Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wijchen

donderdag 6 juni 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
n.n.t.b.
Toelichting

Inspreken
U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de commissievergadering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.


Wat gebeurt er als een vergadering of bijeenkomst van de raad verstoord wordt?
De voorzitter van de vergadering/bijeenkomst zorgt voor de handhaving van de orde. Wanneer de vergadering/bijeenkomst wordt verstoord, zal de voorzitter de vergadering/bijeenkomst schorsen en de verstoorders aanspreken op hun gedrag. Bij verdere verstoring zal de voorzitter deze personen uit de vergaderruimte verwijderen. Bij weigering om de ruimte te verlaten, wordt handhaving en/of politie ingeschakeld. Wanneer de vergadering/bijeenkomst ernstig wordt verstoord, wordt er aangifte gedaan door de voorzitter.


Het optreden van de voorzitter van de raad is geregeld in de Gemeentewet (artikel 26).
Het optreden van de voorzitters van de commissievergadering en de bijeenkomsten is geregeld in het reglement van orde van de raad van Wijchen (artikel 55 en 67).
De straffen die de verstoorders riskeren staan in het Wetboek van Strafrecht (artikelen 144 en 139.1).

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden
  Fracties: 10 minuten
  College: 20 minuten

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4

 5. 5
  Vragenhalfuur
 6. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

 7. 7
  Bespreekstukken
 8. 7.1

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. in te stemmen met de bouw van het nieuwe zwembad De Meerval voor € 13.172.000,- exclusief btw op prijspeil 2023;
  2. Het benodigde voorbereidingskrediet van € 400.000 integraal af te wegen bij de Perspectiefnota 2024 (over de jaren 2024 tot en met 2026).
 9. 7.2

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de ‘Parkeervisie Wijchen’ met de daarin voorgestelde uitgangspunten voor het beleid:
  a. Visie: Het parkeerbeleid van Wijchen zet in op passende parkeercapaciteit voor inwoners en bezoekers en stimulering van duurzame mobiliteit door o.a. het faciliteren van goede voorzieningen voor de fiets, deelauto’s en elektrische auto’s.
  b. De aanpak van parkeerproblemen in de gemeente Wijchen volgens de B-B-B-B methode (Beïnvloeden-Benutten-Beheersen-Bouwen).
  • De landelijk gehanteerde CROW parkeernormensystematiek van het landelijk onderzoeksinstituut CROW toe te passen op alle parkeernormen. Zowel voor auto’s als fietsen.
  c. In te zetten op klimaatadaptie door, waar mogelijk, gebruik te maken van half open verharding en parkeerplaatsen om te zetten in groenvoorzieningen.
  d. Regelingen voor bijzondere parkeerplaatsen:
  • algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;
  • persoonlijke gehandicaptenparkeerplaatsen;
  • parkeren voor grote voertuigen;
  • deelauto’s;
  • elektrische auto’s.


  2. Kennis te nemen van de concept ‘Beleidsregels parkeernormen Wijchen’.


  3. De bevoegdheid tot wijziging van het omgevingsplan voor het toevoegen van een dynamische verwijzing naar de ‘Beleidsregels parkeernormen Wijchen’ te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

 10. 7.3

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Voor de renovatie en verduurzaming van Het Mozaïek een extra taakstellend krediet beschikbaar te stellen van € 1.073.619 inclusief btw en dit te dekken uit de “Risicoreserve grote projecten”.

 11. 7.4

  Voorgesteld besluit

  1 Een bedrag van €250.000,- beschikbaar te stellen om een deel van de kasteeltuin in te richten als tijdelijke parkeervoorziening (ca. 75 parkeerplaatsen).
  2 Een bedrag van €155.000,- beschikbaar te stellen om een vervolg te geven aan de pilot voor een inpandige en bewaakte fietsenstalling op het Europaplein.
  3 Deze incidentele kosten voor het tijdelijk parkeren en de huur voor de fietsenstalling integraal af te wegen in de perspectiefnota.

 12. 8
  Sluiting