zonne-energie’ (bijlage 1). 
  2. Criteriaset 1, zoals beschreven in de notitie ‘Besluitvorming criteriasets en weging Wijchense visie voor wind- en zonne-energie’, te gebruiken in de Multicriteria Analyse van de Visie op wind- en zonne-energie Wijchen

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:


  1. Kennis te nemen van de notitie ‘Besluitvorming criteriasets en weging Wijchense visie voor wind- en zonne-energie’ (bijlage 1).
  2. Criteriaset 1, zoals beschreven in de notitie ‘Besluitvorming criteriasets en weging Wijchense visie voor wind- en zonne-energie’, te gebruiken in de Multicriteria Analyse van de Visie op wind- en zonne-energie Wijchen
  ~~
  ~~
  Criteriaset 1, zoals beschreven in de notitie ‘Besluitvorming criteriasets en weging Wijchense visie voor wind- en zonne-energie’, te gebruiken in de Multicriteria Analyse van de Visie op wind- en zonne-energie Wijchen en:
  a. Formulering criteriaset 1 in de beslisnota aan te passen naar: ‘opwek bij gebruik en infrastructuur’
  b. Het criterium ‘Grote ruimtelijke ontwikkelingen in de uitvoering te beperken’ te wijzigen en te splitsen in:

  • grote ruimtelijke ontwikkelingen die gedurende geruime tijd (minimaal 2 maanden) overlast geven aan omwonende binnen 800 meter. Hieraan 5 punten toe te kennen.

  En:

  • Percentage van het zoekgebied dat binnen 800 meter ligt van een woonkern waar al bestaande overlast is van een snelweg, spoorlijn, laagvlieggebied of industrieterrein. Hieraan 5 punten toe te kennen. 
   c. De weging aan de volgende punten als volgt aan te passen: 
  • Leefomgeving van een zoekgebied: 3 punten 
  • Belastbaarheid: grote ruimtelijke ontwikkelingen rondom een zoekgebied: 5 punten 
  • Belastbaarheid: reeds aanwezige overlast rondom een zoekgebied: 5 punten.

  Amendementen (Wijchen)

