Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wijchen

donderdag 10 februari 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Emiliazaal (raadszaal) in het Kasteel

Voorzitter
P. Gatzen
Toelichting

Deze bijeenkomst is te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen

Op dit moment is publiek niet toegestaan vanwege de huidige  coronamaatregelen

Aanmelden om in te spreken kan tot 9 februari 12.00 uur via griffie@wijchen.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Vanwege het grote aantal agendapunten is de commissievergadering verspreid over twee avonden. De commissievergadering start op 10 februari om 19.30 uur en wordt vervolgd op 17 februari vanaf 19.30 uur.
  Spreektijd vergadering: 20 minuten per fractie (1e termijn en rondvraag); college 45 minuten (incl. rondvraag).

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen van het college
 4. 4
  Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
 5. 5
  Rondvraag
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:

  1. In te stemmen met het Plan van aanpak Omgevingsvisie Wijchen (bijlage 1)
  2. In te stemmen het uitgangspunt om het instrument omgevingsprogramma’s in te zetten, waarin de verdieping van de omgevingsvisie plaatsvindt. Het mandaat voor omgevingsprogramma’s ligt bij het College van B&W.
  3. De opbrengst van het traject strategische visie Wijchen 2035 is de input voor de
   Omgevingsvisie
  4. €45.360 op te nemen in de begroting van 2023 voor de realisatie van de Omgevingsvisie.

  Besluit

  De fracties van CDA en Wijchen Lokaal wachten de beantwoording van de technische vragen af. Op basis van de beantwoording laten de fracties voor 22 februari (10.00 uur) weten of een amendement en/of motie wordt ingediend. Worden er geen amendement of motie ingediend, dan is het advies van de commissie om het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen.

  Toezeggingen (Wijchen)

  Titel
  Communicatie
  Financiële gevolgen van uitstel Omgevingswet
  Voorbeelden mandaat van college
  Voorbeelden scheidslijn bevoegdheid
 7. 7

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Wijchen vast te stellen.

  Besluit

  Afhankelijk van de antwoorden zullen D66 en CDA voor 22 februari (10.00 uur) laten weten of zij een amendement en/of motie in zullen dienen. Worden er geen amendement en/of motie ingediend, dan is het advies van de commissie om het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen.

 8. 8

  Voorgesteld besluit

  de Gemeenteraad besluit:
  1. de Verordening nadeelcompensatie gemeente Wijchen vast te stellen;
  2. de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 in te
  trekken.

  Besluit

  Agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 24 februari.

 9. 9

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen waarvoor een bindend adviesrecht van de gemeenteraad geldt zoals genoemd in bijlage II;
  2. de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen waarvoor verplichte participatie geldt zoals genoemd in bijlage II;
  3. Hiervoor het Besluit bindend adviesrecht en verplichte participatie onder de Omgevingswet gemeente Wijchen vast te stellen.
  4. 1 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren.
  5. kennis te nemen van de participatiewijzer in bijlage IV;

  Besluit

  Afhankelijk van de antwoorden zullen D66 en CDA voor 22 februari (10.00 uur) laten weten of zij een amendement en/of motie in zullen dienen. Worden er geen amendement en/of motie ingediend, dan is het advies van de commissie om het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen.

 10. 10

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. in te stemmen met de TransitieVisie Warmte voor de gemeente Wijchen

  Besluit

  Er worden amendementen en moties door verschillende partijen aangekondigd.

 11. 11

  Voorgesteld besluit

  De informatienota over Concretisering beleidsplan natuur & biodiversiteit voor kennisgeving aannemen.

  Besluit

  Kernachtig Wijchen wenst een motie in te dienen n.a.v. deze informatienota. De informatienota wordt geagendeerd ter bespreking voor de raadsvergadering.

 12. 12
  Schorsing van de vergadering tot 17 februari 19.30 uur.