Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wijchen

donderdag 16 februari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Wijchen, Kasteel

Voorzitter
K. Hoogteijling
Toelichting

Commissievergadering 2

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen lijst adviezen en toezeggingen van de commissievergadering van 19 januari 2023.
 3. 3

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Parkeren in Wijchen Noord
  Zienswijzen zonnepark Bankhoef
 4. 4
  Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
 5. 5

  D66 heeft vragen aan het college over de handhaving in relatie met carnaval
  D66 heeft vragen aan het college over de verkiezingsborden
  GroenLinks heeft vragen een het college over de verkiezingsborden

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Schriftelijke beantwoording drinken in het openbaar tijdens carnaval
 6. 6.a

  Voorgesteld besluit

  1. De Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen als uitgangspunt te hanteren bij de herijking van lokaal ruimtelijk en volkshuisvestelijk beleid met daarin de volgende inzet:
   • In lijn met de nationale doelstelling naar 2/3 betaalbaar een vergroting van de beschikbaarheid van woningen voor mensen met lage en middeninkomens, waaronder veel starters, te realiseren.
   • Te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor aandachtsgroepen en een evenwichtige spreiding daarvan over de gemeenten.
   • Binnen de nieuwbouw te zorgen voor minimaal 30% sociale huur en minimaal 35% middenhuur en betaalbare koop (tot € 355.000).
   • Een op basis van het woningbehoefteonderzoek per gemeente te bepalen deel in het middensegment uit betaalbare koopwoningen voor de lagere inkomens met een prijs van maximaal € 250.000 of middenhuur te laten bestaan.
   • In te zetten op verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de bouwsector en vermindering van bouwkosten, door circulair en conceptueel bouwen de norm te laten zijn bij woningbouw. Zo bij te dragen aan de reductie van 55% tot 60% CO2-uitstoot (Paris-proof), 50% primaire grondstoffen en 50% uitstoot van stikstof in 2030.
   • Met klimaatadaptief bouwen en beheren de overlast van de gevolgen van klimaatverandering te beperken en dit hand in hand te laten gaan met natuurinclusief bouwen.
   • Beter benutten van de bestaande voorraad als kans te zien voor het verminderen van de woningnood en het optimaal benutten van de gebouwde omgeving bij de groei van het aantal kleinere huishoudens en het vergroten van leefkwaliteit in bestaande wijken.

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Dashboard rapportage bouwplannen Wijchen
 7. 6.b

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  Kennis te nemen van de informatienota Naar een nieuwe Regionale Huisvestingsverordening Arnhem-Nijmegen 2024.

 8. 6.c

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  Kennis te nemen van de informatienota Prestatieafspraken Wijchen 2023 en verder.

 9. 7

  Voorgesteld besluit

  De raad neemt kennis van het verslag van de archivaris voor informatie- en archiefbeheer van gemeente Wijchen en de genomen verbetermaatregelen.

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Stand van zaken mbt de voortgang verbeterpunten informatie nota Reactie op archiefverslag en verbetermaatregelen
 10. 8

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening Rekenkamer Wijchen vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening op de Rekenkamercommissie.
  2. Het budget van de huidige Rekenkamercommissie voor 2023 beschikbaar te stellen voor de Rekenkamer Wijchen.
  3. Het budget van de Rekenkamer Wijchen voor 2024 en 2025 bij de perspectiefnota 2023 vast te stellen op €53.200 per jaar.
  4. Voor de perspectiefnota 2025 de onderzoeksambitie van de raad, het budget van de Rekenkamer, de beschikbare fte van de griffie en de onderzoeksresultaten van de Rekenkamer te evalueren.
  5. De huidige leden van de Rekenkamercommissie te benoemen tot leden van de klankbordgroep van de nieuw in te stellen Rekenkamer.
   a. Herms, L.J.P.G. (Leo)
   b. Grobbe, H.J. (Henk-Jan)
   c. Krale, W.T.M.J. (Wessel)
   d. Jamin, K.J.M. (Katja)
   e. Joosse – de Visser, M.P. (Marlien)
   f. Tiemessen, H. (Henry)
 11. 9
  Sluiting