  Titel
  Amendement 1 - Wijziging beslispunt 2

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1: Geen windturbines in Wijchen
  02:22:36 - 02:23:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:01 - 02:27:21 - Inspreker 2
  02:27:21 - 02:27:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:27:22 - 02:28:10 - Inspreker 2
  02:28:10 - 02:28:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:12 - 02:28:28 - Inspreker 2
  02:28:28 - 02:28:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:33 - 02:28:34 - Inspreker 2
  02:28:34 - 02:28:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:28:51 - 02:29:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:28 - 02:29:30 - Inspreker 2
  02:29:30 - 02:29:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:41 - 02:29:47 - Inspreker 2
  02:29:47 - 02:30:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:00 - 02:34:01 - Inspreker 2
  02:34:01 - 02:34:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:03 - 02:34:53 - Inspreker 2
  02:34:53 - 02:34:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:55 - 02:35:04 - Inspreker 2
  02:35:04 - 02:35:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:12 - 02:35:13 - Inspreker 2
  02:35:13 - 02:35:27 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:35:27 - 02:35:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:29 - 02:36:06 - Inspreker 2
  02:36:06 - 02:36:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:12 - 02:36:35 - Inspreker 2
  02:36:35 - 02:36:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:38 - 02:36:49 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:36:49 - 02:36:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:51 - 02:37:15 - Inspreker 2
  02:37:15 - 02:37:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:37:43 - 02:42:47 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:42:47 - 02:43:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:43:16 - 02:44:57 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:44:58 - 02:45:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:01 - 02:47:32 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:47:32 - 02:47:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:47:37 - 02:47:39 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:47:41 - 02:47:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:47:47 - 02:50:05 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:50:05 - 02:50:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:50:10 - 02:53:21 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:53:22 - 02:53:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:53:26 - 02:56:28 - Dhr. H. Tiemessen
  02:56:28 - 02:56:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:56:30 - 03:00:21 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:00:22 - 03:00:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:00:33 - 03:00:36 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:00:36 - 03:00:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:03:04 - 03:03:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:03:14 - 03:08:00 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:08:00 - 03:08:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:08:06 - 03:13:17 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:13:17 - 03:13:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:13:41 - 03:13:56 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:13:56 - 03:13:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:13:59 - 03:14:16 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:14:17 - 03:14:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:14:24 - 03:14:27 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:14:27 - 03:14:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:36 - 03:21:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:53 - 03:21:54 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:21:54 - 03:21:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:56 - 03:22:10 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:22:11 - 03:22:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:22:13 - 03:22:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:22:26 - 03:22:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:22:31 - 03:22:32 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:22:34 - 03:22:44 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:22:45 - 03:23:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:23:11 - 03:25:10 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:25:10 - 03:25:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:15 - 03:25:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:25:46 - 03:25:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:50 - 03:26:25 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:26:25 - 03:26:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:26:32 - 03:26:51 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:26:52 - 03:26:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:26:54 - 03:27:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:27:40 - 03:27:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:27:43 - 03:27:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:27:44 - 03:27:59 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:27:59 - 03:28:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:28:00 - 03:28:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:28:01 - 03:28:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:28:52 - 03:28:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:28:55 - 03:29:07 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:29:07 - 03:29:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:29:08 - 03:29:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:29:40 - 03:29:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:29:51 - 03:30:03 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:30:03 - 03:30:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:30:04 - 03:30:07 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:30:08 - 03:30:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:30:48 - 03:30:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:30:50 - 03:30:58 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:30:58 - 03:31:01 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:31:01 - 03:31:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:31:02 - 03:32:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:32:52 - 03:32:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:33:01 - 03:34:12 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:34:12 - 03:34:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:34:16 - 03:35:00 - Dhr. H. Tiemessen
  03:35:00 - 03:35:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:35:04 - 03:35:05 - Dhr. H. Tiemessen
  03:35:06 - 03:35:18 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:35:18 - 03:35:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:35:27 - 03:36:10 - Dhr. H. Tiemessen
  03:36:10 - 03:36:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:13 - 03:36:26 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:36:26 - 03:36:45 - Dhr. H. Tiemessen
  03:36:45 - 03:36:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:47 - 03:36:57 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:36:58 - 03:38:15 - Dhr. H. Tiemessen
  03:38:15 - 03:38:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:38:18 - 03:38:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:38:45 - 03:39:27 - Dhr. H. Tiemessen
  03:39:27 - 03:39:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:39:31 - 03:40:54 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:40:54 - 03:40:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:40:57 - 03:40:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:40:59 - 03:41:06 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:41:06 - 03:41:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:41:08 - 03:42:01 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:42:01 - 03:42:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:42:03 - 03:42:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:42:05 - 03:42:19 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:42:20 - 03:42:47 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:42:47 - 03:42:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:42:52 - 03:43:28 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:43:28 - 03:43:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:43:35 - 03:45:06 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:45:06 - 03:45:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:45:08 - 03:45:37 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:45:37 - 03:45:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:45:38 - 03:46:01 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:46:02 - 03:46:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:03 - 03:46:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:46:24 - 03:46:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:25 - 03:46:26 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:46:26 - 03:46:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:41 - 03:46:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:43 - 03:47:15 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:47:15 - 03:47:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:47:32 - 03:47:35 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:47:36 - 03:47:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:47:46 - 03:47:47 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:47:48 - 03:48:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:15 - 03:48:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:22 - 03:48:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:26 - 03:48:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:46 - 03:48:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:48:51 - 03:48:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:56 - 03:49:01 - Dhr. H. Tiemessen
  03:49:01 - 03:49:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:03 - 03:49:22 - Dhr. H. Tiemessen
  03:49:22 - 03:49:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:24 - 03:49:41 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:49:42 - 03:49:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:45 - 03:50:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:50:03 - 03:50:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:50:06 - 03:50:20 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  03:50:20 - 03:50:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:50:40 - 03:50:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 40. 8.2.1

