Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wijchen

donderdag 16 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
n.n.t.b.
Toelichting

U kunt inspreken op de bespreekstukken die op de agenda staan van de commissievergadering.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl met de vermelding van uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wil inspreken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden:

  • 10 minuten voor de raad
  • 22 minuten voor het college
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4

 5. 5
  Vragenhalfuur
 6. 6

  De stukken onder dit agendapunt zijn bespreekstukken. Op bespreekstukken kunt u inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Wijchen. De griffie is bereikbaar via het e-mail adres griffie@wijchen.nl en via telefoonnummer 088 432 72 03.

 7. 7
  Bespreekstukken
 8. 7.1

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het document Uitgangspunten & Aanbevelingen als richtinggevend kader voor de realisatie van het masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid.


  2. In te stemmen met het concept ‘MFA campus’ bestaande uit een wijkcentrum met een oppervlak van 800 m2, een sportzaal met een oppervlak van 780 m2 en een integraal kindcentrum met een oppervlak van 2.930 m2.
  3. In te stemmen met het toevoegen van maximaal 1.600 m2 supermarktoppervlak (dagelijkse winkelsector) in het voorzieningenhart Wijchen-Zuid, door uitbreiding van de bestaande supermarkt en/of door toevoeging van een extra supermarkt. Indien twee supermarkten worden gerealiseerd, is de maximale afmeting van de grootste supermarkt 1.600 m2
  4. In te stemmen met het maken van het masterplan Voorzieningenhart Hart van Zuid met als eerste stap, een onderzoek naar mogelijkheden tot behoud van het appartementencomplex Hoogmeer nummers 1353 tot en met 1383.
  5. Aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 490.000,- voor het maken van het masterplan inclusief de planbegeleiding, onderzoeken en advieskosten en deze te dekken uit de te openen grondexploitatie die aan u na de masterplanfase ter vaststelling zal worden aangeboden. Indien er geen grondexploitatie (GREX) wordt vastgesteld, de kosten te dekken uit de algemene reserve.

 9. 7.2

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. De woonvisie ‘Wonen in Wijchen - Woonvisie gemeente Wijchen 2024-2028’ vast te stellen als richtinggevend kader voor het woonbeleid tot en met 2028.
  2. In te stemmen met de vijf ambities voor het richting gevend kader:
  · Een toekomstbestendige woningvoorraad
  · Nieuwe woningen, passend bij de behoefte
  · Versnellen van de woningbouw door slim samenwerken en prioriteren
  · Woonaanbod voor alle inwoners
  · Leefbare kernen en buurten
  3. In te stemmen met de volgende uitgangspunten die als rode draad door de woonvisie heen lopen:
  · de kwaliteit van woning en woonomgeving staat voorop;
  · aandacht voor de kwaliteiten van de bestaande kernen en buurten;
  · zoeken naar mogelijkheden voor inbreiding en transformeren;
  · werken aan gevarieerde, gemengde buurten en kernen;
  · tempo maken met het bouwen van woningen;
  · inspelen op veranderingen in woonwensen en de woningmarkt;
  · woningbouw en het inrichten van de woonomgeving gaat op een duurzame manier en is klimaatbestendig.

 10. 7.3

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp Edisonstraat-Einsteinstraat (bijlage 1 t/m 4).
  2. Een krediet van € 1.177.000 beschikbaar te stellen om de maatregelen in 2024 uit te voeren.
  3. De kapitaallasten van € 40.849 per jaar, ingaande 2025 te verwerken in de perspectiefnota 2024 voor integrale afweging.

 11. 8
  Sluiting