 41. 8.2.2

  03:51:15 - 03:51:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:55:57 - 03:58:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 42. 8.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA Wijchen (5), Fractie D66 Wijchen (2), Fractie GroenLinks Wijchen (2), Fractie Kernachtig Wijchen (10), Fractie PvdA Wijchen (2), Fractie VVD Wijchen (3), Fractie Wijchen Lokaal (3)

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. De woonvisie ‘Wonen in Wijchen - Woonvisie gemeente Wijchen 2024-2028’ vast te stellen als richtinggevend kader voor het woonbeleid tot en met 2028.
  2. In te stemmen met de vijf ambities voor het richting gevend kader:
  · Een toekomstbestendige woningvoorraad
  · Nieuwe woningen, passend bij de behoefte
  · Versnellen van de woningbouw door slim samenwerken en prioriteren
  · Woonaanbod voor alle inwoners
  · Leefbare kernen en buurten
  3. In te stemmen met de volgende uitgangspunten die als rode draad door de woonvisie heen lopen:
  · de kwaliteit van woning en woonomgeving staat voorop;
  · aandacht voor de kwaliteiten van de bestaande kernen en buurten;
  · zoeken naar mogelijkheden voor inbreiding en transformeren;
  · werken aan gevarieerde, gemengde buurten en kernen;
  · tempo maken met het bouwen van woningen;
  · inspelen op veranderingen in woonwensen en de woningmarkt;
  · woningbouw en het inrichten van de woonomgeving gaat op een duurzame manier en is klimaatbestendig.

  Besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. De woonvisie ‘Wonen in Wijchen - Woonvisie gemeente Wijchen 2024-2028’ vast te stellen als richtinggevend kader voor het woonbeleid tot en met 2028.
  2. In te stemmen met de vijf ambities voor het richting gevend kader:
  · Een toekomstbestendige woningvoorraad
  · Nieuwe woningen, passend bij de behoefte
  · Versnellen van de woningbouw door slim samenwerken en prioriteren
  · Woonaanbod voor alle inwoners
  · Leefbare kernen en buurten
  3. In te stemmen met de volgende uitgangspunten die als rode draad door de woonvisie heen lopen:
  · de kwaliteit van woning en woonomgeving staat voorop;
  · aandacht voor de kwaliteiten van de bestaande kernen en buurten;
  · zoeken naar mogelijkheden voor inbreiding en transformeren;
  · werken aan gevarieerde, gemengde buurten en kernen;
  · tempo maken met het bouwen van woningen;
  · inspelen op veranderingen in woonwensen en de woningmarkt;
  · woningbouw en het inrichten van de woonomgeving gaat op een duurzame manier en is klimaatbestendig.

  Moties (Wijchen)

  Titel
  Motie 1 - Welke woningen zijn schaars?
  motie 2 - Meer (aandacht voor) seniorenwoningen de komende twee jaar
  Motie 3 - De woonvisie heeft een uitvoeringsagenda nodig
  Motie 4 - Gemeente proactief voor betaalbare woningen
  02:15:48 - 02:15:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:03 - 02:16:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:16:07 - 02:16:24 - Mevr. R.H.J. Kuipers
  02:16:25 - 02:16:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:45 - 02:23:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:01 - 02:27:21 - Inspreker 2
  02:27:21 - 02:27:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:27:22 - 02:28:10 - Inspreker 2
  02:28:10 - 02:28:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:12 - 02:28:28 - Inspreker 2
  02:28:28 - 02:28:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:33 - 02:28:34 - Inspreker 2
  02:28:34 - 02:28:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:28:51 - 02:29:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:28 - 02:29:30 - Inspreker 2
  02:29:30 - 02:29:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:41 - 02:29:47 - Inspreker 2
  02:29:47 - 02:30:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:00 - 02:34:01 - Inspreker 2
  02:34:01 - 02:34:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:03 - 02:34:53 - Inspreker 2
  02:34:53 - 02:34:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:55 - 02:35:04 - Inspreker 2
  02:35:04 - 02:35:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:12 - 02:35:13 - Inspreker 2
  02:35:13 - 02:35:27 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:35:27 - 02:35:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:29 - 02:36:06 - Inspreker 2
  02:36:06 - 02:36:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:12 - 02:36:35 - Inspreker 2
  02:36:35 - 02:36:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:38 - 02:36:49 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:36:49 - 02:36:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:51 - 02:37:15 - Inspreker 2
  02:37:15 - 02:37:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:37:43 - 02:42:47 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:42:47 - 02:43:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:43:16 - 02:44:57 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:44:58 - 02:45:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:01 - 02:47:32 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:47:32 - 02:47:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:47:37 - 02:47:39 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:47:41 - 02:47:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:47:47 - 02:50:05 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:50:05 - 02:50:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:50:10 - 02:53:21 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:53:22 - 02:53:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:53:26 - 02:56:28 - Dhr. H. Tiemessen
  02:56:28 - 02:56:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:56:30 - 03:00:21 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:00:22 - 03:00:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:00:33 - 03:00:36 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:00:36 - 03:00:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:03:04 - 03:03:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:03:14 - 03:08:00 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:08:00 - 03:08:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:08:06 - 03:13:17 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:13:17 - 03:13:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:13:41 - 03:13:56 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:13:56 - 03:13:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:13:59 - 03:14:16 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:14:17 - 03:14:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:14:24 - 03:14:27 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:14:27 - 03:14:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:36 - 03:21:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:53 - 03:21:54 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:21:54 - 03:21:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:56 - 03:22:10 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:22:11 - 03:22:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:22:13 - 03:22:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:22:26 - 03:22:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:22:31 - 03:22:32 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:22:34 - 03:22:44 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:22:45 - 03:23:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:23:11 - 03:25:10 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:25:10 - 03:25:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:15 - 03:25:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:25:46 - 03:25:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:50 - 03:26:25 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:26:25 - 03:26:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:26:32 - 03:26:51 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:26:52 - 03:26:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:26:54 - 03:27:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:27:40 - 03:27:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:27:43 - 03:27:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:27:44 - 03:27:59 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:27:59 - 03:28:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:28:00 - 03:28:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:28:01 - 03:28:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:28:52 - 03:28:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:28:55 - 03:29:07 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:29:07 - 03:29:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:29:08 - 03:29:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:29:40 - 03:29:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:29:51 - 03:30:03 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:30:03 - 03:30:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:30:04 - 03:30:07 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:30:08 - 03:30:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:30:48 - 03:30:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:30:50 - 03:30:58 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:30:58 - 03:31:01 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:31:01 - 03:31:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:31:02 - 03:32:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:32:52 - 03:32:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:33:01 - 03:34:12 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:34:12 - 03:34:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:34:16 - 03:35:00 - Dhr. H. Tiemessen
  03:35:00 - 03:35:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:35:04 - 03:35:05 - Dhr. H. Tiemessen
  03:35:06 - 03:35:18 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:35:18 - 03:35:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:35:27 - 03:36:10 - Dhr. H. Tiemessen
  03:36:10 - 03:36:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:13 - 03:36:26 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:36:26 - 03:36:45 - Dhr. H. Tiemessen
  03:36:45 - 03:36:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:47 - 03:36:57 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:36:58 - 03:38:15 - Dhr. H. Tiemessen
  03:38:15 - 03:38:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:38:18 - 03:38:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:38:45 - 03:39:27 - Dhr. H. Tiemessen
  03:39:27 - 03:39:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:39:31 - 03:40:54 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:40:54 - 03:40:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:40:57 - 03:40:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:40:59 - 03:41:06 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:41:06 - 03:41:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:41:08 - 03:42:01 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:42:01 - 03:42:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:42:03 - 03:42:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:42:05 - 03:42:19 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:42:20 - 03:42:47 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:42:47 - 03:42:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:42:52 - 03:43:28 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:43:28 - 03:43:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:43:35 - 03:45:06 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:45:06 - 03:45:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:45:08 - 03:45:37 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:45:37 - 03:45:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:45:38 - 03:46:01 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:46:02 - 03:46:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:03 - 03:46:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:46:24 - 03:46:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:25 - 03:46:26 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:46:26 - 03:46:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:41 - 03:46:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:43 - 03:47:15 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:47:15 - 03:47:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:47:32 - 03:47:35 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:47:36 - 03:47:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:47:46 - 03:47:47 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:47:48 - 03:48:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:15 - 03:48:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:22 - 03:48:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:26 - 03:48:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:46 - 03:48:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:48:51 - 03:48:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:56 - 03:49:01 - Dhr. H. Tiemessen
  03:49:01 - 03:49:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:03 - 03:49:22 - Dhr. H. Tiemessen
  03:49:22 - 03:49:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:24 - 03:49:41 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:49:42 - 03:49:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:45 - 03:50:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:50:03 - 03:50:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:50:06 - 03:50:20 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  03:50:20 - 03:50:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:50:40 - 03:50:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:51:09 - 03:51:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:55:57 - 03:58:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:58:16 - 03:59:03 - Mevr. R. Loermans
  03:59:04 - 03:59:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:59:07 - 03:59:30 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:59:31 - 04:00:01 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  04:00:01 - 04:00:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:00:05 - 04:01:07 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  04:01:07 - 04:01:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:01:19 - 04:01:29 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  04:01:29 - 04:01:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:01:37 - 04:01:38 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  04:01:38 - 04:02:39 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  04:02:39 - 04:02:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:02:42 - 04:02:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  04:02:45 - 04:02:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:02:49 - 04:03:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:03:48 - 04:03:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:04:07 - 04:05:09 - Mevr. M.C.E. Muller
  04:05:09 - 04:05:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:05:12 - 04:05:16 - Mevr. M.C.E. Muller
  04:05:17 - 04:05:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:05:21 - 04:05:35 - Dhr. P.R. Oomen
  04:05:35 - 04:05:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:05:46 - 04:06:20 - Dhr. P.R. Oomen
  04:06:20 - 04:06:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:06:41 - 04:09:40 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  04:09:40 - 04:09:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:09:57 - 04:10:08 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  04:10:08 - 04:10:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:11:21 - 04:11:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:11:33 - 04:11:50 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  04:11:50 - 04:11:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:11:51 - 04:11:53 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  04:11:53 - 04:12:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:12:24 - 04:12:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 43. 8.3.1

  02:16:46 - 02:16:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:20:45 - 02:23:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:23:01 - 02:27:21 - Inspreker 2
  02:27:21 - 02:27:22 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:27:22 - 02:28:10 - Inspreker 2
  02:28:10 - 02:28:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:12 - 02:28:28 - Inspreker 2
  02:28:28 - 02:28:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:28:33 - 02:28:34 - Inspreker 2
  02:28:34 - 02:28:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:28:51 - 02:29:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:28 - 02:29:30 - Inspreker 2
  02:29:30 - 02:29:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:29:41 - 02:29:47 - Inspreker 2
  02:29:47 - 02:30:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:30:00 - 02:34:01 - Inspreker 2
  02:34:01 - 02:34:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:03 - 02:34:53 - Inspreker 2
  02:34:53 - 02:34:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:34:55 - 02:35:04 - Inspreker 2
  02:35:04 - 02:35:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:12 - 02:35:13 - Inspreker 2
  02:35:13 - 02:35:27 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  02:35:27 - 02:35:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:35:29 - 02:36:06 - Inspreker 2
  02:36:06 - 02:36:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:12 - 02:36:35 - Inspreker 2
  02:36:35 - 02:36:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:38 - 02:36:49 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  02:36:49 - 02:36:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:36:51 - 02:37:15 - Inspreker 2
  02:37:15 - 02:37:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:37:43 - 02:42:47 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  02:42:47 - 02:43:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:43:16 - 02:44:57 - Dhr. D.L.W. Herms
  02:44:58 - 02:45:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:45:01 - 02:47:32 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:47:32 - 02:47:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:47:37 - 02:47:39 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  02:47:41 - 02:47:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:47:47 - 02:50:05 - Dhr. T.T.M. Burgers
  02:50:05 - 02:50:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:50:10 - 02:53:21 - Dhr. M.A.J. Verharen
  02:53:22 - 02:53:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:53:26 - 02:56:28 - Dhr. H. Tiemessen
  02:56:28 - 02:56:30 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  02:56:30 - 03:00:21 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:00:22 - 03:00:33 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:00:33 - 03:00:36 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:00:36 - 03:00:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:03:04 - 03:03:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:03:14 - 03:08:00 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:08:00 - 03:08:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:08:06 - 03:13:17 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:13:17 - 03:13:40 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:13:41 - 03:13:56 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:13:56 - 03:13:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:13:59 - 03:14:16 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:14:17 - 03:14:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:14:24 - 03:14:27 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:14:27 - 03:14:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:36 - 03:21:53 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:53 - 03:21:54 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:21:54 - 03:21:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:21:56 - 03:22:10 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:22:11 - 03:22:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:22:13 - 03:22:26 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:22:26 - 03:22:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:22:31 - 03:22:32 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:22:34 - 03:22:44 - Mevr. B.E.M. Schouten
  03:22:45 - 03:23:10 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:23:11 - 03:25:10 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:25:10 - 03:25:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:15 - 03:25:46 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:25:46 - 03:25:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:25:50 - 03:26:25 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:26:25 - 03:26:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:26:32 - 03:26:51 - Dhr. J.G.F.M. Peters Sengers
  03:26:52 - 03:26:54 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:26:54 - 03:27:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:27:40 - 03:27:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:27:43 - 03:27:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:27:44 - 03:27:59 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:27:59 - 03:28:00 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:28:00 - 03:28:01 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:28:01 - 03:28:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:28:52 - 03:28:55 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:28:55 - 03:29:07 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:29:07 - 03:29:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:29:08 - 03:29:40 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:29:40 - 03:29:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:29:51 - 03:30:03 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:30:03 - 03:30:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:30:04 - 03:30:07 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:30:08 - 03:30:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:30:48 - 03:30:50 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:30:50 - 03:30:58 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:30:58 - 03:31:01 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:31:01 - 03:31:02 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:31:02 - 03:32:52 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:32:52 - 03:32:59 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:33:01 - 03:34:12 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:34:12 - 03:34:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:34:16 - 03:35:00 - Dhr. H. Tiemessen
  03:35:00 - 03:35:04 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:35:04 - 03:35:05 - Dhr. H. Tiemessen
  03:35:06 - 03:35:18 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:35:18 - 03:35:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:35:27 - 03:36:10 - Dhr. H. Tiemessen
  03:36:10 - 03:36:13 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:13 - 03:36:26 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:36:26 - 03:36:45 - Dhr. H. Tiemessen
  03:36:45 - 03:36:47 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:36:47 - 03:36:57 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:36:58 - 03:38:15 - Dhr. H. Tiemessen
  03:38:15 - 03:38:18 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:38:18 - 03:38:44 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:38:45 - 03:39:27 - Dhr. H. Tiemessen
  03:39:27 - 03:39:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:39:31 - 03:40:54 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:40:54 - 03:40:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:40:57 - 03:40:59 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:40:59 - 03:41:06 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:41:06 - 03:41:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:41:08 - 03:42:01 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:42:01 - 03:42:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:42:03 - 03:42:05 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:42:05 - 03:42:19 - Dhr. M.A.J. Verharen
  03:42:20 - 03:42:47 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:42:47 - 03:42:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:42:52 - 03:43:28 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:43:28 - 03:43:34 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:43:35 - 03:45:06 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:45:06 - 03:45:08 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:45:08 - 03:45:37 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:45:37 - 03:45:38 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:45:38 - 03:46:01 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:46:02 - 03:46:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:03 - 03:46:24 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:46:24 - 03:46:25 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:25 - 03:46:26 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:46:26 - 03:46:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:41 - 03:46:43 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:46:43 - 03:47:15 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:47:15 - 03:47:31 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:47:32 - 03:47:35 - Mevr. A.C.M. Peters-Vroom
  03:47:36 - 03:47:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:47:46 - 03:47:47 - Dhr. D.L.W. Herms
  03:47:48 - 03:48:00 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:15 - 03:48:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:22 - 03:48:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:26 - 03:48:46 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:46 - 03:48:51 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:48:51 - 03:48:52 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:48:56 - 03:49:01 - Dhr. H. Tiemessen
  03:49:01 - 03:49:03 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:03 - 03:49:22 - Dhr. H. Tiemessen
  03:49:22 - 03:49:24 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:24 - 03:49:41 - Dhr. M.J.H. Lukkezen
  03:49:42 - 03:49:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:49:45 - 03:50:03 - Dhr. T.T.M. Burgers
  03:50:03 - 03:50:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:50:06 - 03:50:20 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  03:50:20 - 03:50:28 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:50:40 - 03:50:56 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:51:09 - 03:51:29 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:55:57 - 03:58:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:58:16 - 03:59:03 - Mevr. R. Loermans
  03:59:04 - 03:59:07 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  03:59:07 - 03:59:30 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  03:59:31 - 04:00:01 - Dhr. W.T.M.J. Krale
  04:00:01 - 04:00:05 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:00:05 - 04:01:07 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  04:01:07 - 04:01:19 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:01:19 - 04:01:29 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  04:01:29 - 04:01:37 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:01:37 - 04:01:38 - Dhr. L.J.P.G. Herms
  04:01:38 - 04:02:39 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  04:02:39 - 04:02:42 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:02:42 - 04:02:45 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  04:02:45 - 04:02:49 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:02:49 - 04:03:48 - Dhr. T.T.M. Burgers
  04:03:48 - 04:03:58 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:04:07 - 04:05:09 - Mevr. M.C.E. Muller
  04:05:09 - 04:05:12 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:05:12 - 04:05:16 - Mevr. M.C.E. Muller
  04:05:17 - 04:05:20 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:05:21 - 04:05:35 - Dhr. P.R. Oomen
  04:05:35 - 04:05:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:05:46 - 04:06:20 - Dhr. P.R. Oomen
  04:06:20 - 04:06:39 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:06:41 - 04:09:40 - Dhr. G.W.R. Gerrits
  04:09:40 - 04:09:57 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:09:57 - 04:10:08 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  04:10:08 - 04:10:11 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:11:21 - 04:11:32 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:11:33 - 04:11:50 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  04:11:50 - 04:11:51 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:11:51 - 04:11:53 - Mevr. M.P. Joosse-De Visser
  04:11:53 - 04:12:06 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:12:24 - 04:12:45 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:13:02 - 04:13:21 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 44. 8.3.2

 45. 8.3.3

  04:14:15 - 04:14:16 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:14:24 - 04:14:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 46. 8.3.4

  04:14:31 - 04:14:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:14:59 - 04:15:15 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
  04:15:16 - 04:15:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.
 47. 9
  Stemmingen
 48. 10

  04:15:27 - 04:15:41 - Mevr. R.D. Helmer-Englebert.